دانلود رایگان


جداسازی و اندازه گیری فوران به روش - دانلود رایگاندانلود رایگان فوران (C4H4O, CAS No.110-00-9) ماده شیمیایی آلی هتروسیکلیک فرار است که اغلب به عنوان ماده واسط در فرآیندهای صنعتی برای تولید مواد پلیمری سنتتیک یافت می شود

دانلود رایگان
جداسازی و اندازه گیری فوران به روش (SolidPhaseMicroextraction)SPME با استفاده از پلیمر قالب مولکولی...فهرست مطالب
فصل اول:فوران و چگونگی تولیدآن در غذا و سرطان زایی اش...1
..2
فصل دوم :ریز استخراج فاز جامد با استفاده از جاذب پلیمری قالب مولکولی ....................................................... .19
فصل سوم : مطالعات تجربی .............................................................................................................................. 53
فصل چهارم : بحث و نتیجه گیری ........................................................................................................................ 65
پیوست................................................................................................................................................................................76
-1 به روش قرص KBr ............................................... 76
-1 به روش قرص KBr ............................................... 77
پیوست7؛تصویر TEMاز MIP،................................................................................................................................82
................................................................................ 83
فهرست اشکال
فهرست جداول
فهرست منحنی ها
چکیده
کلمات کلیدی:پلیمر قالب مولکولی، فوران،پیرول
فصل اول:فوران وچگونگی تولید آن در غذا وسرطان زایی اش
HS-LPMEبرای تعیین ترکیبات فورانی در غذاهای کودک:
0/99) در محدوده ی غلظتی 0/2-200μg/L خطی است . بررسی نتایج مربوط به انحراف استاندارد نسبی نشان دهنده ی دقت خوب روش برای ترکیبات فورانی است (%3/84_7/06) صحت روش اندازه گیری برای ترکیبات فورانی در حد قابل قبول است(%83/80_103/64). مقادیر فاکتور تغلیظ برای فوران 972،-2متیل فوران 640 و2 و-5دی متیل فوران 503 برابر بوده که برای این روش در حد تشخیص روش پیشنهادی برای ترکیبات فورانی 0/021-0/038ng/g می باشد که کمتر از حد تشخیص سایر روش های تجزیه است. حد اندازه گیری به دست آمده برای ترکیبات فورانی توسط این روش نیز(0/069-0/126 ng/g) کمتر از حد اندازه گیری روش های دیگر است (1،2،11،15).مقایسه ارقام شایستگی روش پیشنهادی با دو روش دیگر نشان می دهد که منحنی درجه بندی آن در محدوده ی قابل قبولی برای اندازه گیری ترکیبات فورانی خطی است و دقت ،حد تشخیص و حد اندازه گیری روشHS-SPME بهتر ازدو روش دیگر است.


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
جداسازی و اندازه گیری فوران


استفاده از پلیمر قالب مولکولی


دانلود پایان نامه


word


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پرت در برنامه ريزي و مديريت

آشنائي با شبكه هاي بي سيم

بررسی رفتار پایداری استاتیکی سازه های فضاکار کِش

فایل مقاله آشنایی با روغن های خوراکی(فایل ورد)

فایل مقاله آشنایی با روغن های خوراکی(فایل ورد)

دانلود پایان نامه ارشد مدیریت بررسی رابطه بین

دانلود کتاب مهندسی تاسیسات الکتریکی دکتر حسین

GSM

آموزه های قبل از ازدواج در آسیا

طبقه بندی مواد منفجره مصرفی در معادن بر اساس