دانلود رایگان


مکان يابي عرصه هاي مناسب استحصال آب باران با - دانلود رایگاندانلود رایگان مراتع يکي از مهم­ترين و با ارزش­ترين منابع طبيعي تجديد­شونده مي­باشند که نقش بسيار مهمي در حفاظت خاک، توليد آب، توليد گوشت و مواد لبني دارند. علاوه بر آن م

دانلود رایگان
مکان يابي عرصه هاي مناسب استحصال آب باران با استفاده از الگوي سطح منبع متغير و سيستم اطلاعات جغرافيايي در مراتع حوزه آبخيز سمبورچاي، استان اردبيل
چکيده: در مراتع مناطق جغرافيايي خشک و نيمه­خشک دسترسي به آب مهمترين اولويت است. اين اهميت فقط براي مصرف گله­هاي دامي نيست بلکه به خاطر زيستن و بقا مرتعداران در اين مناطق جغرافيايي نيز مي­باشد. به همين دليل آب اساسي­ترين نياز بهره­برداران از مراتع در مناطق خشک و نيمه­خشک است. در اين تحقيق فاکتورهاي تاثيرگذار بر رواناب شامل متوسط شيب، مساحت، ضريب گراويليوس، بارش متوسط سالانه، دماي متوسط سالانه، طول آبراهه اصلي، زمان تمرکز، شاخص NDVI، شدت بارش­هاي يک ساعته و نيم ساعته با دوره بازگشت 2 سال و 10 سال، نفوذپذيري خاک، نوع سازنددر نظر گرفته شدو مقادير آنها برآورد شد و نقشه­هاي مورد نظر توسط نرم­افزار ArcGIS9.3تهيه و از طريق نرم­افزارهاي Excelو SPSS16 به ترتيب رابطه رگرسيوني و ميزان همبستگي پارامترها با رواناب توليدي برآورد شدو سپس هشت پارامتر مؤثر انتخاب و از طريق مقايسه زوجي روش سلسله مراتبي وزن­دهي شدند.پس از وزن­دهي به پارامترها و مشخص شدن تاثير آن­ها، با استفاده از الگوي سطح منبع متغير و به کارگيري آن در عرصه­هاي مرتعي از طريق نرم­افزار ArcGIS9.3 عرصه­هاي مناسب و نامناسب براي اهداف تحقيق مشخص شد. با توجه به نقشه­هاي تهيه شده مشخص شد که در منطقه مورد تحقيق، در اراضي مرتعي هيچ منطقه­اي داراي پتانسيل صفر و 100 براي توليد رواناب را دارا نمي­باشد. در حالي که بيشترين پتانسيل براي توليد رواناب 87 و کمترين آن 26 مي­باشد. 98/5 درصد يا 8/43کيلومترمربع از منطقه داراي پتانسيل ضعيف تا متوسط، 93/7 درصد يا 07/58 کيلومترمربع داراي پتانسيل متوسط تا خوب، 97/10 درصد يا 35/80 کيلومترمربع خوب تا خيلي خوب، 28/9 درصد يا 68 کيلومترمربع خيلي خوب تا عالي و 83/11 درصد يا 92/85 کيلومترمربع داراي پتانسيل عالي مي­باشد.
فهرست مطالب
عنوان..صفحه
فصل اول: مقدمه و مروري بر تحقيقات كذشته
فصل دوم: مواد و روش تحقيق
فصل سوم: نتايج
فصل چهارم: بحث و نتيجه­گيري
فهرست اشکال
عنوان اشکال..................................... صفحه
فهرست جداول
عنوان جدول....................................... صفحه
فصل اول
مقدمه و مروري بر تحقيقات گذشته
1-1- مقدمه
[1]، 2004).
[2]، 1366). برخي ديگر نيز به کارگيري آب باران را براي رسيدن به توسعه پايدار منابع آب لازم مي­دانند و استفاده از آن را يک فن­آوري کوچک مقياس اقتصادي و کاربردي مي­دانند که در مناطق خشک و نيمه­خشک به طور معني­داري به حفظ طبيعت و اکولوژي نيز کمک مي­کنند (اندرو[3]، 2000). کشور ايران در منطقه­اي واقع است که متوسط بارندگي سالانه آن کمتر از يک سوم ميزان بارندگي ساليانه جهان است و ميزان آن 250 ميلي متر گزارش شده است (کردواني، 1379؛ محسني ساروي، 1376).
[4]، 1964).کورير[5] (1973) جمع­آوري آب را فرآيند جمع­آوري بارش طبيعي از آبخيزها براي استفاده مفيد تعريف کردند.
[6]، 1974). عوامل مهمي که در تعيين سطح توليد کننده رواناب دخالت دارند شامل وضعيت فيزيکي آبراهه، خصوصيات خاک و رگبار مي­باشد. کف دره­ها عموماً مناطقي هستند که در توليد رواناب دخالت دارند در حالي که سر يال­ها مناطق تغذيه کننده مي­باشند. مناطق بين کف دره­ها و سر يال­ها اغلب به عنوان مناطق ديناميکي مطرح مي­باشند که ممکن است در توليد رواناب يا در تغذيه آن شرکت نمايند. اين مسأله بستگي به مقدار و خصوصيات موقتي رگبار، رطوبت قبلي و خصوصيات خاک منطقه دارد. مي­توان گفت مناطق منبع، مناطقي هستند که پتانسيل بالايي براي توليد رواناب حتي با مقدار کمي بارش را دارند که مي­توان با استفاده از سطح منبع متغير، مناطق منبع يا مناطق توليد کننده رواناب را شناسايي و براي کنترل آلودگي­ها، استحصال رواناب، کودپاشي و دفع فاضلاب و مواد زائد کشاورزي استفاده کرد. همان­طور که مي­دانيم براي حفظ کيفيت خاک در مراتع و توليد خوب علوفه نياز به کودپاشي همواره احساس مي­گردد. با مشخص کردن مناطق توليد کننده رواناب مي­توان مديريت درست و اصولي را براي کودپاشي در نظر بگيريم و مناطق مورد نظر را با اطمينان با کاربرد کود زياد مورد بهره­برداري قرار داد و مناطقي که چنين اطميناني وجود ندارد مشخص کند. همچنين يکي از عوامل اصلي تخريب مراتع و چراي بيش از حد مراتع، کمبود منابع آب در مراتع نمي­باشد بلکه عدم توزيع يکنواخت منابع آبي در سطح مراتع مي­باشد که پس از مشخص شدن عرصه­هاي توليد رواناب مي­توان مديريت جامعي را براي توزيع آبشخوار در مراتع انجام داد. از اهميت ديگر تعيين سطح منبع متغير جلوگيري از آلودگي در پايين دست حوزه آبخيز مي­باشد که با شناسايي مناطق منبع مي­توان رواناب را در بالا دست حوزه آبخيز کنترل کرد. با دانستن اين موضوع آبخيزدار قادر خواهد بود مناطقي را که مي­توان با اطمينان با کاربرد کود زياد مورد بهره­برداري قرار داد و مناطقي که در آن ها چنين اطميناني وجود ندارد مشخص کند. با همين روش مناطق مطمئن براي ريختن آشغال و فاضلاب، مواد زائد کشاورزي و دفن به آساني انتخاب مي­شوند (محسني ساروي، 1387).
1-2- هدف و ضرورت تحقيق:
[7])، رويکرد مناسبي را ارائه مي­نمايد، زيرا اين سامانه قابليت پردازش ساختارهايي براي جمع­آوري، ذخيره­سازي، تحليل و تبديل داده­هاي مکاني و زماني را به منظور اهداف خاص را دارا مي­باشد (پادماواتي[8] و همکاران،1993؛کوسکان و موساگلو[9]،2004). پيشرفت تکنولوژي­هاي کامپيوتري و بسته­هاي GIS اي، امکان ارزيابي و درون­يابي داده­ها را در محدوده­هاي تخصصي به منظور مديريت مکاني و آناليز داده­ها را براي کاربران فراهم مي­سازد. بنابراين ترکيبي از خصوصيات مکاني حوزه­ها، راندمان بالاتري را در پردازش هيدرولوژيکي منطقه به همراه دارد. بدين ترتيب پتانسيل کاربرد GIS براي مدل سازي هيدرولوژيکي به ويژه هنگامي که دقت و صحت مدل­سازي توسط برآوردهاي توزيع مکاني و زماني پارامترهاي منابع آبي تحت تأثير قرار گرفته باشد قابل ارزيابي مي­باشد (کلارک و گانگوداگامگ[10]، 2001).
1-3- تعريف استحصال رواناب و اهميت بررسي آن
[11]، 2000؛ شودرلند و فن[12]، 2000). اين سيستم­ها مي­توانند در سه گروه عمده طبقه­بندي شوند: 1- حفظ رطوبت در مکان (حفاظت آب و خاک) 2- تمرکز رواناب به منظور کشت محصولات در سطح زمين 3- جمع­آوري و ذخيره رواناب از سقف­ها و سطح زمين (در ساختار­هاي مختلف به منظور مصارف خانگي و کشاورزي) (فالکن مارک و راکشتورم[13]، 2004).
[14] (1963) به کار برده شد، اگر چه اين واژه يک واژه­ي هيدرواگرونومي[15] است، اما هنگامي که براي مهار رواناب سطحي به کار برده شود، مي­توان آن را جزو واژگان هيدرولوژي به حساب آورد. علت اين امر مبتني بر توان بالقوه استحصال آب در تأمين و حفاظت آب، مهار سيلاب­ها و فرسايش خاک است. مايرز[16] (1975) و پاسي و کاليس[17] (1986) بر اساس تعريف گدس، "جمع­آوري و ذخيره هر نوع رواناب سطحي براي مصرف در کشاورزي" را استحصال آب ناميده­اند.
[18] (1981) با ارائه تعريف مشابه، استحصال آب در محل نزول ريزش­هاي جوي و در اولين مراحل تشکيل رواناب­هاي سطحي را به عنوان استحصال آب براي تأمين و حفاظت آب تلقي نموده است.
Geographic Information System (GIS)
Padmavathy
Coskum and Musaoglu


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
مکان يابي عرصه هاي مناسب


استحصال آب باران


استفاده ازالگوي سطح منبع متغير


سيستم اطلاعات جغرافيايي


دانلود پایان نامه


word


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تاریخچه پنوماتیک (زبان انگلیسی)

طرح توجيهي سنگ بري سخت بر باظرفيت 60,000 مترمربع در

مقاله درباره خـط فارسـي و رايـانـه

بررسی آرمان‌شهر مولانا در مثنوی معنوی word

دانلود بهترین کاملترین تحقیقات کلیه رشته ها

آیا دیانت بهائی دینی ایرانی است

بنر لایه باز استند 28 صفر PSD فتوشاپ

موازنه انعطاف پذیری ،کارآیی و نحوه عملکرد در

جزوه عناصر و جزئیات ساختمانی خرسند

تحقیق كاربرد كامپوزيت‌هاي FRP در سازه‌هاي بتن