دانلود رایگان


بررسی اثر خوداشتغالی زنان روستایی - دانلود رایگاندانلود رایگان با وجود آنکه زنان روستایی بخش قابل توجهی از نیروی کار بخش کشاورزی را تشکیل می دهند، فعالیت های آنان منجر به کسب درآمد ملموس نمی شود.در همین راستا در سال 13

دانلود رایگان
بررسی اثر خوداشتغالی زنان روستایی بردرآمدخانوار: مطالعه ی موردی تعاونی های زنان روستایی دراستان فارسعنوان تحقیق: بررسی اثر خوداشتغالی زنان روستایی بردرآمدخانوار: مطالعه ی موردی تعاونی های زنان روستایی دراستان فارس
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 93
شرح مختصر:
با وجود آنکه زنان روستایی بخش قابل توجهی از نیروی کار بخش کشاورزی را تشکیل می دهند، فعالیت های آنان منجر به کسب درآمد ملموس نمی شود.در همین راستا در سال 1373 تعاونی های زنان روستایی به منظور حمایت از زنان روستایی به خصوص زنان سرپرست خانوار تشکیل شدند. در این مطالعه سعی شده است اثر خوداشتغالی اعضای تعاونی های زنان بر درآمد خانوارآنها در استان فارس بررسی شود. به همین منظور با استفاده از روش نمونه گیری طبقه بندی شده بر اساس سابقه ی فعالیت، میزان سرمایه و تعداد اعضا، پنج تعاونی ازشهرستان های شیراز، سپیدان، سروستان و پاسارگاد انتخاب و 233 نمونه انتخاب شد. با بررسی وضعیت فقر این نمونه ها با استفاده از شاخص FGT مشخص شد که نیازهای اقتصادی انگیزه اصلی خوداشتغالی اعضای تعاونی ها را تشکیل داده اند. همچنین نتایج مدل لاجیت دو گزینه ای نشان داد که سکونت در روستای تشکیل تعاونی ها، امکان دریافت وام با کارمزد پایین و داشتن تجربه کاری متناسب با شرایط روستا نقش مهمی در خوداشتغالی اعضای تعاونی ها داشته است. با بررسی اثر خوداشتغالی زنان بردرآمد خانوار در قالب یک مدلquasi-reduced form مشخص شد که مبلغ وام پرداخت شده از سوی تعاونی ها که زمینه اشتغالزایی زنان روستایی را فراهم کرده است اثر مثبتی بر درآمد خانوار آنها داشته است. همچنین کاهش فقر روستایی و افزایش مصرف خانوار را نیز در پی داشته است. بنابراین تشکیل و گسترش تعاونی ها و همچنین حمایت های مالی دولت از تعاونی ها با پرداخت تسهیلات با کارمزد پایین پیشنهاد می شود.
کلید واژه: خوداشتغالی و کارآفرینی، تعاونی های زنان روستایی، درآمد خانوار، استان فارس
فهرست مطالب
مقدمه 2
1-1- بیان مسئله ی تحقیق 2
1-1-1- تعاونی های زنان روستایی در استان فارس 4
1-2- اهمیت موضوع 5
1-3- اهداف تحقیق 7
1-4- فرضیه های تحقیق 7
مروری بر مطالعات انجام شده 10
2-1- خوداشتغالی و کارآفرینی زنان روستایی 10
2-2- عوامل مؤثربرمشاركت اقتصادي واشتغال زنان روستایی 13
2-3- نقش تعاونی های زنان در اشتغال و درآمد زنان روستایی 17
تئوری و روش تحقیق 24
3-1- بررسی وضعیت فقر درآمدی اعضای تعاونی های زنان روستایی 24
3-1-1- معیارهای اندازه گیری فقر 24
3-1-2- شاخصFGT 25
3-1-3- شاخص نسبت سرشماری 26
3-1-4- شاخص شکاف فقر 27
3-2- بررسی عوامل مؤثربر خوداشتغالی اعضای تعاونی های زنان روستایی 28
3-2-1- مدل لاجیت دوگزینه ای 28
3-2-2- تخمین مدل لاجیت دوگزینه ای 29
3-2-3- محاسبه اثر نهایی مدل لاجیت 30
3-3- بررسی اثرخوداشتغالی زنان روستایی بر درآمد خانوار 30
3-3-1- بررسی آزمون برونزایی هاسمن 33
3-4- روش جمع آوری داده ها 34
3-4-1- بررسی وضعیت فقر درآمدی اعضای تعاونی های زنان روستایی 34
3-4-2- تعیین عوامل مؤثر بر خوداشتغالی اعضای تعاونی های زنان روستایی 34
3-4-3- بررسی اثر خود اشتغالی اعضای تعاونی های زنان بر درآمد خانوار35
3-5- روش نمونه گیری 35
نتایج و بحث 41
4-1- انگیزه ی خوداشتغالی اعضای تعاونی های زنان روستایی 41
4-2- وضعیت سرپرستی اعضای تعاونی های زنان روستایی 45
4-3- وضعیت فقر درآمدی اعضای تعاونی های زنان روستایی 47
4-4- عوامل مؤثر بر خوداشتغالی اعضای تعاونی های زنان روستایی 50
4-4-1- اثر نهایی تخمین مدل لاجیت دوگزینه ای 52
4-5- اثر خوداشتغالی زنان روستایی عضو تعاونی ها بر درآمد خانوار54
4-5-1-آزمون برون زایی هاسمن 62 4-6- اثر خوداشتغالی اعضای تعاونی های زنان روستایی بر فقر درآمدی خانوار 64
4-7- اثرعضویت در تعاونی های زنان روستایی و خوداشتغالی بر مصرف خانوار 65
4-8- اثرات غیر اقتصادی عضویت در تعاونی های زنان روستایی 66
نتیجه گیری و پیشنهادها 69
5-1- خلاصه 69
5-2- نتیجه گیری 70
5-3- پیشنهاد ها 72
فهرست منابع 74
پیوست ها82
فهرست جدول ها
جدول 3-1- طبقه بندی تعاونی ها بر مبنای سابقه ی فعالیت36
جدول 3-2- طبقه بندی تعاونی ها بر مبنای میزان سرمایه36
جدول 3-3- طبقه بندی تعاونی ها بر مبنای تعداد اعضا37
جدول 3-4- گزارش مربوط به تعاونی های زنان روستایی مورد مطالعه38
جدول 3-5- گروه بندی نمونه های مورد مطالعه38
جدول 4-1- ویژگی های فردی، خانوادگی و اقتصادی اعضای تعاونی های زنان 42
جدول 4-2- وضعیت سرپرستی اعضای تعاونی های زنان روستایی46
جدول 4-3- وضیعت فقر درآمدی اعضای تعاونی های زنان روستایی47
جدول 4-4- عوامل مؤثر بر خوداشتغالی اعضای تعاونی های زنان روستایی50
جدول 4-5- اثر نهایی عوامل مؤثر بر خوداشتغالی اعضای تعاونی های زنان روستایی53
جدول4-6- آماره های توصیفی مبلغ وام پرداختی تعاونی های زنان استان فارس55
جدول4-7- راه های صرف وام های خوداشتغالی55
جدول4-8- اشتغال های ایجاد شده بوسیله ی اعضای تعاونی های زنان روستایی57
جدول 4-9- عوامل مؤثر بر مبلغ وام پرداختی تعاونی های زنان روستایی58
جدول 4-10- اثر خوداشتغالی اعضای تعاونی های زنان بر درآمد خانوار60
جدول 4-11- اثر خوداشتغالی اعضای تعاونی ها بر تغییرات درآمد خانوار61
جدول 4-12- آزمون برونزایی مبلغ وام پرداختی تعاونی های زنان روستایی63
جدول 4-13- اثر خوداشتغالی اعضای تعاونی های زنان بر فقر درآمدی خانوار64
جدول 4-14- اثرعضویت در تعاونی های زنان روستایی بر مصرف خانوار اعضا65
جدول4-15- توزیع فراوانی اثرات غیر اقتصادی عضویت در تعاونی های زنان روستایی66
فهرست نمودارها
نمودار 4-1- وضعیت فقر درآمدی اعضای تعاونی های زنان روستایی49دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
خوداشتغالی


کارآفرینی


تعاونی های زنان روستایی


درآمد خانوار


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


همایش های اسفند ماه : اطلاع رسانی همایش ها ، سمینارها ...

همایش ملی قرآن و عترت از منظر اسلام‌شناسان ایران و جهان 25 تا 26 اسفند ماه 1395

ارتباطات مردمي - saamad.ir

سامانه تلفنی 111 درآن واحد از دو قابلیت برقراری "ارتباط زنده"on line(آن لاین) و"غیر زنده"off line(آف ...

روزنامه دنیای اقتصاد

دنیای اقتصاد: یک گروه از تقاضای مصرفی «سازماندهی شده»، از اوایل سال آینده با جهت‌دهی به ...

ارتباط ایثارگران با رییس جمهور | ایثار خبر

با توجه به تاکید رییس جمهور در همایش افق رسانه، مبنی بر اینکه بدنبال مشورت با همه صاحبنظران ...

کافی نت دانشجویان - 4223682.blogfa.com

چكيده :اين تحقيق درشهرستان مرند انجام يافته است . در اين پژوهش 1027 نفر از دانش آموزان كه 8/48 ...

روزنامه دنیای اقتصاد

دنیای اقتصاد: یک گروه از تقاضای مصرفی «سازماندهی شده»، از اوایل سال آینده با جهت‌دهی به ...

ارتباطات مردمي - saamad.ir

سامانه تلفنی 111 درآن واحد از دو قابلیت برقراری "ارتباط زنده"on line(آن لاین) و"غیر زنده"off line(آف ...

روزنامه دنیای اقتصاد

دنیای اقتصاد: یک گروه از تقاضای مصرفی «سازماندهی شده»، از اوایل سال آینده با جهت‌دهی به ...

کافی نت دانشجویان - 4223682.blogfa.com

چكيده :اين تحقيق درشهرستان مرند انجام يافته است . در اين پژوهش 1027 نفر از دانش آموزان كه 8/48 ...

کافی نت دانشجویان - لیست مقالات و پایان نامه های …

پایان نامه بررسی رابطه دینداری با میزان طلاق بین زنان رشته روان شناسی. تعداد صفحات ۱۳۳

ارتباطات مردمي - saamad.ir

سامانه تلفنی 111 درآن واحد از دو قابلیت برقراری "ارتباط زنده"on line(آن لاین) و"غیر زنده"off line(آف ...

ثبت‌نام اینترنتی وام خوداشتغالی و خانگی - …

سوالات متداول درمورد وام خوداشتغالی ۱۰تا۱۰۰ میلیونی. وام های ویژه خوداشتغالی و مشاغل خانگی ...

کافی نت دانشجویان - لیست مقالات و پایان نامه های …

پایان نامه بررسی رابطه دینداری با میزان طلاق بین زنان رشته روان شناسی. تعداد صفحات ۱۳۳

روزنامه دنیای اقتصاد

دنیای اقتصاد: یک گروه از تقاضای مصرفی «سازماندهی شده»، از اوایل سال آینده با جهت‌دهی به ...

ثبت‌نام اینترنتی وام خوداشتغالی و خانگی - …

سوالات متداول درمورد وام خوداشتغالی ۱۰تا۱۰۰ میلیونی. وام های ویژه خوداشتغالی و مشاغل خانگی ...

کافی نت دانشجویان - 4223682.blogfa.com

چكيده :اين تحقيق درشهرستان مرند انجام يافته است . در اين پژوهش 1027 نفر از دانش آموزان كه 8/48 ...

روزنامه دنیای اقتصاد

دنیای اقتصاد: یک گروه از تقاضای مصرفی «سازماندهی شده»، از اوایل سال آینده با جهت‌دهی به ...

ارتباطات مردمي - saamad.ir

سامانه تلفنی 111 درآن واحد از دو قابلیت برقراری "ارتباط زنده"on line(آن لاین) و"غیر زنده"off line(آف ...

دانلود رایگان کتاب سامان سیاسی در جوامع دستخوش

تدابیر ایمنی فنی

تحقیق درباره روش تحقیق افسردگی 24 ص

تحقیق درباره اثرات تنش خشكي در مراحل انتهاي رشد

ادبیات شفاهی کودکان

مقاله درباره سیستم اطلاعات مدیریت 30 ص

خلاصه کتاب رفتار سازمانی نوشته مورهد گریفن ترجمه

پروژه طراحی قالب های برش (قالب پرس، سنبه و ماتریس)

تحقیق در مورد مديريت بيمه و بیمه نامه فرمت word و

ISSUE 16 FULL CIRCLE