دانلود رایگان


عملیات خاکی(خاکبرداری وگودبرداری,پخش و تسطیح) - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود مقاله بسیار مفید عملیات خاکی

دانلود رایگان
عملیات خاکی(خاکبرداری وگودبرداری,پخش و تسطیح)عملیات خاکی(خاکبرداری وگودبرداری,پخش و تسطیح) منظور از خاكبرداري و گودبرداري عبارتست از برداشت خاكهاي محوطه، گودبرداري پي ساختمانها و محل ابنيه فني تأسيسات، برداشت خاك از منابع قرضه با وسايل، تجهيزات و ماشين آلات مورد تأييد تا تراز و رقومهاي خواسته شده در نقشه هاي اجرايي و دستورالعملهاي دستگاه نظارت.
قبل از انجام هرگونه عمليات خاكي، پيمانكار موظف است كروكي محل اجراي عمليات را دقيقاً با حضور نمايندگان دستگاه نظارت و كارفرما، برداشت و صورتمجلس نمايد و قبل از شروع عمليات و با توجه به برنامه زمانبندي پروژه و نحوه اجراي كار، نوع و تعداد ماشين آلات را به تأييد دستگاه نظارت برساند، اجراي هرگونه عمليات خاكي بدون تأييد كلي و مرحله اي دستگاه نظارت، به هيچ وجه مجاز نمي باشد. شروع و تداوم عمليات خاكي، بايد طبق برنامه زمانبندي پيش بيني شده به طور پيوسته ادامه يابد، به علاوه پس از انجام عمليات خاكي در هر قسمت، بايد عمليات بعدي ساختماني، بلافاصله آغاز و به ترتيب پيش بيني شده در برنامه زماني ادامه يابد. تمامي مصالح مناسب حاصل از گودبرداري و خاكبرداريها، بايد پس از تأييد دستگاه نظارت و عنداللزوم پس از تأييد آزمايشگاه معتبر و مورد تأييد كارفرما به مصرف خاكريزيها برسد.
مصالح نامناسب، بايد از محل كارگاه خارج و با نظر دستگاه نظارت در محلهاي مناسب تخليه و به شكل مورد قبول، پخش و رگلاژ شود. در صورت وجود آبهاي زيرزميني يا آبهاي روان سطحي، عمليات خاكي بايد همواره با زهكشي و حفاظت بدنه و جدار گود، به شرح مندرج در اين فصل، به طور همزمان انجام گردد. دستگاه نظارت مي تواند هنگام بارندگي شديد يا مواقع اضطراري به منظور حفاظت عمليات، كارهاي اجرايي را متوقف نمايد.
3-2-2 حفاظت و حراست تأسيسات موجود
هنگام عمليات اجرايي پيمانكار موظف است از تأسيسات و ابنيه فني موجود در محل پروژه، بجز آنچه كه تخريب آن در شرايط خصوصي پيمان يا نقشه هاي اجرايي پيش بيني شده، نظير ساختمانها، تأسيسات جديد، لوله هاي آب و گاز و نفت، كابلهاي برق، تلفن، تأسيسات، ابنيه تاريخي و نظامي مجاور، حفاظت و حراست نمايد، به نحوي كه هيچ گونه آسيب و صدمه اي به آنها وارد نيايد. تغيير و دخل و تصرف در موارد فوق به هيچ وجه مجاز نبوده و در اين موارد كار بايد با تأييد قبلي دستگاه نظارت و بسته به مورد با هماهنگي و تأييدات كارفرما و مقامات ذي صلاح صورت پذيرد.
پيمانكار موظف است به محض برخورد با اين تأسيسات مراتب را به كارفرما و دستگاه نظارت كتباً اطلاع دهد.
قطع درختان موجود در محل اجراي پروژه، به غير از درختاني كه قطع آنها در پروژه پيش بيني شده، مجاز نمي باشد و پيمانكار به هنگام اجراي عمليات بايد نهايت دقت را به عمل آورد تا در اثر اجراي عمليات به ساير درختان آسيبي وارد نگردد. مسئوليت صدمه ديدن اشجار و ساير تأسيسات و ابنيه در اثر اجراي عمليات بدون مجوز قبلي كلاً به عهده پيمانكار بوده و علاوه بر مسئوليت رفع اين صدمات، پيمانكار بايد جوابگوي مسائل حقوقي مرتبط با آن نيز باشد.
برداشت خاكهاي فرسوده و يا نباتي سطحي[1]
خاكهاي فرسوده و يا نباتي سطحي به خاكهايي اطلاق مي شود كه براي تحمل بارهاي وارده از طرف سازه مناسب نباشند. لايه هاي خاك حاوي مواد آلي شامل ريشه هاي پوسيده گياهان و درختان و نظاير آن جزو خاكهاي نباتي محسوب مي شوند. خاكهاي فرسوده و يا نباتي براي خاكريزها، غير قابل مصرف بوده و بايد از تمام قسمتهاي عمليات خاكبرداري، گودبرداري و محل قرضه ها، جمع آوري و در محلهاي تعيين شده توسط دستگاه نظارت ريخته شوند. خاكهاي نباتي معمولاً در نقاطي نظير پايين دست شيبها، روي سطوح شيبدار به منظور رويش گياهان و تثبيت آنها يا در محلهاي ديگر به منظور ايجاد فضاي سبز، حمل و ريخته مي شوند. خاكهاي نباتي اضافي و بدون مصرف، بايد زير نظر گروه نظارت به محلهاي تعيين شده، حمل، تخليه و فرم داده شوند.
در زمينهاي چمني با پوشش نازك علفي برداشت تا 15 سانتيمتر خاك نباتي توصيه مي شود، ولي در زمينهاي جنگلي عمليات تا برداشت كامل ريشه و كنده درختان و رسيدن به بستر مناسب ادامه مي يابد. در هر حالت ميزان برداشت خاك نباتي، بايد در محل توسط دستگاه نظارت، تعيين و برداشت آن قبل و بعد از شروع عمليات صورتمجلس گردد.
خاكبرداري
منظور از خاكبرداري، برداشت هرگونه مصالح و مواد خاكي، مصالح قلوه سنگي، شن و ماسه و مصالح سنگي ريزشي و لغزشي از بستر رودخانه ها، صرف نظر از جنس و كيفيت آنها به منظور تسطيح، شيب بندي و آماده نمودن محل پي ساختمانها، سازه هاي فني، راههاي ارتباطي محوطه و تأمين خاك از منابع قرضه مي باشد. تمامي عمليات خاكبرداري بايد مطابق با خطوط و تراز موجود در نقشه هاي اجرايي و دستورالعملهاي دستگاه نظارت صورت پذيرد. عمليات خاكبرداري و رگلاژ سطوح بدون پوشش، بايد به طور همزمان صورت گيرد. كارهاي بعدي بايد بلافاصله پس از خاكبرداري صورت پذيرد و در هر حالت نبايد سطوح خاكبرداري شده بيش از 72 ساعت در معرض عوامل جوي و باران قرار گيرند.
در صورتي كه بر اساس برنامه زمانبندي شده يا به هر دليل ديگر عمليات بعدي بلافاصله انجام نشود، كنترل لايه هاي قبلي و در صورت لزوم، اصلاح و نيز تسطيح و رگلاژ نهايي سطح كار، بايد قبل از اجراي مراحل بعدي صورت گيرد، چنانچه پيمانكار به عمد يا سهو، اقدام به برداشت خاك تا ترازهاي نهايي نموده و عمليات بعدي به مدت طولاني پس از آن موكول گردد، در صورت نياز برداشت خاكهاي رويه و آماده نمودن مجدد بستر تا تراز مورد نظر براي ادامه عمليات، بايد مطابق نظر دستگاه نظارت و به هزينه پيمانكار صورت پذيرد.
در تمامي عمليات خاكبرداري بايد دقت كافي به عمل آيد، تا از خاكبرداري اضافي و از بين رفتن مصالح در كف و جداره ها، خصوصاً در مقاطعي كه بتن ريزي در آنها انجام مي گيرد، جلوگيري به عمل آيد. در صورت انجام خاكبرداري اضافي توسط پيمانكار، بايد محل تا تراز و رقوم نهايي خواسته شده با مصالح مناسب و يا بتن سازگار با خورندگي خاك و حداقل با بتن C15 به هزينه پيمانكار، ترميم و رگلاژ شود.
نحوه بكارگيري و محل و استقرار ماشين آلات، و يا روشهاي انجام عمليات، بسته به نوع و طبيعت خاك محل اجراي كار، بايد با توجه به برنامه زمانبندي اجراي عمليات به تأييد دستگاه نظارت برسد.
خاكبرداري محل كانالها براي كارگذاري لوله و كابل، بايد طبق نقشه و مشخصات با ابعاد و رقومهاي تعيين شده انجام شود. در صورت نياز و پس از تأييد دستگاه نظارت اضافه خاكبرداري در محل اتصالات لوله ها انجام خواهد شد. چنانچه كار كندن با ماشين صورت گيرد، بايد عمليات تا 15 سانتيمتري عمق نهايي، انجام و بقيه عمليات براي تسطيح و رگلاژ كف كانال با دست صورت گيرد.
3-2-5 پي كني و گودبرداري
منظور از پي كني و گودبرداري انجام عمليات خاكي براي كندن محل پي ساختمانها و ديوارهاي حايل، لوله ها، پايه پلها در محوطه ساختمانها و نظاير آن با دست يا ماشين آلات مناسب طبق رقومهاي خواسته شده در نقشه ها و دستورالعملهاي دستگاه نظارت است، پي كني محل ساختمانها در ديوار قائم، محدود به سطوح خارجي پي ها و در سطوح افقي محدود بين رقوم زيرين بستر پي و رقوم زمين طبيعي، زمين تسطيح شده يا محلهاي خاكريزي شده است، انواع پي كني بايد طبق نقشه، مشخصات و دستورالعملهاي دستگاه نظارت در ابعاد و اندازه هاي خواسته شده انجام شود. پي كني بيش از ابعاد افقي و عمودي به هيچ وجه مجاز نمي باشد. چنانچه اشتباهاً پيمانكار مبادرت به انجام گودبرداري بيش از ابعاد تعيين شده نمايد، بايد فضاي اضافي با بتن يا مصالح مناسب ديگر و طبق نظر دستگاه نظارت به هزينه پيمانكار، پر و براي ادامه كار آماده شود. شروع عمليات پي سازي قبل از آنكه محل گود از طرف دستگاه نظارت تأييد، بازديد و برداشت شود، مجاز نمي باشد. به طوركلي عمليات گودبرداري، بايد با ديواره قائم صورت پذيرد، مگر آنكه نوع خاك، حفاري جدار گود به صورت شيبدار را، اجتناب ناپذير سازد. در اين صورت بايد عمليات حفاري و شيب جدار گود با تأييد قبلي دستگاه نظارت، تعيين و براي انجام كار به پيمانكار ابلاغ شود.
پي كني و گودبرداري در محلهايي كه در آن پي سازي پيش بيني شده، در صورت تأييد دستگاه نظارت مي تواند طوري صورت گيرد كه تا حد امكان به قالب بندي نياز نبوده و بتوان از جبهه خاكبرداري شده با استفاده از پلاستيك يا روشهاي مشابه تأييد شده استفاده نمود. درصورتي كه نتوان از جبهه خاكبرداري شده براي اجراي كارهاي بتني استفاده نمود و بستن قالب اجتناب ناپذير باشد، مي توان با تأييد دستگاه نظارت به ميزان مورد نياز و حداكثر تا 70 سانتيمتر در پايين ترين نقطه به ابعاد پي كني اضافه نمود.
پي كني و گودبرداري بايد تا رسيدن به بستر مناسب ادامه يابد، مگر آنكه در مشخصات فني خصوصي و نقشه هاي اجرايي يا دستورالعملهاي دستگاه نظارت ترتيب ديگري مقرر شده باشد. به طوركلي بايد مصالح نامناسب و سست با مصالح مناسب و تأييد شده جايگزين شود. در صورتي كه اتفاقاً قسمتي از كف گودبرداري شده، سنگي و قسمتي ديگر خاكي باشد، براي استقرار سازه بايد بستر مناسب ساخته شود. در چنين مواردي پيمانكار موظف است مراتب را كتباً براي كسب تكليف به دستگاه نظارت منعكس نمايد. چنانچه عمليات گودبرداري با ماشين انجام شود، گودبرداري بايد تا 15 سانتيمتري رقوم نهايي و 15 سانتيمتر اخير با دست برداشته و طبق رقوم و شيبهاي داده شده در نقشه هاي اجرايي، تنظيم و رگلاژ شود. پي كني، در زمينهاي سست و ريزشي بايد براساس مندرجات بند (3-2-7) انجام شود. به طوركلي محلهاي پي كني، بايد از نفوذ آب برف، يخ يا پر شدن با هرگونه مصالح و ضايعات مصون بماند. به منظور جلوگيري از نفوذ آب، بسته به مورد بايد از روشهاي متداول، نظير احداث ديوار آب بند پلاستيك[1]، سپركوبي[2]، انحراف مسير آب زهكشي، پمپاژ[3] و غيره استفاده نمود. ترتيب و روش اجراي كار، بايد قبل از اجرا به تأييد دستگاه نظارت رسيده باشد.

3-2-6 خاكبرداري در زمينهاي لجني
زمينهاي لجني و آبدار، خاكهاي اشباع شده از آب و حاوي مواد آلي بوده كه تحمل وزن ساختمان را نداشته و در اثر بارگذاري گسيخته مي شوند.
وجود لجن در محلهاي خاكبرداري، مانعي براي اجراي كار به شمار آمده و باعث فرورفتن تجهيزات، از كار افتادن آنها و نهايتاً تأخير در اجراي بموقع عمليات و كاهش بازده كار مي باشد. از اين رو پيمانكار بايد قبل از اجراي عمليات، تدابير لازم را براي انتخاب نوع و تعداد ماشين آلات و روش كار به عمل آورده و پس از تأييد دستگاه نظارت اقدام به شروع عمليات نمايد. در زمينهاي لجني، بايد حتي الامكان از ماشين آلات كوچك، سبك و با سطح اتكاي زياد استفاده شود تا عمليات با سهولت بيشتر انجام شده و اشكالي پيش نيايد. نظر به اينكه حفاري در لجن و حمل مواد، كاري مشكل و غير اقتصادي است، در مواردي كه عمق و حجم لجن زياد باشد، پيمانكار بايد بر اساس دستورات دستگاه نظارت ابتدا با روشهاي مورد تأييد نسبت به پايدار ساختن لجن از طريق خشك كردن محل، عمل نموده و پس از آن اقدام به عمليات خاكبرداري نمايد.
لجنهاي حاصل از گودبرداري و خاكبرداري، بايد حتي الامكان در محلهاي اطراف كارگاه به مصارف زراعي برسد، به هر حال محل تخليه لجن در نزديك ترين مكان ممكن، توسط دستگاه نظارت، تعيين و به پيمانكار ابلاغ مي شود
خاكبرداري در زمينهاي سنگي
خاكبرداري در زمينهاي سنگي بايد بر اساس نقشه هاي اجرايي و دستورالعملهاي دستگاه نظارت تا رقومهاي خواسته شده و ابعاد مورد نظر انجام شود. پيمانكار موظف است به هنگام عمليات خاكبرداري و حفاري در سنگ، مراقبتها و تدابير لازم را به عمل آورد تا حتي الامكان ابعاد و رقومهاي حفاري شده مطابق مندرجات نقشه و دستورالعملهاي كارگاهي باشد، چنانچه در حالات خاص عمليات سنگ برداري اضافي اجتناب ناپذير باشد، كارهاي اضافي بايد جداگانه صورتمجلس شده و به تأييد كارفرما برسد. عمليات در مناطق سنگي بايد به نحوي انجام شود كه بافتهاي سنگي در زير خطوط تراز تعيين شده، براي ادامه عمليات ساختماني دست نخورده باقي مانده و در بهترين و مناسب ترين حالت ممكن حفظ شود. يكي از روشهاي تخريب سنگها استفاده از مواد منبسط شونده است كه با تأييد دستگاه نظارت مي تواند مورد استفاده قرارگيرد.
استفاده از مواد ناريه در حفاري مناطق سنگي، بايد با تأييد قبلي دستگاه نظارت صورت گيرد. حمل و انبار كردن مواد منفجره، بايد طبق قوانين و مقررات انجام شود. نگهداري و انبار كردن اين مواد بايد با اطلاع و زير نظر مقامات ذي صلاح بوده و مصرف اين مواد، بايد با اطلاع قبلي مقامات ذي صلاح باشد. تخريب با استفاده از مواد منفجره در فاصله اي كمتر از يكصد متر از ساختمانهاي ساخته شده يا نيمه تمام و اماكن مسكوني به هيچ وجه مجاز نيست. پيمانكار بايد حداقل يك ساعت قبل از اجراي عمليات دستگاه نظارت را از محل و وسعت انفجار مطلع نمايد. در صورت وسيع بودن دامنه انفجار و محل كار، پيمانكار مسئول برقراري سيستم خبري مطمئن براي اعلام قبلي به كليه كاركنان در منطقه انفجار مي باشد.
عمليات چال زني، ميزان خرج و نحوه اجراي كار، بايد چنان باشد كه خاكبرداري حاصله طبق خطوط و شيبهاي مشخص شده در نقشه ها و دستورالعملها صورت گرفته و حداقل خرابي به قسمتهاي باقيمانده وارد آيد. موافقت دستگاه نظارت با روش اجراي كار، رافع مسئوليت پيمانكار نبوده و پيمانكار در هر مورد مسئول عواقب سوء احتمالي حاصل از انفجار خواهد بود و چنانچه عمليات انفجاري باعث تخريب اضافي يا احتمالاً سست شدن بستر گردد، پيمانكار بايد به هزينه خود محل كار را تا رقومهاي خواسته شده مطابق دستور دستگاه نظارت، بازسازي و ترميم نمايد.
چنانچه روي بسترهاي سنگي پي سازي انجام مي شود، اين بستر بايد عاري از هرگونه مصالح سست و جدا شونده بوده و سطح كار قبلاً صاف شده باشد. شكافها و ناهمواريهايي كه احتمالاً در بسترهاي سنگي ايجاد شده اند، بايد قبل از عمليات پي سازي مطابق دستور دستگاه نظارت با بتن و ملات، پر و تسطيح شوند.
3-2-8 حفاظت بدنه پي ها و گودها
حفاظت بدنه پي ساختمانها، زيرزمينها و ترانشه ها عبارتست از قراردادن و بستن حائلهاي موقت به منظور جلوگيري از ريزشهاي احتمالي و تأمين ايمني كامل به هنگام عمليات ساختماني، جزئيات اجرايي حفاظت بدنه پي ها و گودها، بايد قبل از اجرا به تأييد دستگاه نظارت برسد.
شكل و نوع حفاظت بدنه به عوامل مختلفي نظير جنس خاك، عمق گودبرداري، ارتعاشات ايجاد شده در محل گود در اثر شرايط ترافيكي اطراف، مدت زمان تداوم عمليات، وجود آبهاي زيرزميني و غيره خواهد داشت. با توجه به عوامل ياد شده استفاده از سپر، حايلهاي نگهدارنده[1] و پشت بند توصيه مي شود. جزئيات اجرايي و روش انتخاب شده، بايد قبلاً به تأييد دستگاه نظارت برسد. در صورت وجود آب زيرزميني، پايه ها بايد به طور كامل به يكديگر قفل و بست شده و براي كنترل آب زيرزميني و سهولت اجراي عمليات، پمپاژ آب با مراقبت و دقت صورت گيرد. در صورت وجود آب زياد، براي پايين انداختن سطح آب زيرزميني، بايد از روشهاي ديواره آب بند، سيستم پمپاژ و ديگر روشهاي مورد تأييد استفاده نمود.
در زمينهاي ريزشي و به هنگام عمليات، پيمانكار مسئول حفظ ايمني كارگران بوده و بايد در مهاربنديها و نصب وادارها نهايت دقت را به عمل آورد و قفل و بستهاي كامل را تأمين نمايد. در مواردي كه قرار است كارگران درون ترانشه يا گود كار كنند، بايد بازرسيهاي زير انجام شود:
الف: حداقل روزي يك بار در صورتي كه پرسنل به طور مرتب درون ترانشه كار مي كنند.
ب: پس از هر ريزش غير منتظره مصالح به داخل ترانشه.
به طوركلي اجراي چوب بست در ترانشه ها يا گودها، بايد با تأييد قبلي دستگاه نظارت صورت پذيرد. در صورت ريزشي بودن زمين اگر جاي كافي وجود داشته باشد، حفاري به صورت شيبدار با نظر دستگاه نظارت انجام خواهد شد.
3-3-1 مصالح خاكريزي
به طور كلي مصالح مناسب براي خاكريزي، بايد از مصالح حاصل از گودبرداريها و خاكبرداريهاي پروژه تأمين شود. استفاده از اين خاكها، بايد با تأييد قبلي دستگاه نظارت صورت گيرد. تمامي خاكهايي كه در گروه هاي هفتگانه A-1 الي A-7 استاندارد M-145 اشتو قرار گيرند، جزو خاكهاي قابل قبول براي خاكريزي محسوب مي شوند. خاكهاي ياد شده به دو طبقه به شرح زير تقسيم مي شوند:
خاكهاي درشت دانه گروه A1 ، A2 ، A3
خاكهاي ريزدانه گروه A4 ، A5 ، A6 ، A7
استفاده از خاكهاي فوق الذكر با توجه به شرايط اجراي كار، نوع بهره برداري و بارگذاري بر روي خاكريز و همچنين ميزان مصالح ريزدانه (گذرنده از الك نمره 200) توسط دستگاه نظارت و در صورت لزوم تأييد آزمايشگاه مورد تأييد كارفرما، تعيين و به پيمانكار ابلاغ مي شود.
تمامي خاكهاي گچي، نمكي، نباتي، لجني، زراعي قابل تورم، قابل انقباض، خاكهاي داراي مواد آلي و رستنيها، در شمار خاكهاي نامرغوب و نامناسب قرار مي گيرند كه بايد از مصرف آنها خودداري شود. تشخيص كيفيت خاك مناسب براي خاكريزي با دستگاه نظارت و در صورت لزوم، آزمايشگاه مورد تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و تصويب كارفرما خواهد بود. خاكهاي مناسب براي انواع خاكريزها شامل خاكريزهاي محل سازه ها، راههاي دسترسي، پر كردن پشت ديوارها، اطراف پي ساختمانها، ابنيه فني، تأسيسات محوطه، كانالهاي لوله هاي آب و فاضلاب و كابل كشيها مورد استفاده قرار مي گيرد. در موارد استثنائي و در كارهاي كوچك مي توان پشت ديوارها و سازه هاي فني را با مصالح مناسب ديگر، نظير بتن لاغر و شفته آهكي نيز، پر و اصلاح نمود. در هر حالت نوع مصالح و روش اجراي كار بر اساس مشخصات فني خصوصي و دستورات دستگاه نظارت تعيين مي شود.
در صورتي كه الزاماً محل اجراي عمليات پروژه منطبق بر محل خاكهاي نامناسب بوده و تغيير محل ساختمان ميسر نباشد، جزئيات تفصيلي اصلاح و تعويض اين خاكها، روشهاي اجرايي براي دستيابي به بستري آماده به ابعاد و رقومهاي خواسته شده، بايد در مشخصات فني خصوصي قيد گردد.
در مواردي كه خاك حاصل از عمليات گودبرداري يا خاكبرداري پروژه براي خاكريزي كفايت ننمايد و يا خاك مناسب در فاصله حمل اقتصادي قرار نداشته باشد، با توجه به مشخصات فني خصوصي و با اجازه قبلي دستگاه نظارت مي توان از مصالح رودخانه اي استفاده نمود، محدوديت مصالح ريزدانه (مصالح گذرنده از الك نمره 200) در مشخصات فني خصوصي ذكر خواهد شد.
3-3-2 اصلاح مصالح
براي خاكريزي، در وهله اول بايد از خاكهاي حاصل از خاكبرداري استفاده شود. در صورت عدم وجود يا كمبود خاكهاي مناسب بايد از منابع قرضه مورد تأييد استفاده شود. استفاده از خاك رس با درصد تورم بالا به منظور خاكريزي زير پي يا كف ساختمانها به هيچ وجه مجاز نمي باشد.
چنانچه به علت نبودن خاك مناسب از خاك رس قابل تورم[1] استفاده شود، مي توان رطوبت را به ميزان (1%) تا (2%) بيشتر از رطوبت بهينه در نظر گرفت. براي كم كردن خاصيت خميري اين خاكها مي توان از آهك استفاده نمود. ميزان آهك، درصد تراكم و رطوبت، بايد توسط آزمايشگاه مورد تأييد كارفرما، تعيين و توسط دستگاه نظارت به پيمانكار ابلاغ شود.
اضافه نمودن آهك علاوه بر كنترل پلاستيسيته[2] خاك رس، باعث بالا بردن كارايي سيلت و رس با درصد رطوبت بيشتر از ميزان رطوبت بهينه خواهد شد.
كاهش آب آزاد خاك ضمن آبگيري[3] آهك، باعث بهبود مقاومت خاك خواهد شد. در صورتي كه ظرفيت باربري زيادي از خاك مورد نظر باشد، به كار بردن سيمان پرتلند و يا اضافه نمودن آهك نيز به بهبود ظرفيت باربري خاك كمك مي نمايد. ميزان و روش اختلاط و نحوه اجراي كار، بايد توسط دستگاه نظارت به پيمانكار ابلاغ شود.
انواع خاكريزي
بسته به نوع استفاده و عملكرد، خاكريزي به دو بخش خاكريز باربر و خاكريز پركننده تقسيم مي شود.
3-3-3-1خاكريزهاي باربر[1]
خاكريز باربر به خاكريزي اطلاق مي شود كه بارهاي استاتيكي وارده از شالوده و كف ساختمان و نيز بارهاي ديناميكي حاصل از ماشين آلات و تأسيسات را تحمل نمايد. اين خاكريزها بايد در دوران بهره برداري از ساختمان بارهاي وارده را به بستر خود منتقل نمايند. مصالح به كار گرفته شده در خاكريزي و نحوه كوبيدن، بايد مطابق مشخصات مندرج در اين فصل باشد تا قابليت تراكم[2] بعدي خاك به حداقل ممكن رسيده و خاكريز به نحو احسن عمل نمايد. نكات مهمي كه بايد در اجراي خاكريزهاي باربر رعايت شوند، به شرح زير است:
ـ مصالح مناسب با توجه به دستورالعملهاي مندرج در بند (3-3-1) انتخاب شود.
ـ ضمن توجه به نوع خاك و انتخاب ماشين آلات مناسب، تراكم خاك به نحو مطلوب انجام شود.
ـ بستر آماده شده خاكريزي بايد داراي ظرفيت باربري كافي[3] براي تحمل بارهاي وارده باشد.
ـ خاكريز بدون نشست و يا حتي الامكان نشست آن در حد مجاز باشد.
ـ اجراي خاكريزي بر روي بسترهايي كه داراي خاكهاي قابل انقباض[4] هستند، مجاز نيست و بايد اين خاكها با مصالح مناسب جايگزين شوند.
ـ به كار بردن رسهايي با خاصيت خميري و قابليت تورم زياد[5] در خاكريزي مجاز نيست.
ـ كنترل بستر خاكريزي با رعايت مندرجات مشخصات فني خصوصي و مندرجات بند (3-4-2) اين فصل قبل از اجراي عمليات خاكريزي ضروري است.
3-3-3-2 خاكريزهاي پر كننده[6]
براي پر كردن اطراف پي ساختمانها، ديوارهاي حايل، ترانشه لوله ها و مشابه آن از خاكريزهاي پر كننده استفاده مي شود. كيفيت مصالح در اين خاكريزها بايد با مندرجات بند (3-3-1) اين فصل مطابقت نمايد. خاكهاي حاصل از گودبرداري و عمليات خاكي، بايد در صورت مناسب بودن به مصرف برسند. در غير اين صورت بايد با نظر و تأييد دستگاه نظارت از خاك قرضه مناسب براي خاكريزي استفاده شود. در صورت عدم دسترسي به خاك مناسب با تأييد قبلي دستگاه نظارت مي توان از مصالحي نظير بتن سبك و شفته آهكي استفاده نمود.
رعايت نكات فني مندرج در اين فصل براي تسطيح و كوبيدن اين خاكها توسط پيمانكار الزامي است
كنترل رطوبت خاكريزها
3-3-4-1 خاكريزهاي با مصالح ريزدانه
قبل از اجراي عمليات تراكم در خاكريزها، مصالح ريزدانه بايد داراي رطوبت بهينه باشد. رطوبت بهينه بايستي بر اساس روش پروكتور استاندارد كنترل شود. بهتر است رطوبت در محل قرضه به خاك اضافه شده و پس از حمل و پخش، رطوبت در محل كنترل شود. اضافه نمودن آب براي تأمين رطوبت در محل اجرا با توجه به نوع مصالح بايد مورد موافقت دستگاه نظارت قرار گيرد. بايد براي اندازه گيري وزن مخصوص خاك در محل از روش مخروط ماسه مطابق استاندارد (191- T ) استفاده شود. تعيين رطوبت بهينه و تراكم به روش پروكتور استاندارد صورت مي گيرد. چنانچه قرار است به روش ديگري اقدام شود، بايد جزئيات در مشخصات فني خصوصي ذكر شود.
در صورت تأييد دستگاه نظارت مي توان درصد رطوبت را در مورد خاكهاي چسبنده[1]، (1%) تا (2%) كمتر و در مورد خاكهاي قابل تورم[2]، (1%) تا (2%) بيشتر از رطوبت بهينه[3] اختيار نمود. در هر حالت عمليات تراكم تا حصول وزن مخصوص مورد نظر ادامه مي يابد. در موارد خاص كه با توجه به نوع خاك و مرغوبيت آن تغييراتي در نحوه تراكم يا رطوبت آن مورد نظر باشد، بايد موضوع توسط آزمايشگاه مورد تأييد كارفرما، مطالعه و دستورات لازم توسط دستگاه نظارت به پيمانكار داده شود.
3-3-4-2 خاكريزهاي با مصالح درشت دانه
ميزان تراكم و رطوبت بهينه خاكريزي با مصالح درشت دانه نظير مصالح ماسه اي، شني و مخلوط شن و ماسه بايد توسط آزمايشگاه مورد تأييد كارفرما مشخص شود. ميزان اين تراكم، با توجه به استاندارد ASTM D2049 مشخص مي شود.
3-3-4-3 خاكريزهاي با مصالح رودخانه اي
ميزان تراكم و رطوبت بهينه اين نوع خاكريزي، بايد با توجه به نوع مصالح و درصد مواد ريزدانه توسط آزمايشگاه مشخص شود. روش آزمايش، روش پروكتور استاندارد مي باشد.
3-4-2 آماده سازي بستر خاكريزي
قبل از شروع عمليات خاكريزي بايد سطوح و مناطقي كه در نقشه هاي اجرايي و دستورالعملهاي دستگاه نظارت براي خاكريزي مشخص شده است، از مصالح نامناسب، خاك نباتي، ريشه اشجار و گياهان كاملاً تميز و پاك شود. موانع اجراي كار بايد با نظر و تأييد دستگاه نظارت، برطرف، تخريب و جابه جا شوند. در صورت وجود آبهاي زيرزميني، بايد قبل از اجراي عمليات بر اساس دستورالعملهاي مندرج در اين فصل نسبت به زهكشي و پايين انداختن آب مطابق نظر دستگاه نظارت اقدام شود. پس از برداشت مصالح نامرغوب و سست و قبل از اجراي عمليات خاكريزي رعايت نكات زير الزامي است.
الف: اگر زمين بستر خاكريزي از جنس خاكهاي ريزدانه سيليسي يا رسي باشد، ابتدا بايد به عمق حداقل 15 سانتيمتر بستر شخم زده و سپس با تراكم خواسته شده كوبيده شود.
ب: چنانچه زمين بستر خاكريزي از مصالح شن و ماسه باشد، بايد سطح كار با تراكم مورد نظر رگلاژ و كوبيده شود.
پ: چنانچه لازم باشد خاكريزي روي سطوح بتني انجام شود، قبل از اجراي عمليات بايد سطح بتن كاملاً تميز و مرطوب گردد.
ت: چنانچه لازم باشد خاكريزي روي سطوح سنگي انجام شود، قبل از خاكريزي بايد مواد خارجي، سنگهاي سست و مواد اضافي ديگر از محل كار، حذف و پس از مرطوب نمودن سطح آن، خاكريزي شروع شود.
بين آماده سازي بستر و اجراي عمليات خاكريزي، نبايد فاصله زماني زياد وجود داشته باشد. خاكريزي بايد بلافاصله پس از آماده سازي شروع شود. چنانچه به دلايلي خارج از قصور پيمانكار و يا هر دليل ديگر وقفه اي در اين امر حادث شود، قبل از اجراي عمليات خاكريزي دستگاه نظارت از محل كار بازديد به عمل آورده و در صورت لزوم دستور ترميم و آماده سازي آن را صادر خواهد نمود.
3-4-3 خاكريزهاي باربر
3-4-3-1 پخش لايه ها
عمليات خاكريزي بايد به صورت لايه هاي افقي صورت گيرد. نحوه توزيع و پخش مصالح در لايه هاي خاكريزي، بايد چنان باشد كه در هيچ قسمت از كار، حفره و سوراخ به وجود نيامده و مصالح به صورت يكنواخت پخش شود. عبور و مرور وسايل نقليه و تجهيزات كارگاه از منطقه خاكريزي كه موجب برهم خوردن تراز كار و ايجاد شيار در اثر عبور چرخ ماشين آلات مي شود، مجاز نمي باشد. با توجه به ضخامت، جنس و ميزان تراكم، مصالح خاكريزي بايد در محل و فواصل معين به نحوي تخليه شود كه بتوان آن را به راحتي در سطح كار پخش نمود. تنظيم و پخش بايد به نحوي صورت گيرد كه پس از عمل تراكم، سطح و ضخامتي كاملاً يكنواخت حاصل شود و در جسم خاكريز، فضاهاي خالي با رگه هاي مجزا و دانه بندي غير پيوسته مشاهده نشود. لايه هاي افقي بايد به صورتي ريخته شوند كه هر لايه بعد از خاتمه عمل كوبيدن لايه قبلي ريخته شود. ضخامت اين لايه بايد به نحوي انتخاب شود كه پس از عمل كوبيدن و تحصيل تراكم موردنظر، هيچ گاه ضخامت لايه تمام شده از 15 سانتيمتر تجاوز ننمايد. حداكثر ضخامت خاك قبل از كوبيدن با توجه به نوع خاك، ماشين آلات به كار گرفته شده و تجربيات كارگاهي با روش سعي و خطا مشخص مي شود، ولي هيچ گاه نبايد ضخامت لايه خاك نكوبيده ريزدانه از 30 سانتيمتر تجاوز نمايد. در مورد خاكهاي درشت دانه و مصالح سنگي، حداكثر ضخامت با تأييد دستگاه نظارت معين مي شود. چنانچه دستگاه نظارت تشخيص دهد كه بعد از اتمام عمل كوبيدن سطح كار بسيار صاف و آئينه اي بوده و در نتيجه اتصال با لايه بعدي دچار اشكال خواهد شد، دستور شخم زدن سطح كار قبل از ريختن لايه بعدي را صادر خواهد نمود. در مورد خاكريزي با مصالح سيلتي و رسي در صورتي كه سطح خاكريز خيلي خشك يا بيشتر از حد لازم مرطوب باشد، بايد مقدار رطوبت را قبل از اجرا كنترل نمود.
3-4-3-2 روش و ميزان كوبيدن
پس از ريختن مصالح، پخش آن بايد با گريدر و يا ماشين آلات مشابه به روشهاي مورد تأييد انجام شود. در صورتي كه ميزان تراكم لايه ها در نقشه ها مشخص نشده باشد، مصالح بايد حداقل با تراكمي معادل (100%) روش پروكتور استاندارد و يا (95%) آشتو اصلاح شده كوبيده شود. نوع ماشين آلات و روش اجراي كار بايد قبلاً به تأييد دستگاه نظارت رسيده باشند. بسته به نوع خاكريزي، وضعيت اجراي كار و نوع مصالح، مي توان از غلتكهاي مكانيكي نظير غلتكهاي چرخ لاستيكي، استوانه اي صاف، پاچه بزي، پاچه فيلي يا ويبراتورهاي كششي استفاده نمود.
تعداد گذرهاي[1] متوالي در هر نوار و هر لايه بايد چنان باشد كه تراكم مورد نظر حاصل شود. روي هم افتادگي[2] گذرهاي متوالي، نبايد كمتر از 30 سانتيمتر اختيار شود. ريختن و كوبيدن لايه بعدي، بايد پس از كنترل و تأييد دستگاه نظارت صورت گيرد.
3-4-3-3 تسطيح و تنظيم
تنظيم شيب شيرواني خاكريزها و شيب سطوح بايد طبق نقشه، مشخصات و دستورالعملهاي دستگاه نظارت انجام شود.
پيمانكار بايد دقت نمايد كه شيب شيروانيها به طور مرتب، رگلاژ و تسطيح شده و آثار بي نظمي يا رد ماشين آلات در آنها ديده نشود. مقاطع طولي و عرضي بايد دقيقاً بر اساس قواره هاي لازم، اجرا و تنظيم شده و ناهمواريهاي خاكريز در محور طولي شمشه 5 متري، نبايد از 3 سانتيمتر تجاوز نمايد.
خاكريزهاي پر كننده[1]
3-4-4-1 پخش مصالح
پس از اجراي عمليات ساختماني سازه ها، پي ساختمانها، ديوارهاي حايل اطراف آن، بايد از مواد اضافي و خارجي كاملاً تميز و سپس فضاهاي خالي با خاك مناسب از خاكبرداري يا منابع قرضه لايه لايه ريخته، رگلاژ و كوبيده شود. پخش لايه ها و كوبيدن با توجه به وضعيت سازه، بايد با روشهاي سبك دستي به نحوي صورت گيرد كه هيچ گونه صدمه اي به سازه وارد نيايد. در صورت صدمه ديدن سازه، پيمانكار بايد به هزينه خود و طبق نظر دستگاه نظارت نسبت به ترميم خرابي اقدام نمايد. پخش لايه ها به صورت افقي بوده و ضخامت آن پس از كوبيدن نبايد از 15 سانتيمتر تجاوز نمايد.
3-4-4-2 روش و ميزان كوبيدن
كوبيدن خاكريزهاي پر كننده مستلزم بذل توجه و دقت خاص بوده و پيمانكار موظف است براي جلوگيري از صدمه زدن به سازه ها ضمن گذاردن كارگران ماهر، از غلتكهاي دستي كوچك استفاده نمايد. ميزان تراكم خاكريزهاي پر كننده چنانچه در نقشه ها مشخص نشده باشد، (95%) بر اساس روش پروكتور استاندارد مي باشد. در ساير موارد نظير ترانشه هاي لوله و كابل در صورتي كه در مشخصات درخواست كوبيدن شده باشد، ميزان تراكم توسط دستگاه نظارت تعيين مي شود. پيمانكار براي متراكم ساختن، مجاز به غرقاب كردن نبوده و بايد با روشهاي مورد تأييد دستگاه نظارت اقدام به تراكم خاكريز نمايد.


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
عملیات خاکی


گودبرداری


ماشین آلات


پی کنی و گودبرداری


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


خاکریزی|خاک برداری| گودبرداری| حفر کانال|تسطیح و

خاکبرداری و گود ... جهت پخش مواد خاکی و تنظیم ... عملیات تنظیم شیب و تسطیح دامنه ...

خاکریزی|خاک برداری| گودبرداری| حفر کانال|تسطیح و

خاکبرداری و گود ... جهت پخش مواد خاکی و تنظیم ... عملیات تنظیم شیب و تسطیح دامنه ...

نقشه برداری -تسطیح - Namakala.com

تفکیک ، تسطیح و ... احجام عملیات خاکی آبرسانی و ... و سازه فلزی: و خاکبرداری تا ...

خاکبرداری، تسطیح و رگلاژ سایت ها – شرکت …

عملیات خاکی و تعویض پوشش خطوط لوله ... عملیات مکانیکال; خاکبرداری، تسطیح و رگلاژ سایت ...

خاکبرداری، تسطیح و رگلاژ سایت ها – شرکت …

عملیات خاکی و تعویض پوشش خطوط لوله ... عملیات مکانیکال; خاکبرداری، تسطیح و رگلاژ سایت ...

مطالب کاربردی و اجرایی ساختمان - عملیات خاکی

... عملیات فوق . خاکبرداری و ... و تداوم عملیات خاکی ... عملیات برای تسطیح و ...

مطالب کاربردی و اجرایی ساختمان - عملیات خاکی

... عملیات فوق . خاکبرداری و ... و تداوم عملیات خاکی ... عملیات برای تسطیح و ...

کتاب آموزش تسطیح اراضی ( طراحی و محاسبات )

... تسطیح اراضی ( طراحی و ... حجم عملیات خاکبرداری و ... اراضی و حجم عملیات خاکی.

ریمپ وچیپ تیونینگ (siemens 206 CIM CGT(FIX

نمونه گزارش تخصصی دبیرریاضی چگونگی بالا بردن

بررسی امامت از دیدگاه شیعه اثنی عشری، اسماعیلیه

بررسی و تحلیل درایوهای تراکشن جریان مستقیم و

مقاله درمورد آبهای سطحی

مقاله درباره خيام

دانلود عوامل و عواقب تصادفات در کشور

فقر، طلاق

قانون برنامه و بودجه كشور 23 ص

تهاتر در حقوق ایران و انگلیس