دانلود رایگان


دانلود پایان نامه بررسي عوامل تأثيرگذار بر تعلق - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود پایان نامه بررسي عوامل تأثيرگذار بر تعلق خاطر دانشجويان نسبت به تيم هاي فوتبال

دانلود رایگان
دانلود پایان نامه بررسي عوامل تأثيرگذار بر تعلق خاطر دانشجويان نسبت به تيم هاي فوتبالدانلود پایان نامه بررسي عوامل تأثيرگذار بر تعلق خاطر دانشجويان نسبت به تيم هاي فوتبال مقدمه ورزش پديده اي جمعي و اجتماعي- جهاني و تاريخي است، ورزش از يك طرف به عنوان يك نهاد اجتماعي داراي كاركردهاي خاص خود براي نظام اجتماعي مي باشد و از طرف ديگر به عنوان بخشي از يك نظام اجتماعي تحت تأثير نظام اجتماعي كل بوده و درعين حال بر آن تأثير نيز مي گذارد. ورزش فوتبال بين رشته هاي مختلف ورزشي در سراسر دنيا بيشترين مخاطب و طرفدار را دارد و اين موضوع به روشني هم در تعداد افرادي كه به اين رشته ورزشي مي پردازند و هم در تعداد طرفداران و علاقه مندان اين ورزش مشخص است. شايد بتوان گفت كه ورزش در گذشته هاي دور بيشتر به عنوان يك امر تفريحي براي مردم بوده ولي امروزه شاهد آن هستيم كه يادآوري تاريخ رويدادهاي زندگي بيشتر افراد جامعه مصادف با تاريخ برگزاري يا خاتمه رويدادهاي ورزشي مهم از جملعه فوتبال در جهان و ايران است بطوريكه مثلاً مشاهده مي كنيم افرادي تاريخ سال تولد، گردش و تفريح دسته جمعي با دوستان در يك مكان و ... خودشان را مصادف با تاريخ فلان جام جهاني فوتبال يا فلان برد تيم فوتبال مورد نظرشان در يك رقابت ورزشي و ... مي دانند و از آن ياد مي كنند. و اين ساير ناشي از تعلق خاطري است كه اين افراد در جامعه به اين رشته ورزشي دارند و خود سعي مي كنند در آن مشاركت نيز داشته باشند. تجربه نشان داده است كه طرفداران تيم هاي فوتبال را افرادي تشكيل مي دهند كه با طرفداري از دو تيم مورد نظر هويت هاي ورزشي خلق مي كنند و اين هويت ها نه تنها از عوامل و عناصر متمايز كننده اجتماعي و فرهنگي تأثير نمي پذيرد، بلكه در مواردي تحت تأثير هويت هاي فراتر مانند هويت هاي ملي يا ديني نيز قرار مي گيرند. در اين تحقيق سعي بر آن است كه عوامل تأثيرگذار بر تعلق خاطر افراد بر تيم هاي فوتبال ليك برتر ايران را در بين دانشجويان دانشگاه يزد مطالعه كنيم. اين تحقيق در پنج فصل تدوين شده است كه در فصل اول به بيان طرح مسأله، ضرورت و اهميت تحقيق، اهداف و تاريخچه موضوع پرداخته شده است. در فصل دوم مباني نظري تحقيق شامل ادبيات تحقيق، چارچوب نظري تحقيق، فرضيات مي باشد. فصل سوم روش شناسي تحقيق را كه شامل تعريف عملياتي مفاهيم، نوع تحقيق، جامعه آماري، روش تحقيق، حجم نمونه و تفكيك هاي مورد استفاده در تجزيه و تحليل داده هاست را در بر مي گيرد. فصل چهارم شامل تجزيه و تحليل داده هاي جمع آوري شده است و فصل پنجم شامل نتيجه گيري و پيشنهادات است در پايان منابع و مآخذ همراه يك نسخه از پرسش نامه ضميمه شده است. چكيده در اين تحقيق تحت عنوان بررسي عوامل تأثيرگذار بر تعلق خاطر دانشجويان دانشگاه يزد نسبت به تيم هاي فوتبال ليگ برتر ايران، تلاش شده تا تأثير متغيرهايي از قبيل جنسيت، پايگاه اقتصادي اجتماعي دانشجويان، رشته تحصيلي، ميزان استفاده از رسانه هاي جمعي و تأثير الگوي نقش را بر تعلق خاطر نيست به تيم هاي قوتبال مورد بررسي و آزمون قرار بگيرد. به منظور آزمون فرضيات تحقيق، از طريق پرسشنامه اطلاعات لازم جمع آوري شده و سپس با استفاده از روش هاي آماري مناسب شامل : آزمون T-test، ANORA، ضريب همبستگي پيرسون ارتباط هركدام از متغيرهاي مذكور با ميزان استفاده از اينترنت مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. و نتايج نشان داد كه : تأثير الگوي نقش در علاقه مندي و تعلق خاطر نسبت به يك تيم فوتبال و ميزان استفاده از رسانه هاي جمعي و جنسيت به ميزان متعلق خاطر داراي رابطه معني دار است اما ساير متغيرهاي مورد بررسي (پايگاه اقتصادي- اجتماعي و رشته تحصيلي) رابطه معني داري با تعلق خاطر نداشته اند. فصل اول كليات تحقيق 1-1طرح مسأله: ورزش پديده اي جمعي و اجتماعي، جهاني و تاريخي است، ورزش از يك طرف بعنوان يك نهاد اجتماعي داراي كاركردهاي خاص خود براي نظام اجتماعي مي باشد و از طرف ديگر بعنوان بخشي از يك نظام اجتماعي تحت تأثير نظام اجتماعي كل بوده و در عين حال بر آن تأثير نيز مي گذارد. ورزش پديده اي اجتماعي با قدمتي برابر با پيدايش خود انسان است و داراي ارزش ها، هنجارها، قواعد، قوانين و آداب و رسوم خاص خود مي باشد. ورزش به شكل رسمي و غيررسمي آن بدون قواعد و قوانين وجود عيني ندارد. ورزش در هر جامعه متأثر از ساختار اجتماعي حاكم بر همان جامعه و بيانگر ارزش ها و هنجارهاي حاكم بر آن جامعه مي باشد. ورزش بعنوان يك پديده و نهاد اجتماعي مورد توجه جامعه شناس نيز مي باشد. توسعه ورزش به عنوان بخش مهمي از جريان زندگي در جوامع جديد و تأثيرات متقابلي را كه ورزش بر افراد و ديگر نهادهاي اجتماعي به عنوان يك پديده اجتماعي بر جاي مي گذارد، سبب علاقه و توجه جامعه شناسان به آن مي گردد. (جوزف،1381: 229). از منظر روانشناسی اريك فروم مي گويد: عميق ترين نيلز بشر نياز اوست به غلبه بر جدايي و رهايي از اين زندان تنهايي (عسکری خانقاه، 123:1381 ) از نظر او انسان ها به بهانه هاي مختلف مي كوشند از تنهايي رهايي يابند و با ديگران پيوند برقرار نمايند و بازي به طور اخص هم يكي از همين روش هاست. در گذشته و هم اكنون شيوه هاي متفاوتي از فوتبال وجود داشته و دارد: فوتبال انگليسي، آمريكايي، اسكاتلندي، فرانسوي، و ... شايد بتوانيم ریشه های فوتبال را در افسانه فرانسويان جستجو كنيم اما در دوران معاصر با پيشرفت سرمايه داري، گسترش رفاه و آزادي تشكل ها و افزايش گروه هاي مختلف اجتماعي و فرصت هاي مضاعف بيشتري در جهت تجلي شور جمعي در انسان ها، مي بينيم كه محبوبيت و شهرت فوتبال همچنان حفظ شده است و حتي به كمك هاي رسانه هاي جمعي به اقصي نقاط نيز گسترش يافته است. به نظر مي رسد اين پيشرفت و محبوبيت مضاعف را در نظر گاه متفاوت مي توان بررسي كرد: يكي پيشرفت فوتبال در كشورهاي توسعه يافته و دوم پيشرفت اين رشته ورزشي در كشورهاي در حال توسعه در سرمايه داري عقلاني كشورهاي توسعه يافته، فوتبال بستري است براي شركت هاي مختلف در جهت تبليغ محصولاتشان با هزينه هاي هنگفت تبليغاتي و اگر بپذيريم كه جهان سرمايه داري را سرمايه داران اداره مي كنند، در حال حاضر فوتبال يكي از علايق ويژه آنها شده است. اما در كشورهاي در حال توسعه فوتبال به طريقي ديگر محبوبيت يافته است. شايد اين كشورها كه با كمبود و فقر فرصت براي بروز شور جمعي شان مواجه هستند، هنوز هم فوتبال تنها راهي است كه با آن مي توانند در يك روز تعطيل به ورزشگاهي بروند و در آنجا با شور تمام فرياد بزنند، جيغ بكشند، به هوا بپرند يا به سر و كله هم بكوبندو... يا از لحاظي ديگر تماشاي يك فوتبال زيبا از تلويزيون براي مردمي كه زير بار فشار زندگي روزانه شكسته و خرد شده اند فرصتي است براي استراحت ذهني و فكري حتي اگر اين فوتبال در آخرين ساعات پخش شود و احتمال هم بدهند كه فردا دير به سركارشان برسند و احياناً اخراج هم بشوند. (عسكري خانقاه، 1281: 122). در ادامه مي توان گفت كه با پيشرفت تكنولوژي و توانايي هاي شگفت انگيز وسيله هاي ارتباط جمعي كه دانشمندان با كاربرد اصطلاح دهكده هاي جهاني از آن سخن مي گويند، علاقه مندان به فوتبال در هرگوشه اي از جهان، جريان بازي را زودتر مي بينند و مي شنوند تا مردم يك دهكده جريان واقعي را كه در آن محدوده كوچك اتفاق افتاده است. شايد امروز پيش آمد و پديده اي ديگر را سراغ نداشته باشيم که مردم جهان، تا اين اندازه نسبت به ديدن و دانستن آن علاقه مند باشند. علاقه مندي به تماشاي مسابقه هاي فوتبال به اندازه اي است كه گمان نميرود هيچ واقعه علمي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي باشد كه جامعه اي با اين وسعت (دهكده جهاني)، بخواهد به اين شتاب جريان آن را تماشا كند. شادي كردن، متأثر بودن و به اصطلاح ابراز احساسات كردن هنگام بازي و برد و باخت فوتبال منحصر به تماشاگران حاضر در ميدان نيست تماشاگران تلويزيوني نيز آرام نمي نشينند و خواه ناخواه و به هر علت و انگيزه اي كه باشد، طرفدار يكي از تيم ها مي شوند. و اين طرفداري ها ممكن است به گريه و فرياد و دعوا بكشد، روانشناسان بر اين نظرند كه در اينگونه موردها گريستن و خنديدن با صداي بلند و فرياد زدن خود نوعي نيازمندي جسمي و رواني است و آرامش بخش است. حال با توجه به مباحث بالا به نظر مي رسد كه در جوامع امروزي و از ميان رشته هاي ورزشي، فوتبال هوادارترین ورزش موجود است. 1-2اهداف تحقيق: در اين بررسي و تحقيق، هدف كلي بررسي عوامل تأثيرگذار بر تعلق خاطر دانشجويان دانشگاه يزد نسبت به تيم هاي ورزشي (مورد مطالعه تيم هاي فوتبال) ليگبرتر ايران در سال تحصيلي 87-86 مي باشد. در كنار هدف كلي فوق، اهداف جزيي زير پيگيري مي شود: 1- تبيين رابطه بين الگوي نقش و تأثير آن بر تعلق خاطر به تيم هاي فوتبال 2- تبيين رابطه میزان استفاده از رسانه هاي جمعي و تعلق خاطرنسبت به تیمهای فوتبال -3تبيين رابطه بين پايگاه اقتصادي- اجتماعي افراد و تعلق خاطر نسبت به تيم هاي فوتبال 4-تبیین رابطه بین تعلق خاطر در بین دانشجویان رشته های مختلف 5-تبیین رابطه بین تعلق خاطر زنان و مردان نسبت به تیم های فوتبال 1- 3ضرورت و اهمیت: ورزش فوتبال بین رشته های مختلف ورزشی در سراسر دنیا بیشترین مخاطب و طرفدار را دارد و این موضوع به روشنی هم در تعداد افرادی که به این ورزش می پردازند و هم در تعداد طرفداران و علاقه مندان این ورزش مشخص است ویژگی های گوناگون روانی و اجتماعی در جذب بیشتر مردم در جوامع مختلف به سمت این ورزش نقش دارند به اعتقاد برخی از محققان از جمله دلایلی که می توان در مورد محدودیت و رواج ورزش فوتبال ذکر کرد این است که این ورزش نیاز به ابزار زیادی ندارد و وسایل بازی هم نسبتاً ارزان است. ساختار بازی فوتبال سبب می شود تنش های و هیجان هایی در بازیکنان و تماشاچیان به وجود آید که از این هیجان ها و تنش ها همه لذت می برند.می توان درکنار مباحث فوق کارکردهایی را برای این ورزش ذکر کرد که عبارتند از: كاركرد اجتماعي: برگزاري مسابقات فوتبال در سطح جهاني امروز در نزد بسياري از جامعه شناسان به عنوان ابزاري براي اندازه گيري ارق و همبستگي ملي مورد استفاده قرار مي گيرد و فوتبال مي تواند در بالا بردن اين همبستگي نقش مهمي را ايفا كند. يكي از كاركردهاي ورزش بالا بردن همبستگي ملي است و كشورهايي كه از تعدد اقدام برخوردارند، از ورزش هاي گروهي و بويژه فوتبال بعنوان بالا بردن وحدت ملي استفاده مي كنند. و اگر امروزه فوتبال به عنوان نهادي براي جهاني سازي نام برده مي شود براي اينست كه تمامي بازيكنان از تمام نژادها، قوم ها، فرهنگ ها را دور هم جمع مي كند و تحت قواعدي يكسان و جهاني به مسابقه مي پردازند و جالب اينكه قانون فوتبال از معدود قوانيني است كه براي تمامي كشورها يكسان است. كاركرد سياسي: بسياري از سياستمداران معتقدند براي برقراري رابطه بين دو كشور، بهترين بزار و وسيله همانا فوتبال است، و اين امر نشان مي دهد كه اين ورزش گروهي براي مقاصد سياسي نيز مي تواند مورد استفاده قرار گيرد، چرا كه مسابقه بين دو تيم كشور در واقع مسابقه بين دو ملت است. دست دادن بازيكنان دو كشور با يكديگر و لباس عوض كردن و دادن هديه براي يكديگر و حضور مسئولين رده بالاي كشور در بازي فوتبال، مي تواند زمينه هاي ايجاد نوعي رابطه بين كشورها باشد. كاركرد فرهنگي: فوتبال امروزه دنيا و فرهنگ خود را مي سازد و قواعد خاص خود را بر ملت ها حاكم مي سازد. براي بسياري از جامعه شناسان، فوتبال شكل كوچك شده اي از جامعه است كه در آن مي توان به ويژگي هاي افراد آن جامعه است يافت. مطمئناً رفتار بازيكنان و تماشاگران حامي آنها، نوع برخورد با يكديگر مي تواند نشان دهنده رفتار يك ملت باشد و ميليون ها چشم رفتار بازيكنان را مي بينند و آن را مورد ارزيابي قرار مي دهند. كاركرد ايجاد نشاط و شادي: در بعضي از كشورها از جمله ايران فوتبال در قالب هاي مختلف از جمله جشن و شادي در معابر عمومي و اعتراض به مسائل گوناگون مورد استفاده قرار مي گيرد. گاهگاهي مي بينيم كه مردم بعد از هر پيروزي به خيابان ها آمده و با واكنش هاي عاطفي شادماني مي كنند، امروزه فوتبال جزء زندگي روزمره مردم شده و همانند احزاب مردم طرفدار يكي از تيم ها مي باشند و كنار گذاشتن آن امري محال است. درست است كه يكي از كاركردهاي ورزش ارتقاي شادابي و نشاط ملی يا باشگاهي است ولي همين نشاط موقعي به بحران تبديل مي شود كه جوانان جزء بهانه فوتبال چيزي براي بروز شادي و هيجانات خود پيدا نكنند. امروزه فوتبال براي تماشاگران به قول دوركيم چون انبوهي خلق تشكيل داده، توانسته وسيله اي براي تخليه هيجانات جوانان مورد استفاده قرار گيرند و اگر درست هدايت شود از آسيب هايي كه ممكن است براي اجتماع وارد سازد كم كند.(www.PARSA.htm) حال اين فوتبال ويژگي هايي را دارد كه ويژگي هاي نمادين و نمايشي فوتبال و جشن هاي فوتبال را در دو چشم انداز مي توان مشاهده كرد. در انبوه تماشاگردان حاضر در ورزشگاه كه داراي آرايش، لباس، رفتار فرهنگي و ادبيات گروهي و جمعي خاصي مي باشند و در انبوهه هايي از مردم كه در پايان بازي در سطح شهر روان مي شوند و به شادي و پايكوبي مي پردازند. از اين منظر فوتبال، محل مناسبي براي ظهور من اجتماعي و من نمايشي است كه جرج هربرت ميد و گافمن از آن نام مي بردند. جواناني كه پرچم تيم مورد علاقه شان يا تيم ملي را بر دوش افكنده، مي رقصند و مي خوانند و دختران و پسران با پوشش هاي متفاوت با پوشش معمولي و رسمي كه بر سر نهاده اند، به واقع بر مبناي مكتب متقابل نمادين عمل آنان مي تواند به معناي جستجوي هويتي متفاوت نيز باشد. اندوه شكست همه اين هويت نو خواسته را با چالش مواجه مي سازدو از اين روي با رفتاري حزن آلود و گاه خشن توأم مي شود برعكس شادي و پيروزي بر استحكام هويت مزبور مي افزايد و با زفتاري سرخوشانه همراه مي گردد (عسكري، خانقاه،122:1381) حال مي بينيم كه در جامعه ورزشي ايران افراد مختلف جامعه و معمولاً قشر جوان (21-19 ساله) اعم از آنهايي كه خود بازي فوتبال را انجام مي دهند و چه آنهايي كه فوتبال بازي نمي كنند و فقط به تماشاي فوتبال و گذران اوقات فراغت مي نگرند، بين اين افراد تعلق خاطري نيست به تيم هاي ورزشي اعم از باشگاهي و ملي وجود دارد. به طوزيكه مشاهده مي شود در جريان برگزاري مسابقات فوتبال در ميادين ورزشي در مكان هاي متفاوت (ايران و ...) افرادي پيدامي شوند كه به عنوان تماشاگران و طرفداران تيم هاي فوتبال حضوري پرشور دارند و نسبت به نتيجه مسابقه تيم مورد علاقه شان حساس هستند و همچنين افرادي كه تماشاي اين مسابقات را از رسانه هاي جمعي از جمله (راديو- تلويزيون- ماهواره ...) در جاي جاي ايران و نقاط ديگر جهان همراهي و دنبال مي كنند. چرا كه تماشاي فوتبال و يا انجام آن كاركردهايي دارد كه مي تواند افراد به خود جذب كند و حضور همبسته آنان در ميادين ورزشي و بعضاً پاي رسانه هاي جمعي افزايش دهد. بنابراين با اين توضيحات در طي اين بررسي و تحقيق سؤال اساسي اينست كه چه عوامل اجتماعي (جامعه شناختي) درايجاد اين تعلق خاطر نيست به تيم هاي ورزشي مي توانند نقش داشته باشند؟ 1-4تاريخچه (سرگذشت تاريخي ورزش فوتبال): اسناد تاريخي به وضوح نشان مي دهند بازي يا نوعي ورزش بدنسازي كه عبارت بود از ضربه زدن به توپ با پا و فرستادن آن به درون توري كوچك، در قرن دوم و سوم قبل از ميلاد در درون فرمانروايي خاندان هال در ارتش چين مرسوم نبوده است. همچنين اسنادي مستحكم تر نشان مي دهد مرزبندي زميني براي بازي ضربه به توپ با پا،در شهر كيوتوي ژاپن اتفاق افتاده است. در يونان و روم قديم نيز نوعي بازي شبيه به فوتبال كنوني وجود داشته است، البته هر تيم بيش از 27 بازيكن داشت. به هر حال ذكر دقيق اين مطلب كه فوتبال دقيقاً كي و كجا شروع شد امري ناممكن است. اما منطقي است كه بپذيريم بازي با توپ كه ما در ورزش هاي شكل يافته كنوني، بيش از 3000 سال قبل در جايي روي اين كره خاكي وجود داشته است. اما قدر مسلم آنست كه انگلستان محل تولد فوتبال جديد و اتحاديه فوتبال است و جاي هيچ شك و ترديدي در آن نيست. انگلستان همراه با اسكاتلند مشتركاً پايه گذاران فوتبال شكل يافته كنوني مي باشند. فوتبال كه به زبان عاميانه مردم انگليس ساكر (soccer)ناميده مي شود و محبوب ترين و رايج ترين ورزش در بين مردم اين جزيره از قرن هشتم ميلادي به بعد بوده است. اما در شروع به بازي خشن و جنگ تن به تن بيشتر شبيه بود. در سال 1869 اتحاديه فوتبال در قوانين خود شرطي را وارد كرد كه بموجب آن تماس توپ با دست كاملاً ممنوع باشد و به اين ترتيب شالوده فوتبال جديد ريخته شد. در اين بازي توپ نه نقطه مشخصي كه قبل از شروع بازي تعيين مي شد حركت داده مي شد. صدها نفر در بازي اي شركت مي كردند كه در طول قرن ادامه يافت. اما از آنجا كه مسابقات فوتبال به خشونت كشيده مي شود، حكومت ها بسيار كوشيدند تا آن را ممنوع كنند. در انگليس پادشاه ادوار سوم در سال 1231 ميلادي قوانيني در اين مورد را منع كرد و كوشيد فوتبال را متوقف كند. در اسكاتلند پادشاه جيمز اول در سال 1424 ميلادي در مجلس اعلام نمود كه هيچ كس حق ندارد در فوتبال بازي كند. منابع و مآخذ: 1- افشاني، سيدعليرضا. (1386). جزوه درسي روش تحقيق نظري، دانشگاه يزد:دانشكده علوم اجتماعي. 2- انورالخلولي، انور. (1381). ورزش و جامعه. (ترجمه حميدرضا شيخي). چاپ اول، تهران: سمت. 3- جهرمي، مسعود. (1384). مباني جامعه شناسي ورزش. چاپ اول، تهران: هنرهاي زيبا. 4- هميل، جوزف و هوروات، مايكل. (13). واژه نامه علوم ورزشي. (ترجمه دكتر رحمت اله صديق سروستاني و دكتر سيد محمد كاظم موسوي). چاپ اول.تهران:نشر نی 6- رفيع پور، فرامرز. (1384) كندوكاوها و پنداشته ها. چاپ پانزدهم، تهران، شركت سهامي انتشار. 7- روزنامه اطلاعات، شنبه 17 آبان 1376: 6. 8- ريترز، جورج. (1377)، نظريه هاي جامعه شناسي در دوران معاصر. (ترجمه محسن ثلاثي). تهران: علمي 9- ساروخاني، باقر. (1385). روش هاي تحقيق در علوم اجتماعي. چاپ دوازدهم، تهران: پژوهشگاه علوم انساني و فرهنگي. 10- ساروخاني، باقر. (1385). جامعه شناسي ارتباطات. چاپ هفدهم، تهران: انتشارات اطلاعات. 11- عبداللهي محمد، جزوه درسي نظريه هاي 1و2 جامعه شناس. دانشگاه علامه طباطبايي:دانشكده علوم اجتماعي. 12- عسگري خانقاه، اصغر. (1386). فوتبال و فرديت فرهنگ ها نامه علوم اجتماعي شماره .ص. 13- عميد، (1381). فرهنگ لغت. صفحه 169. 14- كوزر، ليوئيس. (1385). زندگي و انديشه بزرگان جامعه شناس. (ترجمه محسن ثلاثي). چاپ دوازدهم، تهران: علمي. 15- كوئن، بروس. (1383).مباني جامعه شناسي. (ترجمه دكتر غلامعباس توسلي- رضا فاضل). چاپ پانزدهم، تهران: سمت. 16- معين، محمد. (1380). فرهنگ لغت. صفحه 1081. 17- تامين، ملوين.(1385).جامعه شناسی قشرها و نابرابری های اجتماعی.(ترجمه دکتر عبدالحسین نیک گهر).چاپ چهارم،تهران:توتیا. 18- نيك گهر، عبدالحسين. (1384). جامعه شناس ورزش.چاپ اول،تهران:توتیا. 19- www.parsa.com 20- www.wikipedia.com تعداد صفحات:109 متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن در این صفحه درج شده (به طور نمونه) و ممکن است به دلیل انتقال به صفحه وب بعضی کلمات و جداول و اشکال پراکنده شده یا در صفحه قرار نگرفته باشد که در فایل دانلودی متن کامل و بدون پراکندگی با فرمت وردwordکه قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است.

دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
پایان نامه تربیت بدنی


پایان نامه کارشناسی تربیت بدنی


پایان نامه ارشد تربیت بدنی


رشته تربیت بدنی


تعلق خاطر نسبت به تيم فوتبال


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


لباس محلی بختیاری شامل: می نا پیراهن و شلوار قری

تحقیق درباره آتش در زرتشت

کتاب الکترونیکی آموزش سیلواکو ATLAS بخش مقدماتی

قران وراه تشخيص هويت انسان

مقاله100_بررسی شیوه داستان نویسی41ص

پایان نامه بررسی سیاست جنایی ایران در مواجهه با

نقد شعر Paradiso by Kenneth Koch

نقد شعر Paradiso by Kenneth Koch

RSMembership v1.21.26 دانلود کامپوننت فارسی مدیریت

تاثير قارچ ميكوريزا بر روي بعضي از خصوصيات رشدي،