دانلود رایگان


ارائه روشي جهت تحقق پرداخت الكترونيكي عوارض در - دانلود رایگاندانلود رایگان بخش حمل ونقل نيز به عنوان يکي شاهرگ اصلي اقتصاد، نقش بسزايي در شکوفايي و توسعه جامعه ايفا مي کند. در کشور ما تاکنون اين بخش نتوانسته به جايگاه واقعي خود دس

دانلود رایگان
ارائه روشي جهت تحقق پرداخت الكترونيكي عوارض در كشور با استفاده از الگو هاي داده كاوي word فهرست مطالب
2-2-1- هزينه هاي ثابت..............................................................................................................15
2-2-2- هزينه هاي جاري يا متغير............................................................................................18
2-2-3- هزينه هاي خارجي........................................................................................................20
2-10-1- مدل رياضي ساختمان و عملكرد نرونها.......................................................................32
2-10-1-1- مدل نرون تك ورودي.. 33
2-10-1-2- توابع مورد استفاده در شبكه عصبي.. 34
2-10-1-3- مدل نرون چند قطبي.. 36
2-10-2- ساختار شبكه­هاي عصبي............................................................................................37
2-10-2-1- شبكه تك لايه.. 37
2-10-2-3- شبكههاي چند لايه.. 38
2-10-2-3- شبکه پرسپترون.. 39
2-10-2-4- شبكه­هاي پسخور يا برگشتي.. 40
2-11-1- شبکه­هاي عصبي در مقابل کامپيوترهاي معمولي.......................................................42
4-3-1- سنگيني ترافيک و تصادفات.......................................................................................75
4-4-1- حجم ترافيک و راهنماي ظرفيت راه...........................................................................77
4-4-2- شرايط راه سواره رو.....................................................................................................79
4-4-3- وظايف عملکردي مسير ارتباطي و برآورد زمان تاخير...............................................81
4-4-4- سنگيي ترافيک تکرار شونده و غير تکرار شونده.....................................................83
4-5-1- راه حل هاي مربوط به افزايش ظرفيت........................................................................84
4-5-1-1- توسعه و افزايش ظرفيت.. 85
4-5-1-3- مديريتمسيرها.. 87
4-5-2- راه حل هاي مربوط به تقاضا........................................................................................88
4-5-2-1- هزينه يابي حجم يا سنگيني ترافيک.. 88
4-8-1- مدل هاي ساده..............................................................................................................98
4-8-2- مدل هاي غير ساده.....................................................................................................100
4-11-1- دادههايموردنيازمدل..............................................................................................106
4-11-1-1- ارزشزمانسفر.. 107
4-11-2 مطالعاتنمونهصورتگرفتهباتوجهبهمدلارزش زمان سفر..................................107
4-12-1- يادگيري شبكه­هاي عصبي..........................................................................................111
1-1-12-4- الگوريتم يادگيري پس انتشار خط(BP) 113
2-1-12-4 -ساختار مدل پيشنهادي.. 116
4-12-2- رگرسيون چند متغيره................................................................................................118
4-12-2-1- اهداف بررسي هاي علمي روش هاي چند متغيره.. 119
4-12-2-2- كاربرد هاي روش هاي چند متغيره.. 120
4-12-2-3- رگرسيون خطي ساده.. 120
4-12-2-4- رگرسيون خطي چندگانه.. 121
4-12-2-5- رگرسيون چند متغيره.. 123
4-12-2-5-1 الگوي رگرسيوني خطي چند متغيره با متغير هاي توضيحي ثابت123
5-3-1 داده هاي ورودي مدل...................................................................................................132
5-3-1-1- ارزشزمانسفر.. 133
5-3-1-2- توابع سرعت-جريان.. 134
5-3-2- نحوه محاسبه متغير هزينه تراکم..............................................................................136
5-5-1- طراحي شبکه عصبي مصنوعي...................................................................................142
5-5-2- ارزيابي شبکه طراحي شده.......................................................................................143
5-6-1- روشتجزيهوتحليلدادهها.....................................................................................146
5-6-2- نتايجآزمونمدلرگرسيون......................................................................................147
5-7-1- حالتهايکنونيشارژ..................................................................................................153
5-7-1-1- شارژکاربرانراه.. 153
5-7-2- روش هاي مستقيم.....................................................................................................154
5-7-2-1- ثبت خارج از دستگاه.. 155
9-7-2-2- شارژ دستي از طريق باجه هاي عوارض.. 156
5-7-2-3- اسکن اتوماتيک از طريق تکنولوژي شناسايي خودکار وسيله نقليه158
5-7-2-4- ترکيبي از جمع آوري دستي و الکترونيکي عوارض161
5-7-2-5- ثبت در داخل وسيله نقليه.. 162
فهرست جداول
عنوان و شماره صفحه
جدول4-1 : مشخصات مدل هاي ساده جريان ترافيک .................................................................... 98
جدول 4-2 : معادلات مدلهاي جريان ترافيک غير ساده ..................................................................101
جدول 4-3: نتايجکمينمونه هايموردياجراشدهحمل ونقلجادهايدرپروژه UNITE ..... 108
جدول 4-4: ارتباطهزينه هايزمانوسوختدوگروهوسايلنقليه.............................................. 109
جدول 4-5: نحوهمحاسبهمتوسطارزشزمانسفراتومبيل هايشخصي ...................................109
جدول 4-6: ارزشزمانسفراتومبيل هادرکشورهاياروپاييدرهرکيلومتر ........................... 110
جدول 4-7: نتايجمحاسباتيهزينهنهاييتراکمبرخيازآزادراههاياروپادرسال 2001 ....... 110
جدول 5-1 : ارزش زمان سفر وسايل نقليه در کشور ايران در سال 1387 بر حسب تومان ......... 133
جدول 5-2: ظرفيت هر خط عبور آزادراهها برحسب کيفيت ترافيک و سرعت طرح .................. 134
جدول 5-3 : مقدار ضرايب بهينه تابع تردد خودروها .................................................................... 138
جدول 5-4 : نتايج حاصل از طراحي شبکه ..................................................................................... 144
جدول 5-5 : خلاصه مدل رگرسيون خطي ...................................................................................... 147
جدول 5-6 : خلاصه نتايج آزمون فرضيات ......................................................................................148
فهرست شكل ها
شکل 2-1 : عملکرد هزينه هاي حمل و نقل ...................................................................................... 14
شکل 2-2 : روند تحليلي هزينههاي ثابت بر حسب ميزان بهره برداري ........................................ 16
شکل 2-3: عملکرد هزينه هاي ثابت بر حسب تن-مسافت ............................................................ 17
شکل 2-4: هزينه هاي متغير بر حسب عملکرد حمل و نقل ............................................................ 19
شكل 2-5: تعادل عرضه بنزين با احتساب هزينه هاي آلوده سازي محيط زيست ......................... 21
شكل 2-6: اجزاي اصلي يک شبکه عصبي بيولوژيک ...................................................................... 27
شكل 2-7: مدل نرون تک ورودي ..................................................................................................... 33
شكل 2-8: توابع مورد استفاده در مدل سلول عصبي ..................................................................... 35
شكل 2-9: مدل چند ورودي يک نرون ............................................................................................. 36
شكل 2-10: فرم ساده شده نرون با R ورودي ................................................................................... 37
شكل 2-11: شبکه تک لايه با S نرون ................................................................................................ 38
شكل 2-12: شبکه پيش­خور سه لايه ................................................................................................ 39
شكل 2-13: نرون شبکه پرسپترون .................................................................................................. 40
شكل 2-14: بلوک تاخير زماني .......................................................................................................... 41
شكل 2-15: شبکه تک لايه برگشتي .................................................................................................41
شکل 4-1 : نمودار سرعت بر حسب تراکم ........................................................................................ 79
شکل 4-2 : نمودار سرعت بر حسب جريان ...................................................................................... 80
شکل 4-3 : نمودار زمان سفر بر حسي تقاضا ....................................................................................82
شکل 4-4 : نمودار تقاضا بر حسب عرضه ......................................................................................... 89
شکل 4-5: نمودار هزينه متوسط و جانبي ....................................................................................... 92
شکل 4-6 : جريان ترافيک در چند روز مختلف در طول شبانه روز ............................................... 96
شکل 4-7 : نحوه ارتباط سرعت، جريان و چگالي در توابع جريان ترافيک ................................... 100
شکل 4-8 : نمونه جريان ترافيک در بزرگراه ها .............................................................................. 101
شکل 4-9 : نمودار سرعت – تقاضا در مدل ويکري ........................................................................ 103
شکل 4-10 : نمودار هزينه حاشيه اي و هزينه تراکم ....................................................................... 104
شکل 4-11 : ساختار مدل پيشنهادي براي پيش بيني جريان ترافيک .......................................... 117
شکل 4-12 مراحل ساخت مدل پيش بيني حجم ترافيک ............................................................. 118
شکل 4-13: رگرسيون خطی ساده .................................................................................................. 121
شکل 5-1: انواعهزينه هايحمل ونقل .......................................................................................... 131
شکل 5-2 : نمودار ترافيك عبوري خودروها را در بازه زماني يك ساعت .....................................137
شکل 5-3 : نمودار ترافيك عبوري خودروها ...................................................................................137
شکل 5-4 : نمودار مبلغ تراکم در ساعت هاي مختلف ....................................................................139
شکل 5-5: ارتباط مابين تقاضا، عرضه و حجم ترافيک ...................................................................139
شکل 5-6: مدل چهار مرحلهاي برنامه ريزي حمل ونقل ............................................................... 140
شکل 5-7 : خروجي Train شبکه عصبي ........................................................................................144
شکل 5-8: خروجي مربوط به اعتبار سنجي شبکه عصبي .............................................................144
شکل 5-9 : خروجي مربوط به آزمايش شبکه عصبي ......................................................................145
شکل 5-10: تعداد epochهاي مورد استفاده توسط الگوريتم يادگيري شبکه .............................145
شکل5-11 : مقايسه خروجي شبکه عصبي با اطلاعات موجود ........................................................146
شکل5-12 : مقايسه خروجي مدل رگرسيون با اطلاعات موجود ....................................................151
فهرست نشانه هاي اختصاري
فصل اول
مقدمه و طرح مسئله
1- مقدمه


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


Electrical

مولتی متر: مولتی متر ها امروزه در انواع مختلف دیجیتالی با قابلیت های متفاوت در بازار ...

چنین گفت کوروش کبیر - sinohea.blogfa.com

موسیقی در ایران: به طور کلی سیر تحول ترانه، ترانه سرایی و موسیقی در تاریخ ایران به ...

فن بیان،اصول سخنرانی و هنرگویندگی وگفتگو - …

احساس مى‏کنم انسان اجتماعى و برون‏گرا نیستم ؛ زیرا هنگام حضور در جمع دوستانه یا ...

چنین گفت کوروش کبیر - sinohea.blogfa.com

موسیقی در ایران: به طور کلی سیر تحول ترانه، ترانه سرایی و موسیقی در تاریخ ایران به ...

فصل چهارم: سیستم‌های كدگذاری - آموزش ایران‌کد

فهرست. فهرست اصلی سیستم‌های کدگذاری سيستم كدگذاری ناتو ساختار کدگذاری ناتو

روش تحقیق

موضوع روش تحقیق: بررسی نمایش خلاق در پرورش جسم و روان کودکان پیش از دبستان موضوع تکلیف ...

قانون بودجه سال ۱۳۹۴ كل كشور+ جداول و پیوست ها …

قانون بودجه سال ۱۳۹۴ كل كشور (مصوب 24/12/1393 مجلس شورای اسلامی) ملاحظه متن کامل در فرمت پی ...

نگهداری و بهره برداری از سد و شبکه

سدها از نظر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دارای اهمیت بسیار زیادی می باشند. نقش سدها در ...

آنچه مدیران باید بدانند - مديريت اثربخش

آنچه مدیران منابع انسانی باید بدانند به گفته سوزان میسینگر، رییس سابق انجمن مدیریت ...

نگهداری و بهره برداری از سد و شبکه

سدها از نظر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دارای اهمیت بسیار زیادی می باشند. نقش سدها در ...

مقاله درباره چگونه نيروی خود را در ورزش تنيس به

تحقیق چگونگی توزيع توليد با استفاده از

طرح تحول اقتصادي

مقاله درباره مهندسي مکانيک

پاورپوینت درس 8 مطالعات اجتماعی پنجم، را هها و

جن 22 ص

بررسی تطبیقی رژیم حقوقی تنگه هرمز از منظر

طرح توجیهی بازیافت آلیاژ

کتاب آموزش درآمدزایی از اینترنت

بررسي سيگنالهاي الكترو مايوگرافي در حركت دست