دانلود رایگان


دانلود تحقیق آشنایی با اقتصاد اسلامی - دانلود رایگاندانلود رایگان تحقیق ، با موضوع آشنایی با اقتصاد اسلامی بصورت Word انجام گرفته است.تحقیق برای رشته اقتصاد مناسب است و در 27 برگه می باشد.

دانلود رایگان
دانلود تحقیق آشنایی با اقتصاد اسلامیاین تحقیق ، با موضوع آشنایی با اقتصاد اسلامی بصورت Word انجام گرفته است.تحقیق برای رشته اقتصاد مناسب است و در 27 برگه می باشد. شما می توانید این تحقیق را بصورت کامل و آماده تحویل از پایین همین صفحه دانلود نمایید.
بلافاصله بعد از پرداخت و خرید ، لینک دانلود نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک فایل مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد.
1- واژه اصلاحات
اصلاح در لغت عرب ضد افساد شمرده و اصلاح شي ء بعد از آن افساد آن را به اقامه و برپاداشتن آن معنا كرده اند. در فرهنگ نامه سياسي و اقتصادي و نيز در لغت نامة دهخدا، اصلاحات به مجموعة تغييرهايي گفته مي شود كه در جهت بهبود اوضاع اجتماعي، در چارچوب نظام تثبيت شده انجام مي گيرد.
در قرآن كريم، واژة اصلاح و افساد و مشتقات اين دو مكرر به كاررفته است. در اصطلاح قرآني، اصطلاحات اجتماعي به كوشش براي تحقق آموزه ها و دستورهاي اجتماعي اسلام اطلاق مي شود و مصلح به كسي گفته مي شود كه در راه تحقق شريعت الهي بكوشد؛ از اين رو، پامبران در قرآن مصلح ناميده شده اند. در مقابل، مفسد به كسي گفته مي شود كه از تحقق آموزه ها و احكام الهي جلوگيري كند. علامة طباطبايي در ذيل آية 205 سورة بقره: و اذا تولي سعي في الارض ليفسدفيها؛ و چون برگردد (يا رياستي يابد) بكوشد تا در زمين فساد كند - كه درباره منافقان وارد شده – مي نويسد:
مقصود از فساد، فساد در تشريع است؛ زيرا خداوند آن چه را در دين وجود دارد، براي اصلاح اعمال بندگان تشريع كرده است تا در نتيجه آن، اخلاق و ملكات نفوس آنان را اصلاح كند و به سبب آن، جان انسان و جامعة بشي اصلاح شود و انسان ها به سعادت در دنيا و آخرت دست يابند.
بر اين اساس، اصطلاحات در قرآن نيز به معناي تغيير در جهت بهبود اوضاع اجتماعي است؛ با اين تفاوت كه از ديدگاه قرآن، بهبود وقتي پديد مي آيد كه احكام خداوندا اجرا شود.
حضرت امير (ع) نيز واژة اصلاح و مشتقاتش آن را در خطبه ها و كلمات خود مكرر به كاربرده و بيش تر به معناي لغوي آن را اراده كرده است؛ ولي در موار دي كه مقصود وي به اصلاحات اجتماعي ناظر بوده، كلمة اصلاحات را در همان مفهوم قرآني اش به كار برده است. امام هدف از حكومت خود را چنين بيان مي دارد:
بار خدايا! تو مي داني، آن چه از ما سرزد، نه براي همچشمي بود و نه رقابت در قدرت و نه خواستيم از اين دنيا ناچيز چيزي افزون به چنگ آوريم؛ بلكه مي خواستيم نشانه هاي دين تو را كه دگرگون شده بود، بازگردانيم و بلاد تو را اصلاح كنيم تا بندگن ستم ديده ات در امان مانند و آن تعطيل شده بود، جاري گردد.
حضرت، امنيت بندگان ستم ديده و برپا شدن حدود الهي را اثر بازگرداندن سنت هاي خداوند و اصلاح سرزمين هاي بيان كرده است. به طور مسلم، مقصود ازاصلاح در اين سخن، اصلاح نظام اجتماعي حاكم بر سرزمين هاي مسلمانان با اجراي قرآن و سنت پيامبر است؛ زيرا چنين اصلاحي، چنان آثاري در پي دارد و مقصود، اصلاح فيزيكي (عمران و آبادي) سرزمين ها نيست؛ لذا در كلام ديگري، هدف خود را از پذيرش حكومت، بر پاداشتن حدود الهي و تحقق شريعت اعلام كرده، مي فرمايد:
خدايا! تو مي داني كه من فرمانروايي و نشستن بركرسي پادشاهي و رياست را اراده نكرده ام و آن چه اراده كرده ام فقط به پاداشتن حدود و تحقق شرع تو و قرار دادن امور در جاي خود و رساندن حقوق به صاحبان آن ها و حركت براساس روش پيامب رو راهنمايي گمراه به انوار هدايت تواست.
در بينش امام، جامعه هنگامي به اصلاح مي رسد كه حق در آن برپا شود. اين حقوق نيز به وسيلة خداوند متعال تعيين مي شود. شريعت الهي احكا و قوانيني را دربر دارد كه بيان گر حقوق مذكور است. براين اساس، شريعت الهي احكام و قوانين را دربر دارد كه بيان گر حقوق مذكور است. براين اساس، مي توان نتيجه گرفت كه از ديدگاه حضرت، جامعه وقتي اصلاح مي شود كه شريعت الهي تحقق يابد. اميرمؤمنان (ع) مي فرمايد كه خداوند متعال براي مردم حقوقي را در برابر يكديگر وضع كرده و بزرگ ترين حقوق، حق والي بر رعيت و حق رعيت بر والي است:
پس رعيت صلاح نپذيرد؛ الا واليان صلاح پذيرند و واليان به صلاح نيايند؛ مگر به راستي و درستي رعيت. زماني كه رعيت حق خود را نسبت به والي بگزارد و والي نيز حق خود را نسبت به رعيت ادا نمايد، حق در ميان آن ها عزت مي يابد و طرق واضح دين برپا مي شود و نشانه هاي عدالت استقامت مي يابد و سنت هاي پيامبر در مسير خود افتد و اجرا گردد و در نيجه، روزگار اصلاح شود.
روشن است كه اصلاح روزگار، كنايه از اصلاح جامعه است؛ بنابراين، حضرت امير (ع) برپا شدن حقوق را در جامعه، سبب اصلاح آن مي شمارد؛ از اين رو، مي توان گفت از ديد او اصلاحات به مفهوم اقامة حقوق در جامعه است. حضرت در كلام ديگري مي فرمايد:
في حمل عبدالله علي احكام الله الحقوق و كل الرفق؛ در واداشتن بندگان خداوند بر احكام الهي، استيفاي حقوق و كمال لطف وجود دارد .
بر اين اساس، از ديدگاه امام، اقامة شريعت الهي كه موجب استيفاي حقوق است، اصلاحات ناميده مي شود. يادآوري اين نكته لازم است كه پيامبر در طول زندگي و حكوت خود در مدينه، احكام و آموزه هاي اجتماعي اسلامي را بيان واغلب آن ها را اجرا كرد. پس از وفات وي تا وقتي امام علي(ع) حكومت را عهده دار شد، مردم و جامعة اسلامي به تدريجي از اسلام فاصله گرفتند و بدعت ها، احياي سنت ها و اصلاح انحرافات بود. اين، در حقيقت اصلاح بعد از افساد است كه در لغت عرب به آن اقامه مي گويند؛ بنابراين، با توجه به بدعت هايي كه تازمان حضرت علي (ع) در سنت حضرت رسول (ص) پديد آمده بود، و معناي خاصي كه از ما نيز درپي آن هستيم، مي توان گفت: مقصود اميرمؤمنان (ع) از اصلاحات، حذف بدعت هاي و احياي دوبارة سنت هاي پيامبر است. در مقالة حاضر ، اين مفهوم از اصلاحات از ديدگاه امام مد نظر است كه با مفهوم اصلاحات در قرآن و نيز معناي لغوي اقامه هماهنگ است.
فهرست مطالب 1- واژه اصلاحات... 1 2- واژه اصلاحات اقتصادي.. 3 3- انحراف ها و عرصه هاي اصلاحات اقتصادي امام علي ‍(ع)5 4- انحراف در بينش ها6 5- اصلاحات علوي.. 9 5-1- موعظه و برحذر داشتن مردم از خلاف... 9 5-2- ارائه الگوي عملي به مردم. 10 5-3- نظارت بر بازار و مجازات متخلفان.. 11 6- انحراف در رفتار خلفا و كارگزاران.. 11 6-1- حكومت دنيا پرستان و توزيع ناعادلانه مناصب... 12 6-2- توزيع ناعادلانة بيت المال.. 13 6-3- نگهداري بيت المال تا پايان سال.. 15 7- اصلاحات علوي.. 16 7-1- عزل كارگزاران ناصالح و انتخاب عمال صالح.. 16 7-2- مراقبت از كارگزاران و تنبيه خطاكار17 7-3- استرداد بيت المال.. 18 7-4- تقسيم بيت المال به طور مساوي.. 18 7-5- تعجيل در تقسيم بيت المال.. 20 8- موانع اصلاحات علوي.. 20 9- نتيجه گيري.. 21 منابع.. 24

دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
دانلود تحقیق


اقتصاد اسلامی


اصلاحات اقتصادي


امام علي ‍(ع)


اصلاحات علوي


حكومت دنيا پرستان


بيت‌المال


اعمال صالح


استرداد بيت المال


رشته اقتصاد


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحقیق آشنایی با بتن - مرجع دانلود فایل

تحقیق آشنایی با ... پاورپوینت آشنایی با کلیات اقتصاد ... دانلود ارزان تحقیق ...

ائین نامه قانون شورای حل اختلاف مصوب 1387کمسیون …

... اسلامي ایران,آشنایی با ... دانلود تحقیق با ... وحقوقی مجلس شورای اسلامی, ...

دانلود کتاب آشنایی با اصطلاحات حقوقی-مدنی و …

... تهیه کتابچه آشنایی با ... دانلود کتاب آشنایی با ... اسلامی; روش تحقیق;

پیشینه و مبانی نظری توسعه ژئوتوریسم

دانلود تحقیق ... تشکیل می دهد و با اقتصاد ملی ... آّشنایی با مواریث ...

فروشگاه اینترنتی فایل و پروژه تحقیق در مورد آشنایی با ...

... (آشنایی با تاسیسات الکتریکی) ... دانلود تحقیق مقالات آموزشی جزوات , ... اقتصاد ...

tagsتحقیق انقلاب اسلامی

دانلود تحقیق با ... آشنایی با سپاه ... خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران گزارش ...

پايگاه دانلود رایگان کتاب

دانلود , دانلود کتاب , کتاب اندروید , دانلود کتاب اندروید,دانلود رایگان کتاب

آشنایی با شغل بازیگر - e-estekhdam.com

آشنایی با شغل بازیگر. اگر عاشق بازیگری بوده و می خواهید از استعداد و خلاقیت خود ...

پايگاه دانلود رایگان کتاب

دانلود , دانلود کتاب , کتاب اندروید , دانلود کتاب اندروید,دانلود رایگان کتاب

دانلود نمونه سوالات با جواب پیام نور

دانلود نمونه سوالات با جواب پیام ... آشنایی با مفاهیم و روش تدریس ... روش تحقیق نظری ...

طب اسلامی - دانلود سخنرانی/ فایلهای صوتی

طب اسلامی - دانلود سخنرانی/ فایلهای صوتی - ... با مطرح شدن «طب اسلامی» در فضای علمی ...

پايگاه دانلود رایگان کتاب

دانلود , دانلود کتاب , کتاب اندروید , دانلود کتاب اندروید,دانلود رایگان کتاب

پايگاه دانلود رایگان کتاب

دانلود , دانلود کتاب , کتاب اندروید , دانلود کتاب اندروید,دانلود رایگان کتاب

دانلود تحقیق آشنایی با وسایل آزمایشگاهی

دانلود تحقیق آشنایی با وسایل آزمایشگاهی آنس ( فلیدوپلاتین ) : که به دو نوع می باشد نوک ...

دانلود مقاله رایگان ، دانلود مقاله ، دانلود رایگان مقاله ...

دانلود مقاله رایگان , سایت دانلود رایگان مقاله , دانلود مقاله isi , دانلود کتاب , دانلود ...

پیشینه و مبانی نظری توسعه ژئوتوریسم

دانلود تحقیق ... تشکیل می دهد و با اقتصاد ملی ... آّشنایی با مواریث ...

پايگاه دانلود رایگان کتاب

دانلود , دانلود کتاب , کتاب اندروید , دانلود کتاب اندروید,دانلود رایگان کتاب

انشا دهه فجر انقلاب اسلامی - rzb.h5h.ir

دانلود تحقیق با ... آشنایی با سپاه ... خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران گزارش ...

آشنایی با شغل بازیگر - e-estekhdam.com

آشنایی با شغل بازیگر. اگر عاشق بازیگری بوده و می خواهید از استعداد و خلاقیت خود ...

انشا دهه فجر انقلاب اسلامی - rzb.h5h.ir

دانلود تحقیق با ... آشنایی با سپاه ... خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران گزارش ...

کارآموزی در کانون فرهنگی هنری

دانلود کتاب مبانی رایانش ابری

تأثير غلظت و تراكم پروتئين ها بر روي خصوصيات و

مقاله درباره سيستم هاي حرارتي كف

اصول ارتباط با مشتری 

ام فایل برازش منحنی به روش حداقل مربعات

شناخت انواع لوله ها و اتصال آنها

طراحی شهری خیابان کارگر

راهنمای تعمیرات و عیب یابی پژو 405

بروشور Publisher اعتیاد وبارداری