دانلود رایگان


مقاله94 اثرات مخاطرات ژئومورفولوژی درتوسعه شهری - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان
مقاله94-اثرات مخاطرات ژئومورفولوژی درتوسعه شهری 273 ص 2-2-2 زمین شناسی - چینه شناسی و لرزه خیزی حوضه بجنورد ...
2-2-2-1 سازند شمشک یا کشف رود ... .. 25
2-2-2-2 سازند چمن بید یا دلیچای..... 25
2-2-2-3 سازتند مزدوران .. . 26
2-2-2-4 سازند کرتاسه.............................................................................................................................. 26
2-2-2-5 سازند شوریجه.............................................................................................................................26
2-2-2-6 سازند تیرگان................................................................................................................................27
2-2-2-7 سازند سرچشمه ...........................................................................................................................28
2-2-8 سازند سنگانه................................................................................................................................... 28
2-2-2-9 نهشته های نئوژن......................................................................................................................... 29
2-2-2-10 سازند کواترنری ........................................................................................................................30
2-6-2 گسل واژگونه ...................................................................................................................................48
3-2-4 توده های اقیانوس هند .....................................................................................................................59
4-7-1-1 شاخصه های شکل حوضه ...........................................................................................................78
6-4-3-3 تقسیم بندی نوگل سادات (1993)..............................................................................................193
s وmb. 203
7-4-4 ویژگیهای کالبدی ............................................................................................................................................................233
8-12 ارزیابی و اثبات فرضیات .................................................................................................................267
8-13 راهبردهای اجرایی جهت توسعه شهر بجنورد ..................................................................................268
فهرست جدول ها
1-1 تلفات ناشي از بلايا بر حسب قاره ها و نواحي مختلف در خلال سالهاي 80 1947 ........................... 7
1-2 تعداد مردمي كه به علت مصيبت محيطي در هر سال و در سطح جهاني که طي سالهاي 1968
و 1992 به طور ميانگين آسيب ديده اند..................................................................................................9
1- 3 درصد جهاني مصيبتهاي چشمگير با توجه به نوع آنها طي سالهاي 1963 1992.................................9
1-4 تعداد مصيبتهاي چشمگير در مقياس قاره اي طي سالهاي 1963- 1992...................................................9
1- 5 فهرست كشورهايي كه تلفات آنها بيشتر در مقايسه با كشورهايي كه درآمد آنها بيشتر است.................10
1-6 كشورهايي كه در طي سالهاي 1992 1968 ، بيش از دوهزار نفر كشته داشتند..................................10
2-1 زلزله های مهم پیرامون حوضه بجنورد از سال 1997-1943 میلادی ......................................................................................................................... 45
2-2 تعدادی از گسل های پیرامون حوضه و توان لرزه زایی آنها............................................................................................................................................. 46
3-1 مشخصات ایستگاههای هواشناسی مورد استفاده جهت حوضه بجنورد ................................................. 58
3-2 میزان بارش ماهانه و سالانه در هر یک از ایستگاههای مورد مطالعه در دوره آماری موجود در حوضه بجنورد.....................60
3-3 توزیع بارندگی فصلی و درصد آن در هر یک از ایستگاه های مورد مطالعه در دوره آماری موجود .................................60
3-4 دوره برگشت (Return Period (yr)) و ضرایب مربوط به رابط..................................................... 62
3-5 مقادیر شدت ، مدت و دوره بازگشت مختلف در ایستگاه سینوپتیک بجنورد...........................................63
3-6رژیم دمای حوضه مطالعاتی بجنورد (ایستگاههای مورد استفاده) بر حسب درجه سانتیگراد.....................64
3-6-1 معادلات گرادیان حرارتی ماهانه و سالانه حوضه های مطالعاتی در شهرستان بجنورد........................64
3 7 ميانگين حداكثر دماي روزانه در ايستگاههاي مورد مطالعه حوضه بجنورد............................................64
3 8 ميانگين حداقل دماي روزانه در ايستگاه هاي مورد مطالعه در حوضه بجنورد.............................................................64
3- 9 برآوردمقاديرميانگين حداقل وحداكثر دما درارتفاعات مختلف حوضه هاي مطالعاتي درجه سانتي گراد...............................65
3-10 مقادیر میانگین تعداد روزهای یخبندان در ایستگاه سینوپتیک بجنورد....................................................66
3- 11سرعت متوسط باد در ارتفاع 24 و 10 متری........................................................................................69
3-12 تغییرات سرعت باد با دور بازگشت های مختلف در ایستگاه بجنورد (متر بر ثانیه )..............................69
3-12-1 معیار سرعت فراوانی باد در جهت های هشتگانه..........................................................................69
3-13 نتایج برازش توزیع آماری مناسب بر اطلاعات مشاهده شده پارامتر سرعت باد حداکثر لحظه ای در ایستگاه بجنورد...........70
3-14 نتایج محاسبه پارامتر سرعت باد حداکثر لحظه ای در ایستگاه بجنورد در دوره.برگشتهای متعدد .................................. 70
3-15 ارتفاع تبخیر ماهانه ، فصلی و سالانه از سطح طشت (میلیمتر) در ایستگاههای منطقه...........................71
3-16 ارتفاع تبخیر ماهانه ، فصلی و سالانه از سطح طشت و سطح آزاد آب (میلیمتر) در ایستگاههای منطقه................................................ 72
3-17 ارتفاع تبخیرماهانه ، فصلی و سالانه از سطح درایستگاه سینوپتیک بجنورد روش پنمن مانتیس بر اساس
متوسط درجه حرارت ماهانه................................................................................................................................................................................. 72
3-18ارتفاع تبخیر ماهانه ، فصلی و سالانه از سطح در ایستگاه سینوپتیک بجنورد روش پنمن مانتیس بر اساس
متوسط حداکثر و حداقل درجه حرارت ماهانه ............................................................................................................................................. 72
3-19محدوده ضریب خشکی دومارتن برای تعیین نوع اقلیم در حوضه ی بجنورد.......................................73
3-20 ضرایب اقلیمی و نوع آب و هوا در محل ایستگاههای حوزه آبریز مورد مطالعه...................................73
4-1تأثیر شهرسازی و احداث شبکه جمع آوری آبهای سطحی در سیلاب متوسط سالانه...............................84
4 2 برخي ويژگيهاي هندسي زير حوضه هاي 4 گانه حوضه زهكشي بجنورد............................................87
4-3 تراكم زهكشي حوضهبجنوردو زير حوضه هاي آن...............................................................................89
4 4 طبقه بندي شيب در حوضه بجنورد با توجه به اهداف ويژه توسعه شهري..........................................90
4-5 توزيع ارتفاعي حوضه بجنورد در هر يك از طبقات ارتفاعي و مساحت آنها ........................................ 90
4-6 طبقات و جهت شیب حوضه.................................................................................................................91
4-7 طبقات ارتفاعی و درصد آن و آلتی متری کل حوضه بجنورد.............................................................. 91
4-8 توزيع ارتفاعي حوضه بجنورد (زیر حوضه تخت ارکان) و طبقات ارتفاعی آن......................................91
4-9 طبقات ارتفاعی و درصد آن و آلتی متری تخت ارکان.......................................................................... 92
4-10 توزیع ارتفاعی حوزه بجنورد (زیر حوضه بازخانه) و طبقات ارتفاعی..................................................92
4-11 طبقات ارتفاعی و آلتی متری زیر حوضه بازخانه............................................................................... 93
4-12توزیع ارتفاعی و منحنی هیپسومتری حوضه بجنورد (زیر حوضه مهنان)و طبقات ارتفاعی......................93
4- 13 طبقات ارتفاعی و آلتی متری زیر حوضه مهنان...................................................................................94
4-14 توزیع ارتفاعی حوزه بجنورد (زیر حوضه فیروزه) طبقات ارتفاعی و منحنی هیپسومتری.......................94
4-15 طبقات ارتفاعی و آلتی متری زیر حوضه فیروزه ..................................................................................95
4- 16 محاسبات هيدرولوژيكي حوضه بجنورد و زیر حوضه های آن ........................................................ 96
4-17 ویژگی های مورفومتری کل حوضه بجنورد و زیر حوضه های آن.......................................................97
4-18 پارامترهای آماری آبدهی سالانه طی دوره آماری شاخص در ایستگاههایی مورد مطالعه....................98
4-19 پارامترهای آماری آبدهی سالانه طی دوره آماری شاخص در ایستگاههایی مورد مطالعه.......................98
4-20 نتایج برآورد آبدهی سالانه در دوره برگشتهای مختلف تر سالی
و خشکسالی در ایستگاههای محدوده مورد مطالعه بر حسب مترمکعب بر ثانیه ..........................................100
4-21 برآورد سالانه مشاهده شده در ایستگاههای مورد مطالعه................................................................... 102
4-22 پارامترهای آماری آبدهی ماهانه رودخانه چناران در محل ایستگاه هیدرومتری باباامان.......................104
4-23 و پارامترهای آماری آبدهی ماهانه رودخانه چناران در محل ایستگاه
هیدرومتری چهارخروار طی دوره شاخص آماری.............................................................................104
4-24 پارامترهای آماری آبدهی ماهانه رودخانه فیروزه در محل ایستگاه هیدرومتری طی دوره شاخص آماری.........................................105
4-25 پارامترهای آماری آبدهی ماهانه رودخانه بازخانه در محل خروجی از روستای پاقلعه.......................105
4-26 تفکیک آبدهی پایه و سیلابی در سالهایی خشک ، متوسط و مرطوب در ایستگاههای. مورد مطالعه.................................................105
4- 27 نتایج برآورد مقادیر حداکثر لحظه ای در محل های خروجی و اندازه گیری شده برحسب مترمکعب در ثانیه................106
4-28 روابط تحلیل منطقه ای سیلاب برای هر دوره بازگشت به همراه ضرایب همبستگی......................... 106
4-29 نتایج محاسبه بار رسوبی سالانه ایستگاههای مورد مطالعه در حوضه بجنورد و پیرامون................... 108
4-30 مقدار برآورد رسوب دهی در هریک از ایستگاههای مورد نظر در حوزه و پیرامون آن........................109
4-31 کیفیت شیمیایی آب در محل ایستگاه هیدرومتری باباامان .................................................................111
4-32 کیفیت شیمیایی آب در محل ایستگاه هیدرومتری فیروزه...................................................................111
4-33 برآورد مصرف سرانه سال 1379 توسط شرکت سروآب (Lpcd).....................................................113
4-34 محاسبه و برآورد متوسط مصرف سرانه آتی شهر بجنورد تا افق 1485...............................................114
4-35 نتایج محاسبه خصوصیات فیزیوگرافی حوضه های آبریز مورد مطالعه............................................. 115
4-36 ایستگاههای انتخابی همراه با دبی حداکثر لحظه ای محاسبه شده با توزیع لوگ. پیرسون تیپ III.....116
4-37 روابط بین سطح حوضه و دبی یژه سیلاب در دوره بازگشتهای مختلف............................................ 117
4-38 برآورد دبی پیک با دوره بازگشتهای 2 تا 100 ساله براساس روش تحلیل منطقه ای سیلاب برحسب مترمکعب بر ثانیه............117
4-39 نتایج محاسبه دبی پیک در دوره بازگشتهای 2 تا 100 ساله براساس روش استدلالی بر حسب مترمکعب در ثانیه.............118
4-40 خلاصه نتایج برآورد سیلاب در دوره بازگشتهای 2 تا 100 ساله حوضه های مورد مطالعه به
روش SCS برحسب مترمکعب در ..................................................................................................120
4-41 آورد ماهانه بار معلق برآورد شده در محل ایستگاه باباامان............................................................... 124
4-42 آورد ماهانه بار معلق برآورد شده در محل ایستگاه چهار خروار....................................................... 124
4-43 آورد ماهانه بار معلق برآورد شده در محل ایستگاه فیروزه ................................................................125
4-44 برآورد رسوب دهی ویژه ایستگاههای مورد مطالعه در حوزه بجنورد.................................................125
4-45 مقادیر آورد سالانه رسوب در محل خروجی هر یک از آبراهه ها در محدوده حوضه شهری بجنورد...........................125
5-1 خلاصه ای از ویژگیهای سنگ بکر ، تجزیه شده و توده سنگ............................................................132
5-2 نفوذپذیری ، تغییر شکل و مقاومت برخی از سنگهای مهم در حوضه شهری بجنورد............................132
5-3 ویژگیهای فیزیکی برخی از سنگهای مهم در حوضه شهری بجنورد .....................................................132
5-4 وضعیت واحدهای سنگچینه ای رخنمون یافته در حوضه مورد مطالعه ...............................................134
5-5 ویژگیهای مهندسی رسوبات واحدهای غیر سنگی کوارتز در حوضه بجنورد....................................... 137
5-6 طبقه بندی رسوبات کربنی خالص برای مقاصد شهری ........................................................................139
5-7 مقایسه برخی از ویژگیهای فیزیکی چند نمونه ماسه سنگ مختلف
و آهک ها در حوضه بجنورد ....................................................................................................................140
5-8 شرح مقاطع ژئوفیزیکی دشت بجنورد............................................................................................... 141
5-9 علل فرونشینی سطح زمین...................................................................................................................148
5 -10 ویژگیهای رسوبی سیلابی و پایداری شهری......................................................................................150
5-11 علامتهای رده و زیر رده های خاک در روش کاساگراند................................................................... 152
6-1 فهرست زمین لرزه های تاریخی مربوط به محدوده پژوهش و پیرامون آن................................................................................................................194
6-2 مشخصات گسل های فعال در پیرامون حوزه مورد مطالعه ........................................................................................................................................ 198
6-3 دوره بازگشت بر حسب بزرگا .......................................................................................................................................................................................... 205
6-4 پتانسیل لرزه زایی برخی گسل های فعال پیرامون حوضه مورد مطالعه بجنورد........................................................................................................207
6-5 برآورد شدت زمین لرزها در کانون ومیزان جابه جا شدگی در راستای گسله های............................................................................................... 207
7-1 جمعیت خانوار روستایی شهرستان بجنورد براساس تقسیمات سیاسی جدید طی .سالهای 85- 1345 .......................219
7-2 نرخ رشد جمعیت روستایی شهرستان بجنورد طی دهه های 45 تا 75 و 85 ........................................220
7-3 جمعیت و خانوار شهرستان بجنورد بر حسب تقسیمات سیاسی جدید.................................................221
7-4 مقایسه نرخ رشد جمعیت شهری کشور و جمعیت شهری بجنورد طی سالهای1385-1345 .................223
7-5 حجم جمعیت شهر بجنورد تغییرات آن براساس تقسیمات سیاسی جدید در فاصله سالهای 1385-1335........................222
7-6 جمعیت شهر بجنورد بر حسب محل تولد در سرشماری سالهای 1345 و 1355...................................223
7-7جمعیت ساکن درشهر بجنوردبرحسب محل تولد ومقایسه آن باشهری استان خراسان در سالهای 1364-1370..................224
7- 8 مهاجران وارده به شهرستان بجنوردطی10سال قبل ازسرشماری آبان 1375برحسب آخرین محل اقامت قبلی...............224
7-9 مهاجران وارد شده به شهرستان بجنورد در طی 10 سال قبل از سرشماری 1385برحسب آخرین محل اقامت............................ 224
7-10 الف) تعداد موالید شهر بجنورد در سالهای 85-84 ...........................................................................225
7-10 ب) مبانی پیش بینی جمعیت شهر بجنورد موالید سال 1385..............................................................225
7-10 ج) تعداد مرگ و میر شهر بجنورد در سالهای 85-84 ..................................................................... 225
7-11مبانی پیش بینی جمعیت شهر بجنورد تا سال 1485.............................................................................225
7-12 آینده نگری جمعیت شهر بجنورد برحسب رشد طبیعی......................................................................225
7-13 آینده نگری جمعیت شهر بجنورد بر پایه دو فرض تا سال 1485......................................................227
7-14 روند تحولات کاربری زمین شهری در شهر بجنورد طی سالهای 1320 تا 1384............................... 228
7-15 کاربری اراضی وضع موجود پیشنهادی طرح جامع شهر بجنورد 1374.............................................231
7-16 روند توسعه کالبدی و جمعیت شهر و پیش بینی تا افق 1485......................................................... 233
7-17 میزان نسبی کربنات کلسیم در اجزاء واحدهای اراضی حوضه بجنورد............................................240
7-18 طبقه بندی پوشش کاربری زمین در حوضه بجنورد...........................................................................242
7-19 طبقه بندی نقشه شاخص تراکم پوشش گیاهی حوضه بجنورد...........................................................244
8- 1 ا نواع لایه های اطلاعاتی بکارگرفته شده در ارزیابی توسعه فیزیکی و مکان گزینی بهینه اراضی شهری .................................................248
8-2 مشخصات نقشه شیب حوضه بجنورد .................................................................................................253
8-3 مشخصات جهت شیب حوضه بجنورد.............................................................................................. 254
8-4 محاسبات انجام گرفته بر روی تناسب اراضی و ساختار خاکشناسی حوضه بجنورد جهت توسعه آتی..............................255
8-5 اطلاعات حاصله از لایه توزیع و پراکندگی گسلهای اطراف شهر........................................................ 257
8-6 محاسبات انجام گرفته بر روی ساختار زمین شناسی حوضه شهری بجنورد جهت توسعه آتی...............260
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
1-1 تلفات ناشی از وقوع خطر در نواحی مختلف ..........................................................................................7
1-2 تلفات ناشی از وقوع خطر در نواحی مختلف..........................................................................................7
6-1 فراوانی رخدادهای لرزه ای برای دوره زمانی 1917 تا 2003 میلادی بر پایه داده های دور لرزه ای ...........................200
6-2 فراوانی رخدادهای لرزه ای برای بازه زمانی 1996 تا 2005 میلادی برپایه دادهای شبکه لرزه نگاری محلی...............201
6-3 رابطه فراوانی بزرگا برای رخدادهای لرزه ای مربوط به سالهای 1917 تا 2003 میلادی........................................ 202
6-4 فراوانی عمق کانونی دادها برای دادهای دورلرزهای سالهای1917 تا 2003 .................................................................................................. 202
6-5 رابطه خطی بین امواج سطحی Ms و امواج درونیmb.................................................................................................................................................203
6-6 توزیع فراوانی نسبی و تجمعی (m) برای رخدادهای لرزه ای 1964 تا 2002 کاتالوگ(ISC).......................................................................203
6-7 رابطه بین بزرگی MS و فراوانی تجمعی رخدادهای لرزه ای........................................................................................................................................204
7- 1نرخ رشد جمعیت روستایی شهرستان بجنورد طی دهه های 45 تا 75 و 85.........................................218
7-2 نرخ رشد جمعیت روستایی شهرستان بجنورد طی دهه های 45 تا 75 و 85........................................ 219
7- 3مقایسه روند رشد جمعیت شهری و روستایی شهرستان بجنورد طی سالهای 75-45.............................220
7-4 مقایسه جمعیت شهری شهرستان و شهر بجنورد طی سالهای 1385-1335.......................................... 222
7-5 روند تحولات مساحت کاربری زمین شهری در شهر بجنورد طی سالهای 1320تا 1384.....................228
فهرست شکل ها
عنوان صفحه
1-1 ، موقعیت حوضه ی بجنورد و شهر بجنورد در استان خراسان شمالی.......................................................6 1-2 مخاطرات طبیعی ( ناخواسته ) مخاطرات انسان ساخت ......................................................................... 8
1-3 نمایش شکل گیری اشکال محیطی ........................................................................................................14
1-4راه وصول به تحلیل و تفسیر استقرایی.................................................................................................... 15
1-5روش های وصول به تحلیل علمی به روش قیاسی...................................................................................15
2-1 جایگاه پهنه ی کپه داغ در شمال خاوری ایران....................................................................................................................................................................... 21
2-2 موقعیت پهنه ی رسوبی کپه داغ در کلیات ساختاری ایران............................................................................................................................................... .22
2-3 مقطع زمین شناسی از حوزه ی بجنورد: مقیاس 1:250,000 (منبع:سازمان زمین شناسی کشور؛نقشه زمین شناسی بجنورد).................... 25
2-4 نقشه زمین شناسی 1:250000 بجنورد .................................................................................................................................................................................. 29
2-5 قرارگیری طبقات نئوژن بر روی سازند کرتاسه و تأثیر فعالیت کوهزایی........................................................................................................................30
2-6 مقطع زمین شناسی جنوب غربی،شمال شرقی از غرب حوضه بجنورد.........................................................................................................................30
2-7 نقشه سنگ شناسی سازندهای موجود در حوضه بجنورد........................................................................ 31
2-8 وضع خشکی ها و محیط های آبی ایران از پرکامبرین به بعد................................................................ 35
2-9 نقشه زمین شناسی ساده ای از رشته کوه های بینالود در غرب مشهد ......................................................36
2-10 نقشه پالئوژئوگرافی ایران درزمان رتو - لیاسیک، بعد از حرکات کوهزایی تریاس میانی......................36
2-11 موقعیت کلی ساختمان ایران در حد بین کرتاسه پالئوسن (65 میلیون سال قبل).............................. 37
2-12 نقشه پالئو ژئوگرافی ایران در زمان پالئوسن- ائوسن، بعد از کوهزایی کرتاسه پایانی ..........................38
2-13 نقشه محیط های تکتونیکی ایران ........................................................................................................39
2-14 نقشه ی خطر لرزه خیزی ایران ...........................................................................................................................................40
2-15 تصویر ماهواره ای از محدوده حوضه بجنورد و گسلهای موجود در آن(منبع: سازمان فضایی کشور،تصویر اهواره ایETM ، سال2003)............................................................................................... 50
2-17 نمایی از یک چین در حوزه بجنورد...................................................................................................51
2-19 نمایی ازتاقدیس کاکلی درشمال روستای بیک (نگاه به سمت شمال شرق)..........................................52
2-20 دور نمایی از تاقدیس زاب در کوه زاب (نگاه به سمت شرق) .......................................................... 53
2-21 نمایی از ناودیس شیخ در شمال شرق بجنورد (نگاه به سمت غرب)..................................................53
عنوان صفحه
2-22 دورنمایی ازتاقدیس سرچشمه درشمال مجتمع پتروشیمی (نگاه به سمت شمال غرب)....................................... 54
2-23 رز دیاگرام چینهای منطقه براساس راستای محور چینها.................................................................... 55
3-1نقشه همباران حوضه بجنورد با استفاده از مدل رقومی نقشه های توپوگرافی.................................... .... ..61
3-2منحنی شدت،مدت و دوره بازگشت مختلف در ایستگاه سینوپتیک بجنورد................................................................. 63
3-3 نقشه هم دمای حوضه بجنورد با تاثیر ارتفاعات در اختلاف دمای نواحی مختلف حوضه........................65
3-4گلباد سالیانه در دوره شاخص آماری.......................................................................................................69
3-5 منحنی برازش اماری متناسب براطلاعات مشاهده شده پارامتر سرعت بادحداکثر لحظه ای در ایستگاه بجنورد.............70
3-6 تغییرات فراوانی باد و میانگین سرعت برای جهت های هشتگانه در طول دوره شاخص .............................. 70
3-7اقلیم نمای دومارتن برای ایستگاه سینوپتیک بجنورد............................................................................. 74
3-8 موقعیت ایستگاه سینوپتیک بحنورد در اقلیم نمای آمبرژه........................................................................ 74
4-1 نقشه حوضه های هیدرولوژیک و غیر هیدرولوژیک در حوضه بجنورد ..................................................83
4-2 رودخانه فیروزه در محل عبور از تاقدیس آلاداغ.....................................................................................87
4-3 رتبه بندی آبراهه های حوضه بجنورد( هیدرولوژیک وغیر هیدرولوژیک حوضه شهری)..........................89
4-4 نقشه طبقات شیب حوضه بجنورد که در آن بین 2 تا بیش از 60% را نشان می دهد .............................89
4-5 هیپسومتری کل حوضه بجنورد........................................................................................................... 90
4- 6 طبقات و جهت شیب در حوضه بجنورد ............................................................................................91
4-7 طبقات ارتفاعی ودرصد و نمودارآلتی متری کل حوضه بجنورد .............................................................91
4-8 منحنی هیپسومتری زیر حوضه تخت ارکان بجنورد ................................................................................92
4-9 طبقات ارتفاعی . درصد آن ونمودار آلتی متری تخت ارکان ................................................................. 92
4-10 منحنی هیپسومتری زیر حوضه باز خانه بجنورد ....................................................................................93
4-11 طبقات ارتفاعی و نمودارآلتی متری زیر حوضه بازخانه ..................................................................... 93
4-12 منحنی هیپسومتری و طبقات ارتفاعی زیر حوضه مهنان حوضه بجنورد .................................................94
4-13طبقات ارتفاعی،درصدونمودارالتی متری حوضه مهنان بجنورد .............................................................94
4-14 منحنی هیپسومتری زیرحوضه فیروزه بجنورد .................................................................................... 95
4-15 طبقات ارتفاعی ونمودار آلتی متری زیر حوضه فیروزه .........................................................................95
4-16پروفیل طولی آبراهه زیر حوضه فیروزه.............................................................................................. 95
4-17پروفیل طولی آبراهه زیر حوضه مهنان ................................................................................................. 96
4-18 پروفیل طولی آبراهه زیر حوضه تخت ارکان ...................................................................................... 96
عنوان صفحه
4-19 پروفیل طولی آبراهه زیر حوضه بازخانه ........................................................................................................................................96
4-20 تغییرات آبدهی سالانه طی دوره شاخص آماری در ایستگاه باباامان....................................................................................................... 99
4-21 تغییرات آبدهی سالانه طی دوره شاخص آماری در ایستگاه چهارخروار ............................................................................................. 99
4-22 تغییرات آبدهی سالانه طی دوره شاخص آماری در ایستگاه فیروزه ........................................................................................................99
4-23 تغییرات نسبت آبدهی سالانه به آبدهی دوره شاخص ............................................................................................................................100
4-24 برازش بهترین توزیع آماری برسری مقادیرتجربی آبدهی سالانه ایستگاه های باباامان، فیروزه،چهارخرواروطرق........................ 100
4-25رابطه بین آبدهی ویژه و سطح حوضه های واقع در پیرامون و حوضه بجنورد ....................................................................................101
4-26 رودخانه بازخانه در موقعیت جنوب روستای پاقلعه ............................................................................................................................. 103
4-27رودخانه فیروزه در موقعیت پل شهرک ولی عصر ، ورود به دشت بجنورد ........................................................................................ 103
4-28 تغییرات آبدهی محل ایستگاههای مورد مطالعه و پیرامون در حوضه بجنورد ......................................................................................105
4-29 روابط بین دبی ویژه سیلاب و سطح حوضه در دور برگشتهای 50،10،2 و 1000 ساله................................................................ 107
4-30 روابط بین دبی ویژه سیلاب و سطح حوزه در دور برگشتهای 100،20،5و10000 ساله .................................................................107
4-31 رابطه بین سطح حوزه و بار رسوبی در محدوده مورد مطالعه .............................................................................................................. 109
4-32 رابطه بین سطح حوزه و رسوب دهی ویژه در محدوده مورد مطالعه ................................................................................................. 109
4-33-الف : دیاگرام شولر از نظر کیفیت و طبقه بندی آب آشامیدنی (فیروزه) ..............................................................................................111
4-33- ب: دیاگرام شولر از نظر کیفیت و طبقه بندی آب آشامیدنی (باباامان...................................................................................................111
4- 34نقشه ابراهه های (مسیلها) حوضه شهری بجنورد بر اساس زمان تمرکز ...............................................................................................115
4-35 رابطه بین بارندگی و رواناب در روش SCS. ......................................................................................................................................120
4-36هیدروگراف سیل حوضه آبریز ملکش (حوضه 0) در دوره بازگشتهای تا 100 ساله ........................................................................121
4-37 هیدروگراف سیل حوضه آبریز کال پسته (حوضه 1) در دوره بازگشتهای 2 تا 100 ساله................................................................121
4-38 هیدروگراف سیل حوضه آبریز دوبرار (حوضه 2) در دوره بازگشتهای 2 تا 100 ساله ...................................................................121
4- 39 هیدروگراف سیل حوضه آبریز کلاته برنجی (حوضه 3) در دوره باگشتهای 2 تا 100 ساله.........................................................121
4-40 هیدروگراف سیل حوضه آبریز قشلاق (حوضه 4) در دوره بازگشتهای 2 تا 100 ساله ................................................................122
4-41 هیدروگراف سیل حوضه آبریز لنگر (حوضه 5) در دوره بازگشتهای 2 تا 100 ساله.........................................................................122
4-42 هیدروگراف سیل حوضه آبریز باغچق (حوضه 6) در دوره بازگشتهای 2 تا 100 ساله.....................................................................122
4-43 هیدروگراف سیل حوضه آبریز علی آباد (حوضه 7) در دوره بازگشتهای 2 تا 100 ساله ...............................................................122
4-44 هیدروگراف سیل حوضه آبریز کلاته باقرخان (حوضه 8) در دوره بازگشتهای 2 تا 100 ساله......................................................122
شماره عنوان صفحه
4-45 رابطه بین دبی جریان و بار معلق رسوب در ایستگاه باباامان....................................................................................................................125
4-46 رابطه بین دبی جریان و بار معلق رسوب در ایستگاه چهار خروار .........................................................................................................126
4-47رابطه بین دبی جریان و بار معلق رسوب در ایستگاه فیروزه.................................................................................................................... 126
4-48 رودخانه فیروزه در موقعیت خروجی از حوضه در ارتفاع 1010 متر.................................................................................................... 126
4-49 رودخانه بازخانه در موقعیت روستای در صوفیان ......................................................................................................................................126
4-50 رودخانه بازخانه در موقعیت پل شهرک ولی عصر ...................................................................................................................................127
5-1نقشه زمین شناسی زیر ساخت شهر ، دشت بجنورد و پیرامون آن ............................................................................................................135
5-2مقاطع ژئوتکنیک دشت بجنورد و پیرامون آن .................................................................................................................................................140
5-3 نقشه سازندهای زمین شناسی و سطح آبهای زیرزمینی ( هم عمق ) در حوضه بجنورد.....................................................................143
5-4 نقشه منحنی کلرور دشت و حوضه بجنورد و تاثیر آن در شهر سازی....................................................................................... ............. 145
5-5 مخاطرات ناشی از مشکلات نشست زمین در مناطق با پی سنگ آهکی.............................................................................................. 146
5-6 رسوبات قاره ای نئوژن واقع در جنوب شرق شهرک ولیعصر.................................................................................................................. 146
5-7رسوبات کنگلومرای کواترنری واقع در شمال بیمارستان امام علی (ع) .....................................................................................................147
5-8 نقشه محدوده سنگهای مخاطره آمیز حوضه بجنورد از نظرشهرسازی...................................................................................................................................148
5-9 تغییرات در ویژگیهای فیزیکی رسها در هنگام تحکیم ................................................................................................................................ 149
5-9-1 میزان نشست سطح زمین بر حسب تغییرات تراز سطح آب زیر زمینی ........................................................................................................................151
5-10مشخصات ژئوتکنیکی ،سطح آب زیرزمینی و زمین شناسی در گمانه میدان 15 خرداد............................................................................................... 152
5-11 مشخصات ژئوتکنیکی، سطح آب زیرزمینی و زمین شناسی در گمانه چهارراه امیریه .................................................................................................152
5-12 مشخصات ژئوتکنیکی ،سطح آب زیرزمینی و زمین شناسی در گمانه بیمارستان امام رضا ..................................................................................1-152
5-13 مشخصات ژئوتکنیکی ،سطح آب زیرزمینی و زمین شناسی در گمانه میدان شهید ................................................................................................1-152
5-14 مشخصات ژئوتکنیکی ،سطح آب زیرزمینی و زمین شناسی در گمانه میدان 17 شهریور........................................................... 2-152
5-15 مشخصات ژئوتکنیکی ،سطح آب زیرزمینی وزمین شناسی در گمانه چاه اکتشافی ش.1 شمال فرودگاه................................2.-152
5-16 مقطع زمین شناسی و ژئوتکنیکی مسیر زیر سطح شهر در طول خیابان دکتر شریعتی ...........................................3-152 5-17 مقطع زمین شناسی و ژئوتکنیکی مسیر زیر سطح شهر در طول خیابان طالقانی............................................. 3-152
5-18 چارت خمیری در روش کاساگراند ................................................................................................................153
5-19 تغییرات سطح آبزیر زمینی از سال 1349 تا 1378در دشت بجنورد ، تحت تاثیر بارندگی و نشت فاضلاب به آبخان............153
5-20 معيارچيني اصلاح شده (سيد و ادريس 1982) جهت شناسایی خاکهای مستعد روانگرایی در حوضه بجنورد............... 158
5-21 معيار سيد و همکاران (2003) براي ارزيابي خطر روانگرايي در کاليفرنيا............................... .......... 158
5-22 نقشه برآورد روانگرایی در حوضه شهری بجنورد بر اساس دور بازگشت زلزله 75 سال بااستفاده ازGIS.................... 160
5-23 نقشه برآورد روانگرایی حوضه شهری بجنورد بر اساس دور بازگشت زلزله 475 سال بااستفاده ازGIS................................... 160
5-24 نقشه برآورد روانگرایی حوضه شهری بجنورد بر اساس دور بازگشت زلزله 2475سال بااستفاده از GIS................................ 161
5-25 نقشه برآورد پایداری در حوضه شهری بجنورد بر اساس نوع رسوبات و تاثیر زلزله با استفاده از GIS ..................................... 161
5-26 گسيختگي لغزشي در مسير جاده حمزانلودر روی رسوبات نئوژن مارنی رسی گچی ....................................... 162
5-27گسيختگي لغزشي در مسير جاده بازخانه مستعد زمين لغزه ..............................................................................162
6-1 گسترش دریا در شمال شرقی ایران وکشور های همسایه، طی کربونیفر میانی و فوقانی ..................................................................................................................... 165
6-2 نمایی از گسل راندگی کاکلی در کنار تاقدیس کاکلی در شمال روستای بیک (نگاه به سمت شمال)............................................167
6-3 گسل نابیا (نگاه از گردنه اسدلی شرق به غرب ) ............................................................................................................................................................................................... 168
6-4 گسل راندگی و تاقدیس سرچشمه در شمال روستای سرچشمه (نگاه به سمت شمال)........................................................................................................... 168
6-5 نمایی از راندگی سیساب در شرق روستای سیساب (نگاه به سمت شرق)............................................................................................................................................ 169
6- 6 نمایی از مجموعه راندگی توپکانلو در شرق روستای توپکانلو( نگاه به سمت شمال غرب)................................................................................................... 169
6- 7 نمایی از راندگی شمال سارمران در جنوب بجنورد (نگاه به سمت جنوب شرق).................................................................................................................................170
6- 8 نمایی از گسل راندگی چهار خروار....................................................................................................................................................................................................................... 170
6- 9 نمایی از گسل شمال بجنورد (نگاه از جنوب) ............................................................................................................................................................................................... 171
6-10 تاثیر گسل جنوب بجنورد بر رسوبات جوان (گردنه اسدلی) ..................................................................................................................................................................... 171
6- 11 خطواره هاي لغزشي بر روي آينه گسلي حاكي از حركت راستالغز با مؤلفۀ چپ براست............................................................................................................. 173
6-12 گسل شرق بجنورد- نگاه از جنوب و تاثیر آن بر سازند تیرگان .............................................................................................................................. 175
6- 13 نمایی شماتیک از پیشروی گسل.......................................................................................................................................................................................................................... 175
6-14 رز دیاگرام از گسلهای راندگی منطقه................................................................................................................................................................................... 176
6-15 گسلهای شیب لغز حاصل حرکت راستبر یک گسل راستالغز................................................................................................................................. 176
6-16 رز دیاگرام از گسلهای راستالغز منطقه ................................................................................................................................................................................ 177
6-17 نقشه تکتونیکی منطقه بجنورد و پیرامون آن .................................................................................................................................................................... 178
6- 18 -عوارض ریخت زمین ساختی گسله های راستالغز ................................................................................................................................................... 179
6-19 ناپیوستگی زاویه دار در بین رسوبات پلیوکواترنر و میوسن در جنوب بجنورد (نگاه به سمت شرق).......................................................... 182
6-20 نمایی از توده نفوذی در حواالی روستای حصار حسینی (نگاه به سمت جنوب) ............................................................................................. 182
عنوان صفحه
6-21 نمایی از بريدگيها در رسوبات عهد حاضر در اثر گسل لوجلی متأثر از زلزله 75 بجنورد (نگاه به سمت غرب) ................................. 183
6-22 بریدگی در رسوبات كواترنري توسط پهنه گسلی باباامان (نگاه به سمت شمال غرب) ................................................................................... 183
6-23 بریدگی رسوبات کواترنری توسط پهنه گسلی باباامان (نگاه به سمت غرب)....................................... 184
6-24 نمایی از گسل باباامان که در مسیر خود رسوبات کواترنر و جاده آسفالته را بریده است ( نگاه به سمت غرب).................................. 184
6-25 بریدگی رسوبات کواترنری توسط گسل معکوس جنوب بجنورد (نگاه به سمت شرق)...................... 184
6-26 نمایی از بریدگی و جابه جایی آبراهه توسط گسل چپ لغز قارلق (نگاه به سمت جنوب)............................................................................ 185
6-27 تصویر ماهوارهای از جابه جایی آبراهه ها توسط گسل سیساب ........................................................................................................................... 185
6-28 ایجاد پشته های مسدود کننده در مسیر آبراهه ها در داخل زون گسلی قوچان ـ باخاردین............................................................................. 186
6-29 ارتباط بین فعالیت لرزه زمین ساختی و زمین لغزشی .................................................................................................................................................. 186
6-30 حرکتهای جوان گسل توپکانلو سبب زمین لغزش در رسوبات پسته لیق شده (نگاه به سمت غرب)......................................................... 187
6-31 زمین لغزش در راستای گسل قارلق در محل روستای شیخ (نگاه به سمت جنوب) ....................................................................................... 187
6- 32ارتباط بین جهت گیری تنش های اصلی و شکل گیری انواع گسله ها................................................................................................................ 189
6-33 نقشه گسلهای فعال اصلی شمال شرق ایران که سازوکار کانونی بعضی از زمین لرزه ها .................................................................. ............ 189
6-34 مدل و دینامیک صفحه ایران و صفحات مجاور ............................................................................................................................................................. 190
6-35 ایالتهای لرزه زمین ساختی ایران ........................................................................................................................................................................................... 191
6-36 نقشه پهنه بندی خطر نسبی زمین ارزه (پژوهشگاه بین الملی زلزله ومهندسی زلزله ) ......................................................................................................... 192
6-37 واحدهای اساسی لرزه زمین ساخت ایران (بربریان، 1976)...................................................................................................................................... 193
6-38 ایالتهای لرزه زمین ساخت ایران (نوروزی، 1976) ......................................................................................................................................................... 193
6-39 ایالتهای لرزه زمین ساخت ایران الف (نوگل سادات، 1993) ب (پورکرمانی واسدی،1374) ........................................................................ 194
6-40 زمين لرزه 17 سپتامبر 1923 ميلادي شمال بجنورد ....................................................................................................................................................... 195
6-41 توزیع مراکز سطحی زلزله در کپه داغ.................................................................................................................................................................................. 199
6-42 تصویر ماهواره ای و همراه مراکز سطحی زلزله درکپه داغ ....................................................................................................................... ................. 200
6-43 تصویر ماهواره ای از منطقه مورد مطالعه به همراه موقعیت گسل و مراکز سطحی زلزله............................................................................... 201
6-44 نقشه سایزموتکتونیکی منطقه مورد مطالعه و پیرامون آن.................................................................................................................................................. 201
7 -1 نقشه شهر قدیم بجنورد در دوره قاجاریه ..........................................................................................211
7-2 ساختار شهر قدیم بجنورد در دوره قاجاریه .........................................................................................211
7-3 توسعه شهر بجنورد در طی ادوار گذشته از سال 1335 تا 1384 ..........................................................217
7-4 نقشه روند شهر بجنورد جهت توسعه آن در طی ادوار گذشته...........................................................................230
7-5 نقشه واحدهای اراضی حوزه بجنورد ................................................................................................................ 238
7-6 نقشه شاخص رطوبت وبافت خاک درحوضه بجنورد ......................................................................................................................................................... 240
7 7 نقشه پوشش کاربری زمین در حوضه بجنورد ............................................................................................... 243
7-8 نقشه تراکم پوشش گیاهی حوضه بجنورد با استفاده از ماهواره ETM+........................................................... 243
8-1 نقشه لایه های مورد نیاز جهت مکان یابی و توسعه شهری بجنورد ......................................................................247
8-2نقشه توسعه شهر بجنورد در طی ادوار گذشته از سال 1335 تا 1384.................................................................249
8-3 نقشه توپوگرافی حوضه بجنورد به صورت طبقات ارتفاعی با استفاده از نقشه های رقومی 25000 : 1 ....................................................................251
8-4 نقشه طبقات شیب حوضه بجنورد ..................................................................................................... 252
8-5 نقشه طبقات شیب حوضه بجنورد بین 2تا بیش از 60%.......................................................................................253
8-6 نقشه جهت شیب حوضه بجنورد با استفاده از GIS ...........................................................................254
8-7 نقشه شاخص رطوبت وبافت خاک درحوضه بجنورد ........................................................................................................................................................ 255
8-8 نقشه قابلیت استفاده اراضی و ساختار خاک شناسی واحدهای اراضی حوضه بجنورد .......................................................256
8- 9 نقشه لایه های باغات ، زمین های کشاورزی و آبی در معرض خطر جهت توسعه شهری بجنورد ............................................................................... 256
8-10 نقشه لایه ی نقاط روستایی در معرض اقدام تا شعاع 15 کیلومتر از مرکز شهر.................................................. 256
8- 11 نقشه موقعیت توزیع و پراکندگی گسلهای اطراف شهر........................................................................................................................................................... 257 8-12 منابع آبهای سطحی ، زیر زمینی (چشمه و چاه) دردشت و حوضه بجنورد .......................................................259 8-13 نقشه سازندهای زمین شناسی حوضه تا شعاع 10 تا 15 کیلومتری شهر بجنورد به منظور توسعه آتی.................................................260
8-14 نقشه محدوده سازندهای مخاطره آمیز جهت توسعه شهری ...............................................................................267
چکیده : پيشگفتار:
فصل اول : کلیات و روش پژوهش
  • کلیات طرح تحقیق
  • محدوده مورد مطالعه
  • فرضیه های تحقیق
  • اهداف تحقیق
  • پیشینه تحقیق
  • روش تحقیق
  • داده های مورد استفاده ، ابزار و مواد تحقیق
  • روش پژوهش و تلفیق داده ها
1- کلیات طرح تحقیق 1-1چگونگی انتخاب موضوع تحقیق
1-2 معرفی محدوده مورد مطالعه شکل 1-1 ، موقعیت حوضه ی بجنورد و شهر بجنورد در استان خراسان شمالی
1-3 بیان مسئله و ضرورت پژوهش جدول 1-1 تلفات ناشي از بلايا بر حسب قاره ها و نواحي مختلف در خلال سالهاي 80 1947 (کرم؛1381، ص6)
شکل 1-2 مخاطرات طبیعی (ناخواسته) مخاطرات انسان ساخت(منبع : کیتز ؛197به نقل از مقیمی،گودرزی نژاد؛ -1382 –ص19)
جدول1-2 تعداد مردمي كه به علت مصيبت محيطي در هر سال و در سطح جهاني طي سالهاي 1968 و 1992 به طور ميانگين آسيب ديده اند ( جرح و تعديل ازFRCRCSI 1994 )[3]( به نقل از مقيمي و. گودرزی نژاد، 1382 ص 50 )
منبع ( نقل از مقيمي و گودرزي نژاد 1382 ص 54 )
1-4 پرسشهای تحقیق 1-5 فرضیه های تحقیق 1-6 اهداف تحقیق 1- 7 پیشینه تحقیق 1-7-1 در سطح جهانی 1، بريانت ( 1991 )2، و اسميت ( 1996 )3، ديدگاههاي سودمندي رادرباره خطرهاي آتشفشاني وزمين لرزه اي فراهم مي آورند. افزون بر آن، مقاله مك كال(1996)4، اين موضوع را به طور بسيار خوبي مرورمي كند.اثرات زمين لرزه آلاسكا درسال 1964، به وسيله هانسن ( 1965 )5، و الكل ( 1970 )6 ، مرور شده ، در حالي كه دگ ( b 1992 )7 ، بررسي سودمندي بر روي زمين لرزه 1985 مكزيك انجام داده كه بر نقش شرايط زمين در بزرگ كردن دامنه امواج لرزه اي تاكيد مي ورزد . بورچردت ( 1975 )8 ، داراي مجموعه مقالاتي درباره خطرهاي لرزه اي فعال پيش مي آيد . دگ ( b 1992 )9 و نيز مقاله كراس و ديگران ( 1985 ) .10 اطلاعاتي درباره تهيه نقشه هاي خطر زمين لرزه ارائه مي دهند . كلر ( 1992 ) 11 مروري معتبر بر كوششهايي انجام داده كه براي توسعه مدلهاي پيش بيني زمين لرزه به عمل مي آيد .
12 ، بريانت ( 1991 )13 ، برتون وديگران ( 1993 )14 ، و اسميت ( 1996 )15 ، و نيز کتابهای ویراسته ی مک کال و دیگران( 1992 )16 و اسلی میکر ( 1996 )17، گیرز و دیگران ( 1994 )18 گزارش سودمندي درباره تاريخچه پژوهش خطرهاي طبيعي و نقش زمين ريخت شناسي در آن ارائه مي دهند .فصل مربوط به خطرهاي زمين شناختي در كتاب ويراسته لومسدن ( 1994 )19، بسيار خوب و شرح روشني از راهكار تجزيه و تحليل هزينه – سود به دست مي دهد . تاثير گذارترين منبع اطلاعاتي زمين شناختي و محيط شهري ، لجث ( 1973) 20 ، است كه بر بيشتر كتابهاي مربوط به اين موضوع كه در پي آنند تاثير گذارده . در كار جمع آور شده توسط تنك ( 1973 ) 21، فصلهاي زيادي در مورد زمين شناسي شهري گنجانده شده است ديدگاه جديد و مهمي دربارۀ روانشناسي شهري در كتاب ويراستۀ مك كال و ديگران ( 1996 ).22 ، مطرح شده ، كه مقاله هاي مفيدي در مورد اهميت اطلاعات
23 در آن ديده مي شود . متيسون ( 1982 ) 24، برخي از محدوديتهاي نظري توسعه شهري را بررسي مي كند ، در حالي كه پايل ( 1995 )25 ، در مورد تاثير خطرهاي آتشفشاني در محيط شهري بحث مي كند ، جنبه هاي زمين شناسي و فرايند برنامه ريزي در كتابهاي ويراسته بل و ديگران ( 1987 )26 ، كالشاو و ديگران ( 1987 )27 و لومسدن ( 1994 )28 ، بررسي شده است . در كتاب ويراسته لجت( 1982 )29. و در مقاله هاي بون كنگ و كومو ( 1990)30، و فوچو و ديگران ( 1994 )31 مطالعات موردي از زمين شناسي شهري ارائه شده است . مجموعه اي از مطالعات موردي شهري به صورت عالي در بولتون انجمن زمين شناسان مهندسي و مجموعه مقالات شهرهاي دنيا در نشريه علوم زمين زيست محيطي ومهندسي ارائه شده ،كه از ميان آنها شاتا ( 1988)32، مك فيت وديگران– اسميت وديگران ( 1989) 33، توماس ( 1989 )34، و يمن و ديگران( 1993 ) 35 ، و براون و ديگران ( 1995 )36، مثالهايي خوبي هستند .براون و ديگران ( 1986)37، دربارۀ مشكلات نشست حاصل از معدنكاري درگلاسكو بحث مي كنند ، و بروز( 1996) 38، جنبه هاي بازسازي معدن براي توسعه شهري ر ابررسي مي كند .درحاليكه جنتيل(1997 )39خلاصۀ بسيار جالبي از بكارگيري فضاي زيرزمين در شهر كانزاس اشاره دارد .
1-7-2 در سطح ملی 1-7-3 در سطح منطقه مورد مطالعه 1-8 استفاده کنندگان از تحقیق 1- 9 متدولوژی پژوهش شکل 1-3 نمایش شکل گیری اشکال محیطی (منبع : مقیمی ، 1385)
1-9-1 روش تحلیل
ج )استفاده از روش قیاسی
شکل 1-4راه وصول به تحلیل و تفسیر استقرایی . منبع : هاروی (1969)؛ نقل از مقیمی و محمودی ،1383 ، ص125
شکل1- 5 روش های وصول به تحلیل علمی به روش قیاسی(،منبع هاروی(1969)؛نقل از مقیمی و محمودی، 1383؛ص147)
1-9-2 روش تحقیق الف ) بررسی های میدانی ، آزمایشگاهی و کتابخانه ای:
GIS) مورد تحلیل قرار گرفته تا در جهت پهنه بندی مورد استفاده قرار گیرد.
ب ) استفاده از نرم افزار
GIS و با استفاده از نرم افزار های فوق صورت خواهد گرفت. برای تحلیل اطلاعات از برنامه های EXCEL . SPSS, PEPEL استفاده خواهد شد.
ج ) داده هاي نقشه ای و تصویری
§ نقشه هاي زمين شناسي
§ نقشه هاي توپوگرافي
§ عكس هاي هوايي
§ تصاوير ماهواره اي
.
5- كاتولوگ زلزله هاي ثبت شده توسط شبكه لرزه نگاري محلي مشهد و قوچان وابسته به موسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران .
1-9-3 مراحل انجام کار پژوهشدریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مخاطرات زمین ریخت شناسی و تاثیرات آن بر توسعه شهری

مخاطرات زمین ریخت شناسی و تاثیرات آن بر توسعه شهری هدف از این ... مخاطرات زمین ریخت ...

مخاطرات زمین ریخت شناسی و تاثیر آنها در توسعه شهری

... و اثرات آنها در توسعه شهری ... عوامل درتوسعه ... مخاطرات ژئومورفولوژی, ...

مخاطرات زمین ریخت شناسی و تاثیر آنها در توسعه شهری

... و اثرات آنها در توسعه شهری ... عوامل درتوسعه ... مخاطرات ژئومورفولوژی, ...

دانلود پایان نامه با موضوع اثرات مخاطرات ژئومورفولوژی در ...

صفحه اصلی; فروشگاه; دسته بندی ها. علوم انسانی و علوم پایه. رشته اقتصاد; رشته حسابداری

پایان نامه با موضوع اثرات مخاطرات ژئومورفولوژی در توسعه ...

... اثرات مخاطرات ژئومورفولوژی در ... اثرات مخاطرات ژئومورفولوژی در توسعه شهری ...

زمین شناسی,جغرافیا,دانلود,رایگان,پایان نامه,پروژه,مقاله ...

... بررسی اثرات مخاطرات ژئومورفولوژی در ... بررسی اثرات مخاطرات ... شهری و مخاطرات ...

مقاله نقش ژئومورفولوژی درتوسعه فیزیکی شهری با استفاده ...

مقاله نقش ژئومورفولوژی درتوسعه فیزیکی شهری ... ژئومورفولوژی درتوسعه ... مخاطرات طبیعی ...

دانلود پایان نامه با موضوع اثرات مخاطرات ژئومورفولوژی در ...

... اثرات مخاطرات ژئومورفولوژی در توسعه شهری ... اثرات مخاطرات ژئومورفولوژی در ...

تفسير سوره ضحي

بررسي‌ امكان‌ بيمه‌ كردن‌ محصولات‌ كشاورزي

بررسي‌ امكان‌ بيمه‌ كردن‌ محصولات‌ كشاورزي

طرح توجیهی وضعيت فروش در فروشگاه تايپ و لوازم

تحقیق زندگینامه زیگموند فروید

دانلود نمونه سوالات کارگر لوله کشی گاز خانگی و

جزوه آموزشی و تمرینی فصل 9 زیست شناسی سوم( تولید

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم تربیتی

طرح تجاری هنر های تجسمی

احیای فرهنگ محبت و مهربانی