دانلود رایگان


دانلود تحقیق آشنایی با اقتصاد اسلامی - دانلود رایگاندانلود رایگان تحقیق ، با موضوع آشنایی با اقتصاد اسلامی بصورت Word انجام گرفته است.تحقیق برای رشته اقتصاد مناسب است و در 27 برگه می باشد.

دانلود رایگان
دانلود تحقیق آشنایی با اقتصاد اسلامیاین تحقیق ، با موضوع آشنایی با اقتصاد اسلامی بصورت Word انجام گرفته است.تحقیق برای رشته اقتصاد مناسب است و در 27 برگه می باشد. شما می توانید این تحقیق را بصورت کامل و آماده تحویل از پایین همین صفحه دانلود نمایید.
بلافاصله بعد از پرداخت و خرید ، لینک دانلود نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک فایل مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد.
1- واژه اصلاحات
اصلاح در لغت عرب ضد افساد شمرده و اصلاح شي ء بعد از آن افساد آن را به اقامه و برپاداشتن آن معنا كرده اند. در فرهنگ نامه سياسي و اقتصادي و نيز در لغت نامة دهخدا، اصلاحات به مجموعة تغييرهايي گفته مي شود كه در جهت بهبود اوضاع اجتماعي، در چارچوب نظام تثبيت شده انجام مي گيرد.
در قرآن كريم، واژة اصلاح و افساد و مشتقات اين دو مكرر به كاررفته است. در اصطلاح قرآني، اصطلاحات اجتماعي به كوشش براي تحقق آموزه ها و دستورهاي اجتماعي اسلام اطلاق مي شود و مصلح به كسي گفته مي شود كه در راه تحقق شريعت الهي بكوشد؛ از اين رو، پامبران در قرآن مصلح ناميده شده اند. در مقابل، مفسد به كسي گفته مي شود كه از تحقق آموزه ها و احكام الهي جلوگيري كند. علامة طباطبايي در ذيل آية 205 سورة بقره: و اذا تولي سعي في الارض ليفسدفيها؛ و چون برگردد (يا رياستي يابد) بكوشد تا در زمين فساد كند - كه درباره منافقان وارد شده – مي نويسد:
مقصود از فساد، فساد در تشريع است؛ زيرا خداوند آن چه را در دين وجود دارد، براي اصلاح اعمال بندگان تشريع كرده است تا در نتيجه آن، اخلاق و ملكات نفوس آنان را اصلاح كند و به سبب آن، جان انسان و جامعة بشي اصلاح شود و انسان ها به سعادت در دنيا و آخرت دست يابند.
بر اين اساس، اصطلاحات در قرآن نيز به معناي تغيير در جهت بهبود اوضاع اجتماعي است؛ با اين تفاوت كه از ديدگاه قرآن، بهبود وقتي پديد مي آيد كه احكام خداوندا اجرا شود.
حضرت امير (ع) نيز واژة اصلاح و مشتقاتش آن را در خطبه ها و كلمات خود مكرر به كاربرده و بيش تر به معناي لغوي آن را اراده كرده است؛ ولي در موار دي كه مقصود وي به اصلاحات اجتماعي ناظر بوده، كلمة اصلاحات را در همان مفهوم قرآني اش به كار برده است. امام هدف از حكومت خود را چنين بيان مي دارد:
بار خدايا! تو مي داني، آن چه از ما سرزد، نه براي همچشمي بود و نه رقابت در قدرت و نه خواستيم از اين دنيا ناچيز چيزي افزون به چنگ آوريم؛ بلكه مي خواستيم نشانه هاي دين تو را كه دگرگون شده بود، بازگردانيم و بلاد تو را اصلاح كنيم تا بندگن ستم ديده ات در امان مانند و آن تعطيل شده بود، جاري گردد.
حضرت، امنيت بندگان ستم ديده و برپا شدن حدود الهي را اثر بازگرداندن سنت هاي خداوند و اصلاح سرزمين هاي بيان كرده است. به طور مسلم، مقصود ازاصلاح در اين سخن، اصلاح نظام اجتماعي حاكم بر سرزمين هاي مسلمانان با اجراي قرآن و سنت پيامبر است؛ زيرا چنين اصلاحي، چنان آثاري در پي دارد و مقصود، اصلاح فيزيكي (عمران و آبادي) سرزمين ها نيست؛ لذا در كلام ديگري، هدف خود را از پذيرش حكومت، بر پاداشتن حدود الهي و تحقق شريعت اعلام كرده، مي فرمايد:
خدايا! تو مي داني كه من فرمانروايي و نشستن بركرسي پادشاهي و رياست را اراده نكرده ام و آن چه اراده كرده ام فقط به پاداشتن حدود و تحقق شرع تو و قرار دادن امور در جاي خود و رساندن حقوق به صاحبان آن ها و حركت براساس روش پيامب رو راهنمايي گمراه به انوار هدايت تواست.
در بينش امام، جامعه هنگامي به اصلاح مي رسد كه حق در آن برپا شود. اين حقوق نيز به وسيلة خداوند متعال تعيين مي شود. شريعت الهي احكا و قوانيني را دربر دارد كه بيان گر حقوق مذكور است. براين اساس، شريعت الهي احكام و قوانين را دربر دارد كه بيان گر حقوق مذكور است. براين اساس، مي توان نتيجه گرفت كه از ديدگاه حضرت، جامعه وقتي اصلاح مي شود كه شريعت الهي تحقق يابد. اميرمؤمنان (ع) مي فرمايد كه خداوند متعال براي مردم حقوقي را در برابر يكديگر وضع كرده و بزرگ ترين حقوق، حق والي بر رعيت و حق رعيت بر والي است:
پس رعيت صلاح نپذيرد؛ الا واليان صلاح پذيرند و واليان به صلاح نيايند؛ مگر به راستي و درستي رعيت. زماني كه رعيت حق خود را نسبت به والي بگزارد و والي نيز حق خود را نسبت به رعيت ادا نمايد، حق در ميان آن ها عزت مي يابد و طرق واضح دين برپا مي شود و نشانه هاي عدالت استقامت مي يابد و سنت هاي پيامبر در مسير خود افتد و اجرا گردد و در نيجه، روزگار اصلاح شود.
روشن است كه اصلاح روزگار، كنايه از اصلاح جامعه است؛ بنابراين، حضرت امير (ع) برپا شدن حقوق را در جامعه، سبب اصلاح آن مي شمارد؛ از اين رو، مي توان گفت از ديد او اصلاحات به مفهوم اقامة حقوق در جامعه است. حضرت در كلام ديگري مي فرمايد:
في حمل عبدالله علي احكام الله الحقوق و كل الرفق؛ در واداشتن بندگان خداوند بر احكام الهي، استيفاي حقوق و كمال لطف وجود دارد .
بر اين اساس، از ديدگاه امام، اقامة شريعت الهي كه موجب استيفاي حقوق است، اصلاحات ناميده مي شود. يادآوري اين نكته لازم است كه پيامبر در طول زندگي و حكوت خود در مدينه، احكام و آموزه هاي اجتماعي اسلامي را بيان واغلب آن ها را اجرا كرد. پس از وفات وي تا وقتي امام علي(ع) حكومت را عهده دار شد، مردم و جامعة اسلامي به تدريجي از اسلام فاصله گرفتند و بدعت ها، احياي سنت ها و اصلاح انحرافات بود. اين، در حقيقت اصلاح بعد از افساد است كه در لغت عرب به آن اقامه مي گويند؛ بنابراين، با توجه به بدعت هايي كه تازمان حضرت علي (ع) در سنت حضرت رسول (ص) پديد آمده بود، و معناي خاصي كه از ما نيز درپي آن هستيم، مي توان گفت: مقصود اميرمؤمنان (ع) از اصلاحات، حذف بدعت هاي و احياي دوبارة سنت هاي پيامبر است. در مقالة حاضر ، اين مفهوم از اصلاحات از ديدگاه امام مد نظر است كه با مفهوم اصلاحات در قرآن و نيز معناي لغوي اقامه هماهنگ است.
فهرست مطالب 1- واژه اصلاحات... 1 2- واژه اصلاحات اقتصادي.. 3 3- انحراف ها و عرصه هاي اصلاحات اقتصادي امام علي ‍(ع)5 4- انحراف در بينش ها6 5- اصلاحات علوي.. 9 5-1- موعظه و برحذر داشتن مردم از خلاف... 9 5-2- ارائه الگوي عملي به مردم. 10 5-3- نظارت بر بازار و مجازات متخلفان.. 11 6- انحراف در رفتار خلفا و كارگزاران.. 11 6-1- حكومت دنيا پرستان و توزيع ناعادلانه مناصب... 12 6-2- توزيع ناعادلانة بيت المال.. 13 6-3- نگهداري بيت المال تا پايان سال.. 15 7- اصلاحات علوي.. 16 7-1- عزل كارگزاران ناصالح و انتخاب عمال صالح.. 16 7-2- مراقبت از كارگزاران و تنبيه خطاكار17 7-3- استرداد بيت المال.. 18 7-4- تقسيم بيت المال به طور مساوي.. 18 7-5- تعجيل در تقسيم بيت المال.. 20 8- موانع اصلاحات علوي.. 20 9- نتيجه گيري.. 21 منابع.. 24

دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
دانلود تحقیق


اقتصاد اسلامی


اصلاحات اقتصادي


امام علي ‍(ع)


اصلاحات علوي


حكومت دنيا پرستان


بيت‌المال


اعمال صالح


استرداد بيت المال


رشته اقتصاد


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحقیق ، مقاله ، پایان نامه - پژوهش سرا

تحقیق مقاله و پایان نامه های دانشجویی ... 0 مورد در سبد خرید شما موجود است. یک آیتم در ...

تحقیق درباره آشنایی با انرژی هسته‌ای و استفادههای …

... اسلامی; تحقیق ... تحقیق درباره آشنایی با ... صنعت و اقتصاد 23 ص دانلود با ...

tagstagsدانلود پاورپوینت اقتصاد دهم

... پاورپوينت آشنایی با کلیات اقتصاد خرد وارد ... اقتصاد اسلامیدانلود تحقیق با ...

پايگاه دانلود رایگان کتاب

دانلود , دانلود کتاب , کتاب اندروید , دانلود کتاب اندروید,دانلود رایگان کتاب

طب اسلامی - دانلود سخنرانی/ فایلهای صوتی

طب اسلامی - دانلود سخنرانی/ فایلهای صوتی - ... با مطرح شدن «طب اسلامی» در فضای علمی ...

ائین نامه قانون شورای حل اختلاف مصوب 1387کمسیون …

... اسلامي ایران,آشنایی با ... دانلود تحقیق با ... وحقوقی مجلس شورای اسلامی, ...

آشنایی با نظام آراستگی (5S) - e-modiran.com

آشنایی با نظام آراستگی (5s) | مرجع علوم مدیریت ایران : سایت دانلود مقاله، پرسشنامه پایان ...

بررسی تأثیر تحریم ها بر اقتصاد جمهوری اسلامی ایران )) با ...

دانلود مقاله،تحقیق ... اسلامی ایران با ... در ایران با تاکید بر اقتصاد اسلامی ...

دانلود نرم افزار انیمیشن سازی Toon Boom Animation …

دانلود نرم افزار انیمیشن سازی جهت تدریس پودمان شهروند الکترونیک 2 کاروفناوری هشتم

انشا دهه فجر انقلاب اسلامی - rzb.h5h.ir

دانلود تحقیق با ... آشنایی با سپاه ... خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران گزارش ...

پايگاه دانلود رایگان کتاب

دانلود , دانلود کتاب , کتاب اندروید , دانلود کتاب اندروید,دانلود رایگان کتاب

ائین نامه قانون شورای حل اختلاف مصوب 1387کمسیون …

... اسلامي ایران,آشنایی با ... دانلود تحقیق با ... وحقوقی مجلس شورای اسلامی, ...

انشا دهه فجر انقلاب اسلامی - rzb.h5h.ir

دانلود تحقیق با ... آشنایی با سپاه ... خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران گزارش ...

tagstagsدانلود پاورپوینت اقتصاد دهم

... پاورپوينت آشنایی با کلیات اقتصاد خرد وارد ... اقتصاد اسلامیدانلود تحقیق با ...

دانلود نمونه سوالات با جواب پیام نور

دانلود نمونه سوالات با جواب پیام ... آشنایی با مفاهیم و روش تدریس ... روش تحقیق نظری ...

دانلود مقاله رایگان ، دانلود مقاله ، دانلود رایگان مقاله ...

دانلود مقاله رایگان , سایت دانلود رایگان مقاله , دانلود مقاله isi , دانلود کتاب , دانلود ...

تحقیق درباره تاریخچه مازندران - دانلود رایگان مقاله و تحقیق

... رایگان قابل دانلود ... آشنایی با شهرها ... اول و دوم اسلامی بوده و آثار ...

بررسی تأثیر تحریم ها بر اقتصاد جمهوری اسلامی ایران )) با ...

دانلود مقاله،تحقیق ... اسلامی ایران با ... در ایران با تاکید بر اقتصاد اسلامی ...

طب اسلامی - دانلود سخنرانی/ فایلهای صوتی

طب اسلامی - دانلود سخنرانی/ فایلهای صوتی - ... با مطرح شدن «طب اسلامی» در فضای علمی ...

دانلود کتاب آشنایی با اصطلاحات حقوقی-مدنی و …

... تهیه کتابچه آشنایی با ... دانلود کتاب آشنایی با ... اسلامی; روش تحقیق;

ائین نامه قانون شورای حل اختلاف مصوب 1387کمسیون …

... اسلامي ایران,آشنایی با ... دانلود تحقیق با ... وحقوقی مجلس شورای اسلامی, ...

ائین نامه قانون شورای حل اختلاف مصوب 1387کمسیون …

... اسلامي ایران,آشنایی با ... دانلود تحقیق با ... وحقوقی مجلس شورای اسلامی, ...

عیب جویی - دانلود فایل پروژه و پایان نامه و تحقیق و …

... اسلامی دانلود دکل ... آشنایی اولیه با ... در اقتصاد; دانلود تحقیق ...

پول وبانكداري

تحقیق درباره امنيت در NTFS

دانلود تحقیق آماده در قالب word با عنوان كاربرد

بررسی اثر نانو خاک رس روی فیلم های ترکیبی زیست

ملاک های همسرگزینی،فصل دوم پایان نامه

دانلودوکتور لایه باز آیکن تمامی شبکه های اجتماعی

تحقیق درباره وجدان فقهى و راههاى انضباط بخشى به

تحقیق درباره فناوری نانو 10 ص

روان شناسي تربيتي

تحقیق بررسی نگرش معلمان و دانش آموزان به شیوه های