دانلود رایگان


بیان نقش شرکتهای خدمات m بیمه ای - دانلود رایگاندانلود رایگان تعداد اسلاید : 36 1 2 دوره آموزشي بيمه خشكي و خشكسالي ويژه مديران وكارشناسان وزارت جهاد كشاور

دانلود رایگان
بیان+نقش+شرکتهای+خدمات++m+بیمه+ایفرمت فایل: پاورپوینت - powerpoint,
( -- قابل ویرایش )
1 2 دوره آموزشي بيمه خشكي و خشكسالي ويژه مديران وكارشناسان وزارت جهاد كشاورزي مهر ماه 1389 نقش شرکتهای خدمات بیمه کشاورزي در فعاليت هاي صندوق بيمه 3 مقدمه از سال 1363 يعني شروع فعاليتهاي صندوق بيمه تا سال 1372 با توجه به اينکه تنها 2 محصول استراتژيک کشور تحت پوشش بيمه قرار گرفته بود ، مشکلي از نظر اجراي برنامه ها وجود نداشت ، ليکن : افزايش موارد بيمه اي و گسترش چشمگير فعاليتهاي صندوق بيمه تنوع تعرفه ها و عوامل خطر تحت پوشش بروز خسارتهاي قهري طبيعي ، بخصوص خشکسالي در سطح وسيع انجام برخي از طرحهاي فراگير (طيور) و از طرف ديگر : - تنوع خدمات و فعاليتهاي بانک کشاورزي - حجم بالاي عمليات اعتباري شعب - محدود بودن تعداد کارشناسان شعب در کنار نیاز به : ارائه خدمات مطلوب به بيمه گزاران به خصوص در مواقع بروز خسارتهاي عمومي و فرا گير کاهش نقش تصدي گري دولت و سياست پرهيز از تورم سازماني بهره گيري مطلوب از فارغ التحصيلان بيكار و متخصصين بخش کشاورزي و افزايش اشتغال زايي و در نهایت ، ایجاد تعادل بین منابع و مصارف موجب گرديد تا در راستاي تحقق اهداف و سياستهاي صندوق بيمه به منظور نيل به خودکفائي نسبي در توليد محصولات اساسي و کاهش وابستگي به واردات ، زمينه استفاده از بخش خصوصي به عنوان يکي از مهمترين شاخصهاي رشد و توسعه اقتصادي فراهم و با پيگيري مديريت صندوق بيمه و تفسير اساسنامه صندوق بيمه محصولات کشاورزي توسط اداره کل حقوقي بانک کشاورزي در 13 مرداد ماه 1381 ، طرح واگذاري امور بيمه اي به بخش خصوصي در تاريخ 27 شهريور ماه 1381 توسط هيئت مديره محترم بانک مورد تصويب قرار گرفت و به استانها اعلام گرديد. 5 لذا با توجه به موارد فوق، هیئت مدیرة صندوق بیمه در جلسة مورخ25/6/86 موضوع تبدیل وضعیت کارگزاران موجود اعم از حقیقی و حقوقی به شرکت های خدمات بیمه ای محصولات کشاورزی را تصویب و دستور ابلاغ و اجرای آن را طی نامة شمارة3438 مورخ86/7/7 به کلیة مدیریت های شعب بانک کشاورزی در استانها اعلام فرمودند . لذا به منظور رعایت اصول کلی در تهیه و تنظیم کارمزدهای کارگزاران برای کلیه محصولات تحت پوشش در زیربخشهای زراعت ، باغ ، دام ، طیور، آبزیان ومنابع طبیعی ، 3 اصل کارسنجی ، زمان سنجی ،ومزدسنجی اساس مبانی محاسباتی کارمزدهای کارگزاری قرار گرفت و با برگزاری جلسات متعدد کارشناسی اولین مرحله از کارمزدهای بخش خصوصی در تاریخ 28 آبان ماه سال 1381 به کلیه استانها ابلاغ گردید . متعاقباً منطبق با سیاستهای صندوق بیمه در خصوص نحوه اجرای عملیات بیمه ای ( دستورالعملهای اجرائی ) درهر زیربخش و نیزنحوه بهره مندی از فارغ التحصیلان بخش خصوصی در قالب اشخاص حقیقی و حقوقی به همراه اخذ نظرات کارشناسان ستاد صندوق بیمه وگروههای خدمات بیمه ای استانها ، کارمزدهای کارگزاری در هر سال زراعی محاسبه و پس از تایید و تصویب در هیئت مدیره محترم صندوق بیمه به تفکیک کلیه زیربخشها به همراه دستورالعملهای مربوطه به استانها اعلام می گردد . 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 قرارداد اعطای نمایندگی بیمه کشاورزی به استناد تکلیف بند ج ماده 18 قانون برنامه چهارم توسعه کشور و براساس مجوز دفتر حقوقی و امور مجلس بیمه مرکزی ایران (نامه شماره 13429 مورخ 25/4/86) ، قرارداد اعطای نمایندگی بیمه کشاورزی به شرح موارد ذیل منعقد می گردد : ماده 1 – طرفين قرارداد : الف) مديريت شعب بانك كشاورزي استان ------------ به نشانی: --------------------------------- و تلفن--------- به نمايندگي از طرف صندوق بيمه كشاورزي كه در اين قرارداد اختصاراً بانک ناميده مي شود. ب) 1- شركت خدمات بیمه کشاورزی ....................... به شماره ثبت .................... نزد اداره ثبت شركتهاي استان/شهرستان .......................... با کد نمایندگی به شماره ..................... به نمايندگي ....................... و ....................... كه به موجب آگهی مندرج در روزنامه رسمی کشور به شماره ................ مورخ ............. به ترتيب به عنوان ................... و ..................... معرفی گردیده و حق امضاء اسناد و اوراق تعهدآور و مالی را از طرف شركت دارا مي باشند که در این قرارداد اختصاراً نمایندگی نامیده می شود . تبصره – در این قرارداد صندوق بیمه کشاورزی اختصاراً صندوق نامیده می شود . ماده 2 – موضوع قرارداد و حدود عملیات : انجام کلیه عملیات اجرائی بیمه کشاورزی و ارائه خدمات مرحلۀ: 1) صدور بیمه نامه 2) ارزیابی خسارت طبق مفاد آئین نامه ها و دستورالعملهای اجرائی هر مورد بیمه ای و با رعایت کامل ضوابط و مقررات بیمه کشاورزی که از سوی " صندوق " و "بانک" به نمایندگی اعلام شده است. ماده 3- محل اجرای قرارداد: حوزه جغرافیائی فعالیت "نمایندگی" مطابق جداول شماره یک و دو پیوست این قرارداد می باشد. ماده 4 – مدت قرارداد : مدت قرارداد ازتاريخ ----------- لغايت ---------- ميباشد كه درصورت تمايل طرفين و با رعايت ساير ضوابط و مقررات قابل تمديد ميباشد. تبصره : قرارداد حاضر براي مدت معين و بطور موقت و غير مستمر تنظيم مي گردد و فاقد هر گونه اثر حقوقي مربوط به قرارداد دائمي مي باشد و پس از فسخ قرارداد و يا انقضاء مدت ، نمایندگی و پرسنل وي سمتی نداشته و حق هیچگونه ادعایی را ندارند . ماده 5- ضمائم قرارداد : شامل جدول شماره یک ویژه عملیات صدور بیمه نامه، جدول شماره دو ویژه عملیات ارزیابی خسارت و جدول شماره سه ویژه مشخصات کارشناسان فنی شرکت خدمات بیمه ای است که به رؤیت و امضاء نمایندگی رسیده و جزء لاینفک این قرارداد می باشند . ماده 6 – كارمزد و شرایط پرداخت: مبلغ "کارمزد" عملیات بیمه براساس جداول تعرفۀ کارمزدهای نمایندگی که برای هر سال زراعی از سوی " صندوق " به بانک اعلام می گردد، محاسبه و پس از تائید عملکرد نمایندگی و اعمال کسور قانونی در وجه وی پرداخت خواهد شد. تبصره : کارمزد عملیات بیمه کشاورزی، حداکثر ظرف مدت "دو ماه" پس از دریافت مدارک، مستندات و صورت خلاصه وضعیت عملیات بیمه ای که توسط نمایندگی تنظیم و به "بانک" ارائه می گردد، محاسبه و پس از تائید عملکرد به حساب بانکی شماره ................... به نام شرکت خدمات بیمه کشاورزی ..................... نزد بانک کشاورزی شعبه ....................... واریز می گردد. ماده 7 – ضمانت انجام تعهدات : 7 – 1 – نمایندگی موظف است بمنظور ضمانت انجام تعهدات ناشی از این قرارداد و رعایت آئین نامه و دستورالعملهای اجرائی هر مورد بیمه ای، هم زمان با امضاء و انعقاد قرارداد، تضميني معادل -------------- ریال بر اساس مفاد جداول شماره یک و دو پیوست این قرارداد، بصورت ضمانت نامه بانكي ، سفته و يا ساير ضمانت هاي مورد قبول، نزد بانک توديع نمايد . تبصره : استرداد "تضمين هاي" اخذ شده پس از تسویه حساب نهایی و تائيد حسن انجام عمليات بیمه ای توسط بانک صورت می پذیرد. 7-2 – درصورت تمديد اين قرارداد، "ضمانتي" متناسب با كل تعهدات اخذ خواهد شد. 7-3- "تضمين" مذكور در اين ماده ، براي جبران خسارات ناشي از عدم اجرای صحیح و عدم انجام تمام یا بخشی از عملیات موضوع قرارداد ، اخذ و در صورت ارائه گزارشات خلاف واقع و یا ناقص و يا هر اقدامي كه به تشخيص "بانک" یا "صندوق" موجب ضرر و زیان بانک ، صندوق و بيمه گذاران گردد، به اجرا گذاشته خواهد شد. ماده 8 – كسور قانوني : كليه كسور قانوني و عوارض مربوط به فعالیت شرکت خدمات بیمه ای ناشی از این قرارداد بعهده نمایندگی است. ماده 9 – تعهدات نماینده : 9-1- نمایندگی تعهد می نماید آئین نامه و دستورالعمل های ابلاغی صندوق بیمه مطابق "شرح وظایف و تکالیف نمایندگی های بیمه کشاورزی" در مراحل "صدور بیمه نامه" و یا "ارزیابی خسارت" که جزء لاینفک این قرارداد محسوب می گردد و به رویت و امضاء نمایندگی نیز رسیده است را رعایت نماید . 9-2- نمایندگی تعهد و تقبل نمود کلیه قوانین و مقررات موضوعه از جمله "قانون کار و تأمین اجتماعی" را در خصوص پرسنل تحت پوشش خود رعایت نماید و این قرارداد هیچگونه رابطه استخدامی بین "بانک" و "نمایندگی" یا پرسنل وی ایجاد نمی کند. لذا بانک در مقابل پرسنل "نمایندگی" هیچگونه مسئولیتی ندارد . 9-3- نمایندگی قبول و تائید نمود که مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی نمی باشد . 9-4- در مواردی که بانک در خصوص آئین نامه و دستورالعملهای مربوط به امور بیمه ای آموزش مدیران، کارکنان و کارشناسان نمایندگی را ضروری تشخیص دهد، نمایندگی مکلف به شرکت در دوره های آموزشی مربوطه خواهد بود. ماده 10 – تعهدات بانك: 10 –1– بانک متعهد می گردد که بخشنامه ها و دستورالعملهای ابلاغی مربوطه را در اسرع وقت و به صورت کتبی به نمایندگی اعلام نماید. 10 –2– بانک متعهد می گردد که فرمهای بیمه ای، برنامه های نرم افزاری و ملزومات مورد نیاز از قبیل پلاک گوش و پنس، برچسب کندوهای زنبورعسل و ... را متناسب با نوع و حجم فعالیت شرکت برای نمایندگی تأمین نماید. ماده 11– فسخ قرارداد: درصورت عدم انجام هريك از تعهدات مذكور دراين قرارداد و يا تخلف از شرايط و مفاد قرارداد توسط نمایندگی و يا هر یک از کارکنان نمایندگی بنا به تشخيص بانک یا صندوق ، قرارداد به صورت يكجانبه فسخ خواهد شد و جبران كليه خسارات وارده، زیانها و هزینه های مترتبه ناشی از فسخ قرارداد، حسب اعلام بانک به عهده نمایندگی خواهد بود و نمایندگی حق هرگونه اعتراضي را از خود سلب و اسقاط نموده است. تبصره : "آئین نامه رسیدگی به تخلفات کارگزاران" که به رؤیت و امضاء نمایندگی رسیده است، ناظر بر این قرارداد می باشد. ماده 12 – مرجع حل اختلاف : درصورت بروز اختلاف، "اداره كل حقوقي بانك كشاورزي" بعنوان "داور" اعلام نظر مي نمايد و رأي "داور" قطعي و لازم الاجرا و مورد قبول طرفين مي باشد . ماده 13 – تعداد نسخ قرارداد : اين قرارداد براساس ماده 10 "قانون مدني" ، "قوانین و مقررات بیمه ای" ، "قانون تجارت" و سایر قوانين مربوط در 13 ماده و 5 تبصره و 3 نسخه كه حكم واحد را دارند، در تاريخ ……………… منعقد گردید. بانك نمایندگی مديريت شعب بانك كشاورزي استان ........... شرکت خدمات بیمه ای ............. مهر و امضاء مهر و امضاء جدول شماره يك - ویژه عملیات صدور بیمه نامه (جزء لاينفك قرارداد) 28 جدول شماره سه- مشخصات کارشناسان فنی شرکت خدمات بیمه ای --- (جزء لاينفك قرارداد) شرح وظایف و تكاليف نمایندگی های بیمه كشاورزي 4- نمایندگی موظف است تابلوی نمایندگی خود رامطابق طرح ارسالی درمحل نمایندگی خود نصب نماید: 5- نمایندگی موظف است ضمن نصب پروانه فعالیت در محل دفتر نمایندگی (به گونه ای که قابل رؤیت برای مشتریان باشد) نسبت به تمدید به موقع پروانه نیز اقدام نماید و جهت مکاتبات جاری صرفاً از مهر و اوراق چاپی طبق نمونه ای که "صندوق " تعیین می کند استفاده نماید. 6- بانك يا صندوق مي تواند در هر زمان كه لازم بداند دفاتر نمایندگی را توسط بازرسین منتخب مورد بررسي قرار دهد و نمایندگی موظف است ضمن در اختيار قراردادن اطلاعات مورد نیاز و ارائه توضيحات، تمهیدات لازم را جهت بازدیدهای میدانی مهیا نمايد. 7- نمایندگی متعهد است فرمهای مورد نیاز عملیات بیمه ای (صدور بیمه نامه یا ارزیابی خسارت) را با شماره سريال دریافت و پس از اتمام عملیات نسبت به تسویه فرمهای مذکور (اعم از استفاده شده يا نشده) ، اقدام نمايد و در صورت مخدوش يا مفقود كردن، مسئول جبران خسارت کلیه عواقب ناشی از آن مي باشد. 8-کلیه بیمه نامه های صادره، گزارشات خسارت و گزارشات آماری تنظیمی می بایست ممهوربه مهروامضاء مدیرعامل وکارشناس فنی ذیربط باشد. 9- گزارش عمليات ارزيابي خسارت توسط نمایندگی محرمانه و غیر نافذ تلقي شده و تا زمان تنفيذ و تصويب دركميسيون مربوطه هيچگونه حقي براي بيمه گذار و يا تكليفي براي بانك و يا "صندوق " ايجاد نمي كند . نتايج ارزيابي ها وگزارشات تهيه شده فقط پس از تصويب در كميسيون هاي مربوطه نافذ خواهد بود. 10- نمایندگی متعهد است آمار عملکرد خود را به صورت هفتگی و از طریق نرم افزار تخصصی بیمه و به صورت ماهانه از طریق فرمهای آماری و مطابق شرح وظایف و دستورالعملهای آماری موجود به بانک و در صورت لزوم به صندوق ارسال نماید . 11- نمایندگی متعهد است نام و کد نمایندگی خود و نیز نام و کد شناسائی کارشناس فنی ذیربط را در بیمه نامه های صادره و یا گزارشات ارزیابی خسارت، قید نماید. 12- نمایندگی مسؤول جبران خسارت مستقیم یا غیر مستقیمی است که در نتیجه تقصیر ، غفلت و یا قصور خود و یا کارکنان و کارشناسان وی به بیمه گذاران ، بانك یا صندوق وارد می آید خواهد بود. 13- دريافت هر گونه وجه يا مالي توسط نمایندگی و پرسنل وي خارج از بخشنامه ها ودستورالعملهای ابلاغی تحت هرعنوان از بيمه گذار ممنوع است . 14- درصورت فوت يا حجر یا انفصال هر يك از مدیران، کارکنان یا کارشناسان نمایندگی ، مدارک و اسناد راجع به امور واگذاری توسط نمایندگی جمع آوري و جهت اخذ تصميم به "بانك" تسليم مي گردد و "نمایندگی" مسؤول جبران زیانها و خسارات احتمالي ناشی از آن، خواهد بود. 15- نمایندگی موظف به حضور فعال و مستمر در حوزه عمل تعیین شده بوده و مي بايستي تمامي امكانات لازم براي انجام امور محوله از قبيل محل استقرار ثابت، لوازم و تجهيزات اداري، رایانه و امکان دسترسی به اینترنت به همراه نرم افزارهای لازم، پرینتر، اسکنر، GPS، وسيله نقليه، POS ، تلفن ثابت و همراه ، فاكس، دوربین عکاسی و ... را در اختيار داشته باشد. 16- نمایندگی موظف است در راستای راه اندازی سابکا (سامانه الکترونیکی بیمه کشاورزی ایران) و پس از اعلام، کلیه عملیات بیمه ای را صرفاً از طریق سابکا و براساس دستورالعملها و آئین نامه های اعلامی از سوی صندوق اجرا نماید . همچنین نمایندگی متعهد می شود تا در گذراندن دوره های تخصصی سابکا اهتمام ورزد. 17- نمایندگی متعهد است تا نسبت به گذراندن دوره های ICDL اقدام نموده، مدارک لازمه را به صندوق و بانک ارائه نماید . 18- نمایندگی متعهد مي گردد اطلاعات و مداركي را كه در اثر انجام وظائف محوله بدست مي آورد و نيز حقوق طرفين بيمه نامه منعقده را محفوظ داشته و بر طبق قوانين و مقررات موضوعه و آئين نامه ها و دستورالعملهاي مربوطه رفتار نموده و از هر نوع اظهار خلاف واقع يا گفتار يا عملي كه موجب خسران "بيمه گذار" ، بانك و يا "صندوق " شود خودداري نمايد. 19- نمایندگی متعهد است در صورت بروز حوادث قهری و طبيعي در سطح وسيع و يا ملي بر اساس مأموريتهاي ابلاغي از سوي بانک نسبت به انجام مأموريت محوله خارج از حوزه عمل تعیین شده در قرارداد نیز اقدام نمايد. 20- در صورت عدم نياز به انجام هر مرحله از عمليات بیمه ای براساس دستورالعملهای ابلاغی، كارمزد آن مرحله كسر مي گردد و همچنين اگر قسمتي از عمليات بیمه توسط نمایندگی / نمایندگان ، يا افراد ذيصلاح ديگري (به تشخيص بانك) انجام گردد، نمایندگی موظف به همكاري بوده و با توجه به نوع كار انجام شده ، درصد كارمزد مربوط به آن مرحله ، به اشخاص ذيربط پرداخت مي شود. 21- نمایندگی موظف است در صورت صلاحديد بانک و يا "صندوق "، مجدداً از مورد بيمه اي بازديد و گزارش لازم را تهيه و ارائه نمايد. 22- نمایندگی موظف است بر عملکرد کارکنان و کارشناسان دخيل در امر عمليات بيمه اي شرکت متبوع، نظارت نموده و هر ماهه گزارش نظارتی را به گروه خدمات بیمه ای استان ارائه نمايند. 23- نمایندگی هيچگونه حقي مبني بر واگذاري موضوع اين قرارداد ولو بطور توکيل به غير را ندارد. 24- نمایندگی باید از رقابت ناسالم با نمایندگیهای دیگر شرکتهای بیمه ای و کارگزاران بیمه ای خودداری کرده و از انجام تبلیغاتی که به ضرر مؤسسات بیمه است اجتناب نماید و در صورت نیاز به تبلیغ ، قبلاً موافقت کتبی بانک را جلب نماید . 25- در صورتیکه از طرف "صندوق " مقررات جدیدی وضع شود مقررات مذکور حاکم (ناظر) بر این قرارداد خواهد بود. 26- آدرس نمایندگی آدرس درج شده در ماده يك اين قرارداد ميباشد و نمایندگی مكلف است به محض تغيير آدرس حداكثر تا يك هفته مراتب را به اطلاع بانک برساند. ب-وظایف نمایندگی صدوربیمه نامه: ج-وظایف نمایندگی ارزیابی خسارت: 36
قسمتی از محتوی متن پروژه میباشد که به صورت نمونه ، بعد از پرداخت آنلاین در فروشگاه فایل آنی فایل را دانلود نمایید .
پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پاییندریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
تحقیق درمورد،پاورپوینت درمورد،جزوه درمورد،مقاله درمورد،جزوه درسی و دانشگاهی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود پاورپوینت بیماریهای کلیه و مجاری ادرار

مقایسه روش های آزمون کردن میانگین مشترک برای چند

مقاله درباره خودباختگى و توكل بر خدا

دانلود حل تمرین حساب دیفرانسیل و انتگرال توماس

محبت و عشق در عرفان

تحقیق درباره خوردگی گالوانیکی

دانلود کتاب سیستم های خبره و وب سایت های تجاری

غسل و تطهیر

دانلود رایگان کتاب جامعه شناسی خودمانی

دانلود جزوه ایستایی و فن ساختمان سروش نیا